Adam: unang tao

BAITANG NG PAGLIKHA KAY ADAM

1 Alikabok تراب Turab 7
2 Tubig ماء Ma’ 6
3 Putik طين Tin 5
4 Malagkit na putik طين لازب Tin Lazeb 4
5 Panis at itim na putik حماءٍ مسنون صلصلٍ من Salsalim Min Hama’im Masnun 3
6 Tumutunog na tuyong putik na parang banga صلصلٍ كالفخار Salsalin Kalfakh-khar 2
7 Kaluluwa نفس Nafs 1

“Siya ang naglikha sa inyo mula sa alikabok  تراب Turab, pagkatapos ay mula sa patak ng semilya, pagkatapos ay mula sa parang lintang namuo; pagkatapos Siya ang kukuha sa inyo palabas (tungo sa liwanag) bilang bata….” [Ghafir 40:67]

“… Aming ginawa ang bawat buhay na bagay mula sa tubig ماء  Ma’…” [Al-Anbiya 21:30] [Basahin ang Surah An-Nur 24:45]

“Aming nilikha ang tao mula sa putik طين Tin.” [Al-Mu’minun 23:12] [Basahin ang Surah As-Saffat 38:71 at 76]

“… sila ay Aming nilikha mula sa malagkit na putik طين لازب Tin Lazeb.” [As-Saffat 38:11]

“Aming nilikha ang tao mula sa panis at itim na putik حماءٍ مسنون صلصلٍ من  Salsalim Min Hama’im Masnun, mula sa putik na hinubog sa porma.” [Al-Hijr 15:26] [Basahin ang Ayah 28 at 33]

Aming nilikha ang tao mula sa tumutunog na tuyong  putik na parang banga صلصلٍ كالفخار  Salsalin Kalfakh-khar.” [Ar-Rahman 55:14]

“Nang Akin siyang nabuo (sa tamang sukat) at inihinga sa kanya mula sa Aking kaluluwa نفس Nafs….” [Al-Hijr 15:29] [Basahin ang Surah As-Saffat 38:72]

MGA PARAAN NG PAGLIKHA SA TAO

Si Allah ﷻay ipinakita sa atin na kaya Niyang maglikha ng tao sa kahit anong pamamaraan.

  • Ang lalaki na nagmula sa wala (Adam)
  • Ang babai na nagmula sa lalaki lamang (Hawa)
  • Ang lalaki na nagmula sa babai lamang (‘Eesa)
  • Ang lalaki at/o ang babai na nagmula sa lalaki at babai (karaniwang tao)

Siya ay hindi naglikha ng pangatlong kasarian (bakla o tomboy).

“At ginawa sa kanya (tao) ang dalawang kasarian, lalaki at babai. [Al-Qiyamah 75 :39]