6. Al-Iman Bil-Akhirah

AL-IMAN BIL-AKHIRAH
الإيمان بالآخرة
Ang Paniniwala Sa Kabilang Buhay

Ang Akhirah ay ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang paniniwalang ito ay may matagalang bunga sa mga mananampalataya. Ang taong sumusunod sa Kanya sa buong buhay niya ay magagantimpalaan at mabibigyan ng pirmihang tirahan sa Paraiso. Ang taong mahahatulan ng masama ay mapaparusahan at ipapadala sa Impiyerno. Ang makamundong buhay na ito ay parang Paraiso para sa mga di-mananampalataya at parang kulungan para sa mga mananampalataya dahil pinili nila ang totoong Paraiso. Ang buhay na ito ay parang tulay; hindi tayo mananatili sa tulay ngunit dumadaan lamang tayo.

Ito ay tinawag na Huling Araw dahil ito na ang wakas ng mundong ito at wala ng bagong araw pa na darating pagkatapos nito. Dito ay ipapasiya kung ano ang magiging kahihinatnan ng bawat isa. Ito ay nakakatakot dahil ang lahat ay maibubunyag.

Ang paniniwala sa Kabilang Buhay ay sanhi ng pagpapasiya (deciding factor) na siyang nagsisilbing dahilan ng ating pagpupunyagi sa mundong ito. Ito ay nagtatatag ng katangian na maingat na isinasa-alang-alang ang mga kalalabasan ng kanyang mga gawain. Ito ay nagpapahiwatig na lahat ng ating mga gawain ay hahatulan lamang ni Allah  ﷻsa susunod na buhay. Ang sinumang naniniwala sa Kabilang Buhay ay hindi inaasahang kikilos laban sa kalooban ni Allah ﷻ, hindi niya susundin ang mga utos Niya kung hindi siya naniniwala dito. Ang mga mananampalataya ay patuloy na nagtitiis at hinahanap nila ang gantimpala na walang hanggan.

IBANG MGA PANGALAN

1.      Al-Akhirah الأخرة Ang Kabilang Buhay [Al-A’la 87:17]
2.      Al-Haqqah الحَاقَة Ang Di-Maiiwasan [Al-Haqqah 69:1-3]
3.      Al-Qari’ah القَارِعَة Ang Araw Ng Ingay At Kaguluhan [Al-Qari’ah 101:1-3]
4.      As-Sa’ah السَاعَة Ang Oras [Al-Hajj 22:1]
5.      As-Sakh-khah الصَآخَّة Ang Nakakabinging Tunog [‘Abasa 80:33]
6.      At-Tammatul Kubra الطآمَّةُ الكبرى Ang Dakilang Pangyayari [An-Nazi’at 79:34]
7.      Yawm Al-Akhir يَوْم الأَخِر Ang Huling Araw
8.      Yawm Ad-Din يَوْم الدِين Ang Araw Ng Paghuhukom [Al-Fatihah 1:4]
9.      Yawm Al-Ba’ath يَوْم البَعَث Ang Araw Ng Pagkabuhay [Rum 30:56]
10.   Yawm Al-Fasl يَوْم الفصل Ang Araw Ng Pagbubukod [Al-Mursalat 77:13-14]
11.   Yawm Al-Hisab يَوم الحساب Ang Araw Ng Pagtutuos [Ghafir 40:27]
12.   Yawm Al-Khulud يوم الخلود Ang Araw Ng Walang Hanggan [Qaf 50:34]
13.   Yawm Al-Khuruj يوم الخروج Ang Araw Ng Paglabas [Qaf 50:42]
14.   Yawm Al-Qiyamah يَوْم القِيَامَة Ang Araw Ng Paghuhukom [Al-Mu’minun 23:16]
15.   Yawm At-Taghabun يوم التغابن Ang Araw Ng Pagtitipon [At-Taghabun 64:9]
16.   Yawm At-Talaq يوم التلاق Ang Araw Ng Mutwong Pagkikita [Ghafir 40:15]
17.   Yawm M’alum يوم معلوم Araw Na Kilalang-Kilala [Al-Waqi’ah 56:50]

Ang paniniwala kay Allah at sa Kabilang Buhay ay palaging magkakabit sa isa’t isa.

 • “… ang kawastuan (kabutihan) ay ang maniwala kay Allah at sa Huling Araw at ang mga anghel at ang mga kasulatan at ang mga sugo.” [Al-Baqarah 2:177]
 • “Hindi ipinapahintulot sa isang babai na naniniwala kay Allah at sa Kabilang Buhay na maglakbay na mag-isa ng isang araw at isang gabi.” [Hadith]

Mga sangkap ng paniniwala sa Huling Araw:

 1. Ang paniniwala sa pagsusulit sa loob ng libingan
 2. Ang paniniwala sa pagdurusa o kaginhawahan sa loob ng libingan
 3. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay (Ba’ath)
 4. Ang paniniwala sa pagsisiyasat at paghatol
 5. Ang paniniwala sa Paraiso at Impiyerno

Magagandang dulot ng paniniwala sa Huling Araw:

 1. Masigasig na pagsasagawa at pagsunod sa mga utos ng Allah sa hangaring makakamit ang gantimpala nito sa Huling Araw.
 2. Pagkatakot sa pagsuway sa mga utos at sa parusa nito sa araw na iyon.
 3. Hindi manghinayang ang isang mananampalataya sa mga materyal na bagay kapag hindi niya ito makakamtan dahil ang kapalit nito ay biyaya at gantimpala sa Huling Araw.

Mga sangkap ng paniniwala sa muling pagkabuhay:

 1. Si Allah ang lumikha ng mga langit at lupa at lahat ng nakapaloob nito. Nilikha niya ito mula pa noon, at ang may kakayahang lumikha ng nilalang ng walang pinagmulan ay hindi mahirap sa Kanya ang pagbalik nito sa dati nitong anyo o pinagmulan.
 • At Siya ang nagpasimula ng mga nilalang at kapag namatay ang mga ito ay Kanyang muling ibabalik ang buhay nito at iyo ay napakadali sa Kanya. [Ar-Rum 30:27]
 • Kagaya din ng paglikha Namin noong una, ibabalik Namin, at iyan ay pangako mula sa Amin, tunay na Aming gagawin at tutuparin ito. [Al-Anbiya 21:104]
 1. Ang patay na lupa na tuyong tuyo ni walang kahoy na kulay berde at kapag ito ay nabuhusan ng ulan, ito ay gagalaw at lalabas mula rito ang isang kulay berde na magbubunga ito ng iba’t ibang uri ng prutas nakakasiyang tanawin, at ang may kakayahang buhayin ito matapos mamatay ay may kakayahan ding buhayin ang mga patay. Inaakala ng mga di-mananampalataya na hindi kailanman babangon ang mga patay mula sa kanilang libingan. Sila ay tumatangging muling mabubuhay ang nabubulok na buto.
 • Ilalabas Niya ang buhay mula sa patay at ilalabas Niya ang patay mula sa buhay, at magbibigay buhay sa lupa matapos ang kamatayan nito, at sa gayon kayo ay lalabas mula dito. [Ar-Rum 30:19]
 • Sabibihin mo, bubuhayin siya ng lumikha sa kanya noong una, Siya ang nakakaalam sa lahat ng nilalang. [Yasin 36:79]