Ang paglikha

AL-KHALQ الخلق

Pluma: unang nikikha

“Ang unang bagay na nilikha ni Allah ay ang panulat (pluma). Inutusan Niya itong magsulat at ang panulat ay nagtanong kung ang kanyang isusulat.  Sinabi sa kanya ni Allah na isulat anuman ang nakatakda na hanggang sa Araw ng Paghuhukom.” [Abu Dawud: Al-Qadar]

Ito ay nagsulat sa Al-Lawhul Mahfudh (Ang Pinangalagaang Tableta).

“Hindi mo ba alam na si Allah ay alam ang lahat ng nasa langit at sa lupa. Katotohanan lahat ng ito ay nasa talaan, at iyan ay madali para kay Allah.” [Al-Hajj 22:70]

MGA ARAW NG LINGGO AT ANG MGA NILIKHA

Sabado السبت (As-Sebt) Ang Alikabok التراب (At-Turab)
Linggo الأحد (Al-Ahad) Ang Mga Punongkahoy الشجار (Ash-Shajar)
Lunes الاثنين Al-Ethnin) Ang Mga Bundok الجبال (Al-Jibal)
Martes الثلاثاء (Ath-Thulatha) Ang Mga Kasamaan المصيبات (Al-Musibat)
Miyerkoles الاربعاء (Al-Arbi’a) Ang Liwanag النور (An-Nur)
Huwebes الخميس (Al-Khamis) Ang Mga Hayop الحويانات (Al-Haywanat)
Biyernes الجمعة (Al-Jum’ah) Ang Tao (Adam) الناس (An-Nas)

“Katotohanan ang iyong Panginoon ay si Allah, na lumikha ng mga langit at ng lupa sa loob ng anim na araw. Pagkatapos ay itinatag Niya ang Kanyang Sarili sa Trono (ng kapangyarihan), na namamahala sa lahat ng mga bagay …” [Yunus 10:3] [Basahin ang  Surah Fussilat 41:9-12]

Ang anim na araw ay paghahambing lamang. Ang ‘Araw ni Allah’ ay hindi masyadong mahaba pagdating sa panahon. Ang isang araw sa paningin Niya ay katumbas ng isanlibong taon ng ating pagtutuos (basahin ang Surah Al-Hajj 22:47). Ang isang araw ay limampung libong taon ng ating mga taon (basahin ang Surah Al-Ma’arij 70:4)

“Limampung libong taon bago ang paglikha ng lupa at ng mga langit, si Allah ay itinakda ang kapalaran ng lahat ng nilalang nang ang Kanyang Trono ay nasa ibabaw ng tubig.” [Muslim, 16/442 kasama sa Nawawi

Ang lupa ay nilikha limampung libong taon pagkatapos ng mga langit. Ang mga anghel at mga Jinn ay nilikha dalawang libong taon bago si Adam (‘Alayhis Salam). Siya ay nilikha pagkatapos ng Asr sa pinakamagandang hugis. Isinalaysay ni Aws bin Aws (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo ﷺ  ay nagsabi: “Ang pinakamagandang araw sa mga araw ninyo ay ang Biyernes, sa araw na ito ay nilikha si Adam.” [Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah at Baihaqi]