Ang Paniniwala Sa Kabilang Buhay

AL-IMAN BIL-AKHIRAH الإيمان بالآخرة

Ang Akhirah ay ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang paniniwalang ito ay may matagalang bunga sa mga mananampalataya. Ang taong sumusunod sa Kanya sa buong buhay niya ay magagantimpalaan at mabibigyan ng pirmihang tirahan sa Paraiso. Ang taong mahahatulan ng masama ay mapaparusahan at ipapadala sa Impiyerno. Ang makamundong buhay na ito ay parang Paraiso para sa mga di-mananampalataya at parang kulungan para sa mga mananampalataya dahil pinili nila ang totoong Paraiso. Ang buhay na ito ay parang tulay; hindi tayo mananatili sa tulay ngunit dumadaan lamang tayo.

Ito ay tinawag na Huling Araw dahil ito na ang wakas ng mundong ito at wala ng bagong araw pa na darating pagkatapos nito. Dito ay ipapasiya kung ano ang magiging kahihinatnan ng bawat isa. Ito ay nakakatakot dahil ang lahat ay maibubunyag.

Ang paniniwala sa Kabilang Buhay ay sanhi ng pagpapasiya (deciding factor) na siyang nagsisilbing dahilan ng ating pagpupunyagi sa mundong ito. Ito ay nagtatatag ng katangian na maingat na isinasa-alang-alang ang mga kalalabasan ng kanyang mga gawain. Ito ay nagpapahiwatig na lahat ng ating mga gawain ay hahatulan lamang ni Allah  ﷻsa susunod na buhay. Ang sinumang naniniwala sa Kabilang Buhay ay hindi inaasahang kikilos laban sa kalooban ni Allah ﷻ, hindi niya susundin ang mga utos Niya kung hindi siya naniniwala dito. Ang mga mananampalataya ay patuloy na nagtitiis at hinahanap nila ang gantimpala na walang hanggan.

IBANG MGA PANGALAN

1.      Al-Akhirah الأخرة Ang Kabilang Buhay [Al-A’la 87:17]
2.      Al-Haqqah الحَاقَة Ang Di-Maiiwasan [Al-Haqqah 69:1-3]
3.      Al-Qari’ah القَارِعَة Ang Araw Ng Ingay At Kaguluhan [Al-Qari’ah 101:1-3]
4.      As-Sa’ah السَاعَة Ang Oras [Al-Hajj 22:1]
5.      As-Sakh-khah الصَآخَّة Ang Nakakabinging Tunog [‘Abasa 80:33]
6.      At-Tammatul Kubra الطآمَّةُ الكبرى Ang Dakilang Pangyayari [An-Nazi’at 79:34]
7.      Yawm Al-Akhir يَوْم الأَخِر Ang Huling Araw
8.      Yawm Ad-Din يَوْم الدِين Ang Araw Ng Paghuhukom [Al-Fatihah 1:4]
9.      Yawm Al-Ba’ath يَوْم البَعَث Ang Araw Ng Pagkabuhay [Rum 30:56]
10.   Yawm Al-Fasl يَوْم الفصل Ang Araw Ng Pagbubukod [Al-Mursalat 77:13-14]
11.   Yawm Al-Hisab يَوم الحساب Ang Araw Ng Pagtutuos [Ghafir 40:27]
12.   Yawm Al-Khulud يوم الخلود Ang Araw Ng Walang Hanggan [Qaf 50:34]
13.   Yawm Al-Khuruj يوم الخروج Ang Araw Ng Paglabas [Qaf 50:42]
14.   Yawm Al-Qiyamah يَوْم القِيَامَة Ang Araw Ng Paghuhukom [Al-Mu’minun 23:16]
15.   Yawm At-Taghabun يوم التغابن Ang Araw Ng Pagtitipon [At-Taghabun 64:9]
16.   Yawm At-Talaq يوم التلاق Ang Araw Ng Mutwong Pagkikita [Ghafir 40:15]
17.   Yawm M’alum يوم معلوم Araw Na Kilalang-Kilala [Al-Waqi’ah 56:50]

Ang paniniwala kay Allah at sa Kabilang Buhay ay palaging magkakabit sa isa’t isa.

  • “… ang kawastuan (kabutihan) ay ang maniwala kay Allah at sa Huling Araw at ang mga anghel at ang mga kasulatan at ang mga sugo.” [Al-Baqarah 2:177]
  • “Hindi ipinapahintulot sa isang babai na naniniwala kay Allah at sa Kabilang Buhay na maglakbay na mag-isa ng isang araw at isang gabi.” [Hadith]
Advertisements