Mga sumusunod sa Sunnah at ang kalakhang muslim

AHLUS-SUNNAH WAL-JAMA’AH أهل السنَّة والجماعة

Ito ang pangkat na nasa pagitan ng Al-Qadariyyah at Al-Jabbariyyah. Naniniwala sila na si Allah ﷻang tagapaglikha ng lahat-lahat. Ang Kanyang kalooban ay pangkalahatan at pinapaligiran Niya ang buong kalawakan. Kung anuman ang mangyari dito, ito ay nangyayari dahil sa Kanyang banal na kalooban. Anuman ang likhain Niya sa Kanyang pagpapasiya ay naaayon sa Kanyang walang hanggang kaalaman.

Ang tao ay pinagkalooban ng kapangyarihan sa kanyang mga kilos at kalayaang pumili kung papaano niya ito isasagawa. “Kung niloob ng Panginoon, lahat sila ay maniniwala  – lahat ng nasa lupa. Mapipilit mo ba ang tao kung laban sa kanilang kalooban, ang maniwala!” [Yunus 10:99]

Ang Sugo ﷺ  ay nagsabi: “May mga ilan mula sa mga Ahl-ul-Kitab na nauna sa inyo na napangkat sa pitumpu’t dalawang sekta. Ang bansang ito ay mapapangkat sa pitumpu’t tatlong sekta, pitumpu’t dalawa sa kanila ay mapupunta sa Impiyerno, at isa lang ang mapupunta sa Paraiso. (Ang pangkat na ito) ay ang Jama’ah.”  [Hadith Sahih, isinalaysay nina Abu Dawud, Ad-Darami, Ahmad, Al-Hakim atbp. na isinalaysay ni Mu’awwiyah Ibn Abi Sufyan]

Sila ang sektang iniligtas الفقه النجية Al-Fiqh An-Najiyyah sa mundong ito mula sa anumang kabaguhan بدعة Bid’ah at sa Kabilang Buhay. Sila ang mga sumusunod sa pamamaraan ng Propeta  ﷺ at ng kanyang mga Sahabah.  [Ayon sa Hadith: 71 sekta ang mga Yahudi; 72 ang mga Kristiyano at 73 ang mga Muslim]

Ang Kanilang Mga Paniniwala

 1. Na ang pananampalataya ay nasa sa puso at dila na pinatutunayan ng kanilang mga gawain
 2. Na ang pananampalataya ay nadadagdagan sa pagsasagawa ng kabutihan at nababawasan sa pagsasagawa ng kasamaan
 3. Na ang kabutihan ay hindi magkakaparehas
  • Fara’id (essentials) – 5 haligi ng Islam
  • Wajibat (required) – pag-iwas sa mga malalaking kasalanan
  • Mustahab (recommended) – pag-iwas sa mga maliliit na kasalanan

DALAWANG PANGKAT NA LUMIHIS SA MAGKASALUNGAT NA SUKDULAN

 1. AlQadariyyah القدرية

Sila ay naniniwalang nilikha nila ang kanilang mga pinili. Ang Propeta  ﷺ ay tinawag silang mga Magians (sumasamba sa apoy) ng kanyang bansa. Tinanggihan nila ang banal na pasiya at itinatwa nilang ganap ang kalooban ni Allah ﷻ. Ginawa nila na ang tao ay may kapangyarihan sa kanyang mga kilos at kalayaang pumili. Ginawa nila ang taong tagapaglikha ng kanyang mga kilos at sa gayon ay binigyan nila ng katambal si Allah ﷻsa Kanyang paglikha.

 1. Al-Jabbariyyah الجبارية

Sila ay naniniwalang wala silang kalayaaan sa pagpili. Sila ay parang mga balahibong tangay-tangay ng hangin. Lumabis sila sa pagpapatunay sa banal na pasiya sa pag-alis ng kapangyarihan ng tao sa kanyang mga kilos at kalayaang pumili. Ginawa nila na ang tao ay walang ganap na kalayaan at napipilitang sumunod sapagkat niloob ni Allah  ﷻpara sa kanila. Sa gayon ay itinanggi nila na Siya ay hindi makatarungan.