Kahalagahan ng paniniwala sa Qadar

Katangiang Moral Ng Paniniwala Dito

Ito ay ang pagtatatag ng sapat na katauhan na nangangahulugan ng pagtanggap natin na anumang niloob ni Allah ﷻay siyang pinakamabuti. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap natin na Siya ang nakakaalam ng lahat-lahat – ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Maniwala na Siya ay may ganap na kaalaman bago ang lahat at sinukat Niya ang lahat ng matagal ng panahon. Ang Kanyang kaalaman ay nasa Kanyang kalooban, walang-hanggan, walang simula at walang katapusan.

“Si Allah, walang tunay na diyos maliban sa Kanya, Ang Buhay, ang Walang Katapusan. Hindi siya natatangay ng antok ni ng pagkatulog. Kanya ang anumang nasa mga langit at nasa lupa. Sino nga ba ang makakapamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang pahintulot? Nalalaman Niya ang kanilang kasalukuyan at ang kanilang nakaraan at hindi nila matatalos anuman sa Kanyang kaalaman maliban sa Kanyang kalooban. Saklaw ng Kanyang Luklukan ang mga langit at ang lupa; at hindi Siya napapagod sa pangangalaga ng mga ito dahil Siya Ang Kataas-taasan, Ang Pinakadakila.” [Ayat-ul-Kursi 2:255]

Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang matatag na mananampalataya ay mas mainam at mas nakakalugod kay Allah kaysa sa mahinang mananampalataya, kahit na silang dalawa ay parehong mabuti. Bigyang pansin ang bagay na mapapakinabangan mo, hanapin mo ang tulong ni Allah, at huwag isiping ikaw ay walang pag-asa. Kapag may mangyari sa iyo, huwag mong sabihin: ‘Kung iyon at iyon lamang ay nangyari.’ Sa halip ay sabihin mo: ‘Itinakda ito ni Allah at gagawin Niya anuman ang kalooban Niya.’ Ang pagsasabi ng ‘Kung lamang’ ay nagbubukas ng daan para kay Shaytan.”

Hanapin ang kalutasan at magtiwala ng ganap  at isangguni ang lahat sa Kanya. Hindi ka dapat matakot o malungkot kung may mangyari sa iyo dahil maaalala mo na ito ay sa kalooban Niya. Ang lahat ng mga bagay ay nasa kamay Niya. Siya ang may karunungan sa mga nakatagong mga bagay at binigyan Niya tayo ng aral. Maniwala na walang mangyayari kung walang pahintulot ni Allah ﷻ, mabuti man o masama. Itinakda Niya na mangyari ang isang bagay. Hindi tayo makakapagloob maliban kung kalooban Niya.

Advertisements