Ang Bangkay

ANG MGA DAPAT GAWIN SA BANGKAY

 • Ihiga mo siya upang ang kanyang kanang tabi ay nakaharap sa Qiblah. Ganoon din kapag inilagay na siya sa kanyang libingan.
 • Kung siya ay nakadilat, ipikit ang kanyang mga mata dahil hindi na ito maisasara pagkatapos ng ilang sandali at dahil nalulumbay siya sa nakikita niyang pag-alis ng kanyang kaluluwa.

       Panalangin habang ipinipikit ang kanyang mga mata.

اللَّهُمَّا اغْفِرْ لـِ ( فُلانْ بِاسْمُهُوَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ وَاَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ
وَاغْفِرْلَنَأ وَلَهُ يا رَبِّ العَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فيهِ

Pagsasatitik

Allahumagh-Firli Li (Fulan bismuh)
Warfa’ Darajatahu Fil-Mahdiyyin(a)
Wakhluf-Hu Fi ‘Aqibihi Fil Ghabirin(a)
Wagh-Firlana Wa Lahu Ya Rabbal ‘Alamin
Waf-Sah Lahu Fi Qabarihi Wa Nawwir Lahu Fih(i)

Salinwika

O Allah! Patawarin Mo po si (pangalan ng namatay)
at itaas Mo po ang kanyang antas mula sa mga tamang napatnubayan
at maging kinatawan sa kanyang mga naiwanan
at patawarin Mo po kami at siya. O Panginoon ng mga daigdig!
Palawakin Mo po ang kanyang libingan at bigyan Mo po ng liwanag para sa kanya

 • Takpan siya [upang maiwasan ang mga mapanuring mata].
 • Ipaalam ang kanyang kamatayan sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan upang maki-isa sa kanyang paglilibing.
 • Ang mananampalataya ay dapat na magsabi sa kamatayan ng kamag-anak o kaibigan ng: INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI’UN (katotohahan, tayo ay pag-aari Allah at katotohanan, sa Kanya tayo ay babalik), na tinatawag na Al-Istirja’ الإسترجاء.
 • Ang paghalik sa bangkay ay ipinapahintulot.
 • Ipinagbabawal ang paghihinagpis ng malakas dahil ito ay palatandaan ng kawalan ng pananampalataya. Ito ay nagdudulot ng sakit at paghihirap sa bangkay dahil naririnig niya at nakikita niya ang kanilang mga ginagawa.
 • Kung mayroon siyang mga utang ay dapat na mabayaran mula sa kayamanan na kanyang naiwan dahil ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nakaantala hanggang ang lahat ng kanyang mga utang ay nabayaran na.

ANG PAGHUHUGAS SA BANGKAY

Ihanda siya para sa paglilibing sa lalong madaling panahon.

 • Ang buong katawan ay dapat na hugasan maliban kung siya ay namatay sa digmaan habang ipinagtatanggol ang kanyang relihiyon, bayan, atbp.
 • Ang tagahugas ay dapat na mapagkakatiwalaan at relihiyoso. Hindi niya dapat hawakan ang Awrah (pribadong bahagi) ng patay. Kailangan niyang gumamit ng guwantes, telang panghugas o balutin ang kanyang mga kamay ng tela.
 • Ang katawan ay ilalagay sa ibabaw ng nakahilig na mesa/tabla. Ang kanyang ‘Awrah عورة (pribadong bahagi) ay dapat na matakpan ng tela.
 • Kailangan niyang diinan ng marahan ang tiyan upang lumabas kung anuman ang mga natitira dito (tae, ihi, atbp.)
 • Ito ay dapat na hugasan muna ng sabon at tubig tulad sa pagsasagawa ng Wudu, tatlo, lima o pitong ulit (walang pares na bilang).
 • Kung ito ay babai, dapat na alisin ang tirintas ng kanyang buhok. Hugasan at itirintas na muli sa tatlong bahagi at isaayos palikod. [Kailangan ang pagsasalarawan.] Ang Propeta ﷺ ay nagsabi sa mga kababaihan na gawing tatlong tirintas ang buhok ng kanyang anak.

ANG PAMBALOT الكفن AL-KAFAN

Pagkatapos ng paghuhugas, patuyuin ito at balutin ng malinis na puting telang sapat na pantakip sa buong katawan. Ang pambalot ay dapat na tatlong piraso para sa lalaki at lima para sa babai. Maaaring talian ang mga bahagi ng leeg, baywang at mga paa. Ang peregrino ay dapat na balutin sa kanyang Ihram, huwag takpan ang ulo at huwag pabanguhan ang katawan.

ANG PAGLILIBING

Ilibing siya sa lalong madaling panahon. Walang musika, walang kantahan, walang pag-iingay maliban sa taimtim na panalangin. Ang paghukay sa libingan ay mas mabuting kasing lalim ng taong katamtaman ang taas.

DALAWANG URI NG LIBINGAN

 1. Ang Lahd لحد ay may biyak sa tabi ng libingan na nakaharap sa Qiblah na natatakpan ng tisa tulad ng bahay na may bubong.
 2. Ang ordinaryong libingan ay hinukay na lupa na ang katawan ay ilalagay at sasarhan ng mga tisa na magsisilbing bubong nito. Unahing ibaba/ipasok ang paa at iayos ang katawan na ang kanyang kanang tagiliran ay nakaharap sa direksiyon ng Qiblah.

Pagkatapos mailagay ang bangkay sa libingan, bawat isa ay kukuha ng sandakot na lupa ng tatlong beses. Itapon ito sa libingan habang sinasabi sa unang pagtapon ang ‘Mula sa lupa ikaw ay nilikha;’ pangalawa ay sabihin ang ‘At sa lupa ikaw ay babalik;’ at pangatlo ay ‘Mula dito ikaw ay bubuhaying muli.’

“Mula sa lupa ay nilikha Namin kayo, at (dito) ay ibabalik Namin kayo. At mula dito ikaw ay muli Naming kukunin (ilalabas) ng isang beses pa.” [Taha 20:55]

PAGHAHANDA NG PAGKAIN NG NAMATAYAN

Sunnah na ipaghanda ng pagkain ang pamilya ng namatayan. Itinagubilin ng Propeta  ﷺ ang gawaing ito dahil ang kanilang pagdadalamhati ay magiging dahilan na iwasan nila ang pagkain at manghihina sila. Ang mga kamag-anak ay dapat na maghanda ng sapat na pagkain para sa kanila ng isang araw at isang gabi lamang.

PAGLULUKSA NG NAMATAYAN

Ang sinuman na namatayan ay magluluksa ng tatlong araw lamang maliban sa biyuda (babaeng namatayan ng asawa).

 “At yaong mga namatay (lalaki) at mag-iwan ng mga asawa (babae), sila (ang mga asawa) ay maghihintay (tungkol sa kanilang pag-aasawa) ng apat na buwan at sampung araw…” [Al-Baqarah 2:234]

Bakit mahaba ang pagluluksa ng nabiyuda?

 • upang tiyakin kung siya ay buntis o hindi
 • upang magsilbing simbolo ng paggalang sa pagsasama at pagmamahalan nila
 • upang dito maipakita ang karapatan ng lalaki pagkatapos ng kanyang kamatayan
 • upang maipakita ang kahalagahan ng bigkis ng pag-aasawa sa Islam

Hindi siya dapat magsuot ng mga makukulay na damit at gumamit mga pampaganda (meyk-up, alahas, pabango, henna, atbp.)