Operasyon Kamatayan

Kuwento ito ng isang karaniwang tao, na sumalungat sa utos ng Allah.
Kung ikaw ang nakalarawan dito, sa gayon ay magsisi at magpakabuti.

Alas kuwatro ng umaga, nang ang Anghel ng Kamatayan ay kumatok sa pinto.
“Sino yan?” sigaw ng natutulog. “Ako si Anghel ng Kamatayan, patuluyin mo ako.”

Agad, ang lalaki ay nanginig, na parang may matinding lagnat.
Sigaw niya sa tulog na asawa, “Pigilan mo siyang kunin ang buhay ko!”

“Pakiusap, umalis ka, O Anghel ng Kamatayan! Pabayaan mo ako, hindi pa ako handa.
Aking pamilya sa akin ay umaasa. Bigyan mo ako ng pagkakataon, parang awa mo na! “

Ang anghel ay patuloy na kumatok, “Kaibigan! Kukunin ko ang iyong kaluluwa na siyang kailangan ni Allah. Hindi ako dumating ayon sa aking nais.”

Nataranta, ang lalaki ay umiyak, “O anghel! Ako ay takot mamatay. Ginto ay ibibigay ko at magiging alipin mo. Huwag mo akong dalhin sa kadiliman (libingan)!”

“Papasukin mo ako, O kaibigan!” Sinabi ng anghel, “Bumangon ka at buksan ang pinto. Kung hindi ka tatalima,  papasok ako tulad ng isang Jinn.”

Ang lalaki, hawak ang baril sa kanang kamay, handang labanan ang  anghel. “Naghahamon kang papasok, itututok ko ang baril sa ulo mo, ikaw ay aking papatayin!”

Sa ngayon, ang anghel ay nasa kuwarto na, na nagsasabi, “O kaibigan! Maghanda ka para sa iyong wakas. Mangmang! Ang mga anghel ay hindi kailanman mamamatay. Bitiwan ang iyong baril at huwag ng manghinaing.

“Sabihin mo, O lalaki, bakit ka takot mamatay ayon sa takda ni Allah? Halika, ngumiti sa akin, huwag matakot, at maging masayang bumalik sa Kanya.”

“O anghel! Ako ay yumuyuko sa kahihiyan; Wala akong panahon para kay Allah. Mula bukang-liwayway hanggang dapit-hapon, abala ako sa pagpapayaman, ni hindi ko alintana ang aking kalusugan.

Mga utos ni Allah kailanman di ko sinunod, limang beses sa isang araw kailanman di ko dinasal. Ramadan ay dumating, Ramadan ay umalis, kasamaan ay di ko winalis.

Ang Hajj ay obligasyon na sa akin, ngunit ang pera ay mahal sa akin.
Lahat ng kawanggawa ay di ko pansin, sa pagpapatubo lalo akong nahumaling.

Kadalasang sipsip ang paboritong alak, nakikipaglandian sa babaeng mababa ang lipad. O anghel! Nakikiusap ako sa iyo, hayaan mo akong mabuhay ng  isa pang taon o dalawa.

Mga batas ng Quran aking susundin. Ang Salah agad kong dadasalin.
Ang Sawm at Hajj aking gagawin, kapalaluan akin ding pipigilin.

Pagpapatubo aking ititigil, kawanggawa aking pagyayamanin.
Alak at babae aking lalayuan, kaisahan ng Allah aking patutunayan.”

“Tingin ko ang sandaling ito na ang iyong huli, ngayon ay higit mong alalahanin ang iyong nakaraan. Naiintindihan ko ang iyong takot, ngunit sa ngayon, masyadong huli na para magsisi.

Kaming mga anghel ay ginagawa kung ano ang utos ni Allah. Kami ay hindi maaaring sumuway sa Kanya. Ang kamatayan ay nakatakda para sa lahat – tatay, nanay, mga anak.

Dalawang anak mong bunga ng bawal na paraan,sa nayt klab kumanta upang mabuhay. Sa halip na lumaki silang matapat, nasanay sila na di mapagpasalamat.

Nabuhay ka sa mundo ng higit na apatnapu, kailanman di mo ginalang ang mga tao.
Mga magulang di mo sinunod, mga pulubing gutom di ka man lang namudmod.

Di mo pansin ang tawag ng Adhan, ni basahin man lang ang banal na Qur’an.
Sumira ka sa mga pangako buong buhay mo, nanirang-puri sa mga kaibigan mo.

Mula sa inimbak na mga kalakal, ang bulsa mo ay naging makapal. Mga kawawang manggagawa, sa kulang na sahod ay walang magawa. Mga kabayo at mga baraha ang iyong palipasan, pagpapayaman ang iyong kasiyahan.

Dahil sa bitamina ay lalo kang tumaba, mga maysakit kailanman di mo binisita.
Isang pinta ng dugo, kailanman ay di mo binigay, na maaaring magligtas ng simpleng buhay.

O tao! Nakagawa ka ng sapat na kamalian. Sa isang kanta ay nabili mo ang magagandang ari-arian. Nang magsumamo ang mga magsasaka sa iyo, di man lang natinag ang puso mo, totoo ito.

Paraiso para sa iyo, hindi ko masasabi, walang alinlangan ikaw ay tatahan sa Impiyerno.
Wala ng oras sa pagsisisi, iyong kaluluwa ay aking kukunin na siyang dahilan ng aking pagdating.”

Ang wakas, gayunman, ay napakalungkot, sa huli, ang lalaki ay nabaliw.
Sa isang sigaw, tumalon siya sa kama, at lumagapak na patay.

O mambabasa! Kunin mo ang aral dito, hindi mo alam, ang iyong wakas ay maaaring malapit na. Baguhin mo ang iyong buhay at ituwid ito, dahil ang Paraiso, sa iyong mga kabutihan, ay nakasalalay.


[Hindi eksaktong salinwika sa halip ay tinawag kong Pilipino bersyon ng tulang OPERATION DEATH mula sa librong “Training Guide For Islamic Workers,” ikatlong bahagi,  pahina blg. 276.]