Ang Libingan

 AL-QABAR القبر

ANG PAGSUBOK SA LIBINGAN AT ANG KATANUNGAN NG MGA ANGHEL فتنة القبر وسؤال الملكين

Ang umpisa ng Kabilang Buhay ng bawat tao ay ang kanyang kamatayan. Ang unang mangyayari pagkatapos ng libing ay ang pagtatanong ng dalawang anghel kahit anumang paraan siya namatay – nalunod, nasunog, kinain ng mabangis na hayop, nagkapira-piraso ang katawan dahil sa pagsabog, atbp. [Ito rin ay tinawag na maliit na Araw ng Paghuhukom ‘Yawm Al-Qiyamah As-Sughra’].

Ayon din sa isang Hadith, pagkatapos ng libing ay maririnig niya ang mga padyak ng mga nakipaglibing sa kanya. Kaya ang sabi ng Propeta  ﷺ ay: “Ipanalangin ninyo ang inyong kapatid dahil siya ay tinatanong na ngayon.”

Pagkatalikod ng mga taong nakipaglibing ay magpapakita na sina Munkar at Nakir. Ang kaluluwa ay pansamantalang babalik sa katawan at siya ay pauupuin at magsisimula na ang kanilang pagtatanong… Sino ang iyong panginoon? Ano ang iyong relihiyon? Sino ang iyong propeta?

Ang mga mananampalataya ay makakaya nilang sagutin ang mga katanungan ngunit ang mga di-mananampalataya, gaano man ang kanilang katalinuhan ay hindi nila magagawang sagutin ito. Sila ay malilito. “Si Allah ay tutulong sa mga mananampalataya ng makatotohanang mga kataga sa mundong ito at sa Kabilang Buhay.” [Ibrahim 14:27]

ANG PARUSA AT GINHAWA SA LIBINGAN عذاب القبر ونعيمها

Ang libingan ay bahagi ng hindi nakikita; kung anuman ang nangyayari sa kaluluwa ay nararamdaman din ng katawan. Ang parusa at gantimpala ay parehong mararanasan ng katawan at kaluluwa…sa buhay na ito (katawan sa kaluluwa) at sa Kabilang Buhay (kaluluwa sa katawan). Ang gantimpala at parusa ay magsisimula kaagad pagkatapos lisanin ang mundong ito.

Ito ay mangyayari sa bawat araw at sa bawat gabi. “…Ang apoy! Sila ay nakalantad dito sa umaga at sa gabi; at kapag ang Oras ay darating (ay sasabihin) ihagis ang mga tauhan ni Fir’awn sa nakakasindak na kapalaran.” [Al-Mu’min 40:45-46]

Si Ibn Mas’ud (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Katotohanan, ang mga patay ay mapaparusahan sa kanilang mga libingan; at ang mga hayop ay maririnig ang kanilang mga daing.”

Ang libingan ay maaaring hardin mula sa mga hardin ng Paraiso o hukay mula sa mga hukay ng Impiyerno. Makikita niya ang kanyang lugar sa Paraiso at sa Impiyerno. Ang mga Ahl-us-Sunnah ay naniniwala sa mga pangyayari sa libingan. Ngunit hindi lahat ng tao ay naniniwala dito tulad ng mga Mu’tazilat.

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kung ang isa sa inyo ay mamamatay, ang kanyang patutunguhan ay maipapakita sa kanya sa umaga at sa hapon, kaya kung siya ay mula sa mga tao ng Paraiso, ay maipapakita sa kanya ang kanyang tirahan sa Paraiso at kung siya ay mula sa tao ng Impiyerno, ay maipapakita sa kanya ang kanyang tirahan sa Impiyerno.” [4:463-O.B.]

Advertisements