Ang pagsusulit

ANG DAHILAN NG PAGSUSULIT

Si Allah ﷻ ang nakakaalam ng lahat kaya inilagay Niya tayo sa mundong ito para lamang sa pagsubok at bigyan tayo ng pagkakataon na patunayan ang ating mga sarili. Pagdating ng Araw ng Paghuhukom ay wala tayong magiging mga dahilan at mayroong mga saksi para sa atin o laban sa atin. Hindi natin alam kung ano ang nakasulat kaya dapat nating gawin ang lahat sa abot ng ating magagawa. Alam ni Allah ﷻ kung ano ang mangyayari sa una pa lamang ngunit mayroon tayong kalayaang pumili.

KALAYAAN SA PAGPILI

Si Allah ay hindi nagbigay ng kalayaan sa pagpili sa anumang nilalang maliban sa sangkatauhan at sa mga Jinn. Ang buong sanlibutan ay nananatili sa ugmaan (armoniya) at kapayapaan. Kapag ang tao ay sinunod ang kanyang Panginoon, siya ay mamumuhay ng mapayapa at kung hindi siya ay malalagay sa kapahamakan. Siya ay magkakaroon ng ganap na kapayapaan sa kanyang sarili, sa pamayanan at sa Kanyang Panginoon. Dahil sa kalayaan sa pagpili kaya Niya tayo binigyan ng ilang kakayahan.

SAGOT SA MGA SINISISI ANG QADAR UPANG BIGYAN KATWIRAN ANG KANILANG KASAMAAN

  • Ang paniniwala sa Qadar ay bahagi ng paniniwala sa mga katangian ni Allah ﷻ, kaya ang paninisi sa Qadar ay naglalarawan ng hindi niya paniniwala sa Kanyang mga katangian.
  • Ang taong sinisisi ang Qadar ay yaong may kagustuhan na mabigyan ng katarungan para sa kanya ang lahat ng mga nagawa niyang kasalanan.
  • Ang Qadar ay bahagi ng di-nakikita, papaano niya malalaman ang tungkol dito? Ang Pinangalagaang Tableta ba ay inihayag sa kanya?