Ang Bingit Ng Kamatayan


Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang libingan ay ang unang baitang  ng buhay sa kabila. Kapag ang isa ay matagumpay na nakapasa sa baitang na ito, ang ibang (susunod) na mga baitang ay magiging madali. Ngunit kung ito ay mahirap, ang ibang (susunod) na mga baitang ay magiging mahirap.”


KALAGAYAN NG TAONG NASA BINGIT NG KAMATAYAN

May mga anghel na nakatalaga sa pagkuha ng mga kaluluwa. Masasabi ng taong nasa bingit ng kamatayan ang kanyang kahihinatnan batay sa paraan ng kanyang pagtingin sa mga anghel na ito at sa paraan ng pakikitungo nila sa kanya.

1.  Mga Mananampalataya

Makikita niya ang mga naggagandahang mga anghel na nakasuot ng puti mula sa kalangitan sa abot ng kanyang paningin. Si Malak-ul-Mawt (anghel ng kamatayan) ay magsasabi: “Halika ikaw na naniniwalang kaluluwa sa pagkahabag at pagmamahal ng iyong Panginoon.” Siya ay babatiin ng kapayapaan.

Ang kanyang talaan ng gawain ay ilalagay sa Illiyin.

“Hindi, katotohanan na ang aklat-talaan ng mabuti ay (pinangangalagaan) sa ‘Illiyin.” [Al-Mutaffifin 83:18]

2.  Mga Di-Mananampalataya

Makikita niya ang mga galit na anghel. Si Malak-ul-Mawt ay magsasabi: “Halika ikaw na pangit na kaluluwa sa pagkapoot ng iyong Panginoon.”

Ang kanyang talaan ng gawain ay ilalagay sa Sijjin.

“Hindi, tiyak na ang aklat-talaan ng masama ay (pinangangalagaan) sa Sijjin.” [Al-Mutaffifin 83:7]

KAPAG NASA TABI NG NAMAMATAY

Ipaalala mo sa kanya ang pagkahabag ni Allah ﷻ at magkaroon ng magandang kaisipan tungkol sa Kanya. Sabihin mo ang mga magagandang bagay tungkol sa maysakit dahil ang mga anghel ay nandoroon na nagsasabi ng ‘Amin’ kahit anong sabihin mo.

Sunnah na payuhan mo siyang sabihin ang ‘LA ILAHA ILL-ALLAH.’ Kung hindi niya kaya, hayaan mong ulitin niya pagkatapos mo ngunit huwag mo siyang yayamutin. “Siya na ang huling kataga ay ‘La Ilaha Ill-Allah’ (walang diyos maliban kay Allah) ay papasok sa Paraiso.” [Abu Dawud 3/190 at tingnan sa Sahih Al-Jami’ 5/342]

Pakinggan mo ang kanyang huling tagubilin at sundin pagkatapos.

ANG NINANAIS NG MGA NAMATAY

Ang mga namatay kadalasan ay ninanais nilang makabalik sa buhay na ito upang gumawa ng marami pang kabutihan o kaya ay gumawa ng kabutihan kung wala sila. Maging handa tayo para sa kamatayan kasama ng ating mga mabubuting gawain.

“At ilaan ang ilan (sa kawanggawa) mula sa kabuhayang Aming ipinagkaloob sa inyo, bago ang kamatayan ay dumating sa sinuman sa inyo at sabihin niya, ‘O aking Panginoon! Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon kahit sandali lamang upang  makapagbigay sana ako ng (malaki) sa kawanggawa, at kabilang sana ako sa mga taga-gawa ng kabutihan.” [Al-Munafiqun 63:10]

Sinabi ng Propeta  ﷺ na magmadali sa paggawa ng kabutihan at huwag hintayin ang pitong mga bagay na pipigil sa paggawa nito.

  1. Kahirapan [habang mayaman ka]
  2. Karamdaman na sisira at tatapos sa iyo [habang malusog ka]
  3. Kamatayan na biglang darating [habang buhay ka]
  4. Katandaan [habang bata ka pa]
  5. Paghihintay na maging mayaman at maging abala [habang mahirap ka]
  6. Paghihintay kay Ad-Dajjal
  7. Paghihintay sa oras

KARANASANG NASA BINGIT NG KAMATAYAN (NEAR-DEATH EXPERIENCE)

Ang halos namatay na ay hindi tinatawag na kamatayan. Walang sinumang lumisan sa mundong ito ang nakabalik. Batay sa isang eksperimentong ng isang doktor sa isang bahagi ng utak. May mga bagay na ganap ng nakalimutan ng isang tao ngunit ito ay parang nakatalang mga inpormasyon sa ‘tape recorder’ at puwedeng ‘ifast rewind’ sa ilang segundo…ito ay isang pagtanaw sa mga bagay na hindi nakikita.

MULING PAGKAKATAWANG-TAO (REINCARNATION)

Ang re-inkarnasyon ay walang lugar sa Islam. Ito ay doktrina ng relihiyong Hinduism. Kapag ang isang mabait ay namatay ay babalik muli siya sa mundong ito sa mas maganda at mas mataas na katayuan at kaanyuan ngunit kung sa masamang tao ay babalik muli siya sa mas pangit ng kaanyuan at mas mababang katayuan.

PAGPAPAKAMATAY (SUICIDE)

Ang pagpapakamatay ay ibinabawal at isa ito sa mga malalaking kasalanan. Walang sinuman ang nagmamay-ari ng kahit anuman sa ganap na kahulugan (in the absolute sense) maging ito man ay buhay, kayamanan o kahit anuman dahil ang lahat ay pag-aari ni Allah ﷻ. Sa katotohanan na tayo ay nabiyayaan ng mga pakuldad ay hindi nangangahulugan na maaari nating gawin anuman ang gusto natin sa mga biyayang ito.  Ang mga biyaya ay ipinagkatiwala sa atin. Ang buhay ay ipinagkatiwala sa atin kaya ang pagpatay ay isang pagtataksil sa pagtitiwalang ito. “… At huwag ninyong patayin ang inyong sarili (o patayin ang isa’t isa). Katotohanan, si Allah ang pinakamahabagin sa inyo.” [An-Nisa 4:29]

Ang parusa sa nagpakamatay ay paulit- ulit niyang gagawin ang paraan ng kanyang pagpapakamatay. Kung siya ay nagsaksak sa sarili; kung siya ay tumalon sa mataas na gusali; kung siya ay naglason…ay ganoon din ang kanyang gagawin sa Kabilang Buhay. Kahit sa oras ng sukdulang pagkasira ng isipan (psychological) ay ipinapayo ang pagtitiyaga at pagtitiis.

Isinalaysay ni Anas (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Wala sa inyo ang dapat magnais ng kamatayan dahil sa kalamidad (kahirapan, kalungkutan, pagkakasakit, atbp.) na dumating sa kanya ngunit kung hindi na makaya maliban sa naisin ito ay dapat niyang sabihin ang, ‘O Allah, buhayin Mo ako habang ang buhay ay mas maganda  para sa akin, at kunin Mo sa akin ang aking buhay kung ito ay mas makakabuti sa akin.” [Sahih Al-Bukhari, Hadith Blg. 6351]

KATAPUSANG-SAKIT (TERMINALLY-ILL)

Tulungan mo siya sa kanyang pangangailangan. Siya ay pakitunguhan mo ng compassion, kabaitan. Ipaalala mo sa kanya ang kanyang kapalaran at ipabanggit mo sa kanya ang Shahadah. Banggitin mo rin ang Surah Yasin dahil ito ay tungkol sa kapanganakan, buhay, kamatayan, pagkabuhay kaya ito ay appropriate na banggitin.

Sa oras na nasira na ang mga cells ng utak, hindi na ito magpapanibago (regenerate) tulad ng ibang bahagi ng katawan. Ang isang paraan ng pagtuklas ay sa pamamagitan ng E. E. G. (electro encephalogram). Kapag natuklasan na patay na ang utak (brain dead) at wala na talagang pag-asang mabuhay, ang mga Muslim na huriskonsulto (jurists) at mga Muslim na manggagamot ay kailangang magkaroon ng patakaran kung ano ang dapat gawin sa kalagayang ito. [Muli, ito ay hindi batay sa Qur’an o Sunnah ngunit ito ay nangangailangan ng ibayong pagsasaliksik. Hindi ipinapahintulot na bigyan siya ng iniksiyon o kaya ay sobrang gamot upang matapos na ang kanyang paghihirap.

PAGPATAY DAHIL SA AWA (EUTHANASIA ‘MERCY KILLING’)

Ang buhay ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Una sa lahat, walang pagkahabag sa pagpatay. Ang Euthanasia ay isang uri ng pagpatay at ito ay ipinagbabawal sa Islam. Kung kamalian ang pagpapakamatay ay kamalian din ang pahintulutan ang iba na kunin ang iyong buhay. Ito ay kahalintulad ng pagsasabing “Ako ay hindi gumagawa ng pagsuhol. May gumagawa para sa akin.”