Ang Kamatayan

 AL-MAWT الموت

“Nilikha lamang Niya ang buhay at kamatayan upang subukan ang Kanyang mga alipin sa kanilang pagsasagawa ng tungkuling ito ng pagsamba.” [Al-Mulk 67:2]

ANO ANG KAMATAYAN?

Ang kamatayan ay ang ganap na paghiwalay ng kaluluwa mula sa katawan kapag ang huli ay namatay na.

“Hindi, kapag (ang kaluluwa) ay narating na ang balagat (collarbone) (hanggang sa lalamunan ang kanyang labasan). At sasabahin: ‘Sino ang makakapagpagaling sa kanya at iligtas siya mula sa kamatayan?’ At siya (ang namamatay) ay maiintindihan na ito na (ang oras) ng paglisan (kamatayan); at ang isang paa ay maisasama sa isang paa (babalutin).” [Al-Qiyamah 76:26-29]

MINSAN LAMANG ANG KAMATAYAN AT ANG LAHAT AY MAMAMATAY

Ang mundong ito ay magwawakas. Ang lahat ay mamamatay ngunit hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa kamatayan dahil ito ang magdadala sa atin pabalik kay Allah ﷻ. Kahit gaano man ang pag-iwas sa kamatayan, ito ay hindi maiiwasan.

“Walang lagpas sa ating unang kamatayan (sa mundong ito)…” [Ad-Dukhan 44:35]

“Kami ay hindi nagbiyaya sa sinuman bago ikaw ng pirmihang buhay (dito): kung ikaw ay mamatay, sila ba ay pirmihang mabubuhay?” [Al-Anbiya’ 21:34]

“Ang bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan: at sa Amin kayo ay dadalhing pabalik.” [Al-‘Ankabut 29:57]

“Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay.” [Ar-Rahman 55:26]

“Saan ka man naroroon, ang kamatayan ay matatagpuan ka, kahit na ikaw ay nasa mga toreng matitibay at matataas….” [An-Nisa 4:78]

POOK AT PANAHON NG KAMATAYAN

Walang nakakaalam kung kailan at saan mamamatay ang bawat isa. Nang ihinga ang kaluluwa sa peto ay itinakda ang apat na bagay para sa kanya at isa dito ay ang panahon at paraan ng kanyang kamatayan.

“… kapag ang kanilang taning ay sumapit na, kahit isang oras ay hindi nila ito maipagpapaliban, ni isang oras ay hindi nila ito mapapangunahan.” [Al-A’raf 7:34]

“… at pagkatapos ay itinakda ang nakalaang oras (para sa inyo). At mayroon sa Kanyang Pagdalo ay iba pang nakatakdang oras; ngunit kayo ay alinlangan sa inyong mga sarili.” [Al-An’am 6:2]