Ang pagsunod kay Allah

ANG DALAWANG URI NG PAGSUNOD KAY ALLAH

  1. Kaloobang Pandaigdig إرادة كونية Iradah Kawniyah

Ito ay ang likas na pagsunod kay Allah ﷻ. Ito ay ang kalooban Niya na nangyayari sa daigdig. Wala tayong mapagpipilian at ito ay hindi natin masasalungat kaya hindi tayo gagantimpalaan o parurusahan. Si Allah ﷻay pinangyayari anuman ang naisin Niya, at hindi mahalaga na magustuhan Niya anuman ang Kanyang nililikha. Lahat ng mga nanatiling gawaing di-paniniwala ay niloob Niyang mangyari dahil ang mga ito ay bahagi ng Kanyang kalooban مشيئة Mashi’ah.

Halimbawa: kalayaang pumili, pagsikat ng araw sa silangan, paglubog ng araw sa kanluran, panganganak, kulay ng balat, kulot na buhok, lahi, magulang, aksidente, atbp.

  1. Kaloobang Pambatas إرادة شرعية Iradah Shar’iyah

Ito ay kusang-loob na pagsunod kay Allah ﷻ. Ito ay ang kalooban Niya na nangyayari ayon sa kalooban natin. Mayroon tayong kalayaang pumili at ito ay ating masasalungat kaya tayo ay gagantimpalaan o parurusahan. Si Allah ﷻay pinangyayari anuman ang maibigan at magustuhan Niya. Bahagi ng Kanyang kalooban ang lahat ng mga nanatiling gawaing pagsunod at ang mga kautusan at mga pagbabawal mula sa Kanya.

Halimbawa: layunin, pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng kawanggawa, pagbabasa ng banal na Qur’an, pakikiapid, paninirang puri, pagtsitsismis, , atbp.