Pananaw tungkol sa paniniwala sa Qadar

ANG PANINIWALA DITO AY KINABIBILANGAN NG APAT NA MGA PANANAW

  1. Kaalaman: Ang paniniwala na si Allah ﷻay alam ang lahat-lahat sa kabuuan at sa mumunting bahagi na nangyari sa nakaraan, at nangyayari sa kasalukuyan o mangyayari sa panghinaharap at magpakailanman, may kaugnayan man sa Kanyang mga gawain o sa mga gawain ng Kanyang mga nilalang.
  2. Pagsusulat: Ang paniniwala na isinulat Niya ang lahat-lahat na nauukol sa Kanyang Kaalaman sa Pinangalagaang Tableta.

Tungkol sa unang dalawang pananaw, Siya ay nagsabi : “Hindi ba ninyo alam na si Allah ay nalalaman ang lahat ng nasa langit at lupa? Katotohanan, ang lahat ay nasa Aklat (Al-Lawhul Mahfudh) ! Katotohanang ito ay madali lamang kay Allah.” [Al-Hajj 22 :70]

Isinalaysay ni Abdullah bin ‘Amr Al-‘As (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo ﷺ  ay nagsabi : “Si Allah ay isinulat ang mga itinalagang sukat (at ang mga nararapat na proporsiyon/kaugnayan) ng mga nilalang, limampung libong taon bago ang paglikha ng mga langit at ng lupa.” [Sahih Muslim, Vol. 4, Hadith 6416]

  1. Ang paniniwala na ang lahat ng mga nilalang ay hindi mananatili maliban sa Kalooban ni Allah ﷻ na walang pagkakaiba ito man ay ukol sa Kanyang gawain o sa mga nilalang.

Tungkol sa Kanyang mga gawain, Siya ay nagsabi: “Siya ang humuhubog sa inyo sa mga sinapupunan anuman ang nakakasiya sa Kanya.” [Ali ‘Imran 3:6] “Katotohanan, ang iyong Panginoon ay naglilikha anuman ang Kanyang naisin at piliin.” [Al-Qasas 28:68] “At si Allah ay ginagawa anuman ang Kanyang loobin.” [Ibrahim 14:27]

Tungkol naman sa mga gawain ng mga nilikha, Siya ay nagsabi: “Kung niloob ni Allah, binigyan na sana Niya sila ng kapangyarihan ng higit sa iyo, at nilabanan ka na sana nila.” [An-Nisa 4:90] “Kung niloob ni Allah, hindi sana nila ginawa. Kaya pabayaan mo silang mag-isa kasama ng kanilang mga gawain.” [Al-An’am 6:137]

  1. Ang paniniwala na ang lahat ay nilikha ni Allah ﷻ kabilang ang kanilang mga sarili, mga katangian at mga galaw. “Si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng mga bagay…” [Az-Zumar 39:62] “Habang si Allah ay nilikha kayo at anuman na inyong gawin.” [As-Saffat 37:96]