Tao: Katawan At Kaluluwa

ANG MATERYAL NA BAHAGI NG TAO

Ang katawan, ang materyal na bahagi ng tao ay kinabibilangan ng tubig, karbon, magnesyum, potasyum, posporos, sodyum at iba pang basikong elemento (punong sangkap) ng lupa. Heto ang ilang estadistika (talaurian): Ilang galon ng tubig ang makukuha natin sa katawan ng tao? Tatlong sangkapat ng buong katawan. Ilang pako ang ating magagawa mula sa bakal nito? Ilang karton ng posporo ang ating magagawa mula sa posporos nito? Ilang pirasong lapis ang manggagaling sa karbon nito? Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugang walang saysay ang materyal na bahagi ng tao. Lahat ng ito sa katunayan ay nagkakahalaga lamang ng ilang piso.

Ngunit kung ating pag-uusapan ang tungkol sa tao, ating pinag-uusapan ang tanging uri ng nilalang na higit ang halaga kaysa sa ilang piso na ating matatagpuan sa mga punong sangkap nito. Hindi natin ito malalagyan ng halaga dahil ang tao ay siyang pinaka-korona ng mga nilikha kasama ang kanyang karunungan, malayang kalooban, kakayahang mangatwiran at espiritwalidad (kadiwaan). Ang katawan ng tao ay hindi lamang isang bagay (materyal) ngunit ang kaluluwa nito ang nagpaiba mula sa mga ibang nilikha.

Si Allah ﷻ ay nagsabi: “Kami ay katotohanang nilikha ang tao sa pinakamagandang hubog.” [At-Tin 96:4]

ANG KALULUWA النفس AN-NAFS AT ANG ESPIRITU الروح  AR-RUH

Ang kaluluwa ay lagpas sa ating pang-unawa. Wala tayong makukuhang kaalaman tungkol sa katotohanan at eksaktong kalikasan ng mga ito. Ito ay hindi nasasaklawan, hindi materyal, hindi nakikita at hindi nahahawakan. Walang kantidad ng karunungan ng tao o kakayahang pagsubok ang makakaintindi kung ano ang mga hiwaga nito.

Ito ay ganap na nakakintal sa buong katawan na tulad ng tubig na nakakintal sa bulaklak. Ang kaluluwa ay parang init na ang liwanag at init nito ay umaabot sa atin. [Ito ay hindi batay sa Qur’an o Sunnah.]

Ang kaalaman natin tungkol sa mga ito ay may hangganan.

“Sila ay nagtanong sa iyo (o Muhammad) tungkol sa Ruh (ang espiritu). Sabihin mo: Ang Ruh (ang espiritu) ay darating sa utos ng aking Panginoon. Ang kaalaman dito ay kaunti lamang ang naipabatid sa inyo, (O sangkatauhan!).” [Al-Isra’ 17:85]

Ang ‘Ruh’ ay mas panglahat (general) ang pakahulugan at ang ilan sa mga kahulugan nito ay:

 1. Ang espiritu mula kay Allah ﷻna kanyang inihinga sa atin upang tayo ay maging tao

“Nang Akin siyang  nabuong ganap (sa nararapat ng sukat) at inihinga Ko sa kanya (Adam) ang aking Ruh…” [Al-Hijr 15:29] [Basahin ang Surah An-Nisa 4:171; As-Saffat 38:72]

 1. Ang inspirasyon na tumutukoy sa banal na kapahayagan, ang Qur’an

“At sa gayon Kami, sa Aming utos, ay ipinadala ang Inspirasyon sa iyo…” [Ash-Shura 42:52]

 1. Si anghel Jibril (‘Alayhis Salam)

“Kung saan  bumababa ang mga anghel at ang Espiritu (Ar-Ruh)… “ [Al-Qadr 97:4]

 1. Ang espiritu upang magbigay sa mga mananampalataya ng kalinga at tiwala sa Kanya at upang tulungan sila sa kanilang mga paghihirap. [Basahin din ang Surah Al-Ma’arij 70:4]

Ang ‘Nafs’ ay mas tahas (specific) ang pakahulugan:

“…Katotohanan, ang Nafs (kaluluwa ng tao) ay masinsay (incline) sa kasamaan maliban kung ang aking Panginoon ay ipagkaloob ang Kanyang pagkahabag…” [Yusuf 12:53]

ANG KAMALAYAN NG KALULUWA

Ang kaluluwa kahit na pagkatapos ng paglisan ay nananatili pa ring may kamalayan sa mga nangyayari sa ating mundong pisikal ngunit wala tayong kakayahang makipag-ugnayan sa kanila pagkatapos ng kamatayan. Halimbawa ay sa labanan ng Badr.

Ayon sa Hadith, ang sabi ng Propeta  ﷺ ay: “O kapatid, napatunayan mo ba na ang parusa ng Panginoon ay katotohanan?” Sila ay nakakarinig ngunit hindi sila makasagot.

Ayon din sa isang Hadith, pagkatapos ng libing ay maririnig niya ang mga padyak ng mga nakipaglibing sa kanya. Kaya ang sabi ng Propeta  ﷺ ay: “Ipanalangin ninyo ang inyong kapatid dahil siya ay tinatanong na ngayon.”

ANG KALULUWA AY HINDI MASISIRA AT ANG TIRAHAN NITO

Ang kaluluwa pagkalikha nito ay hindi na masisira. Ito ay walang tiyak na lugar.

 • Ang kaluluwa ng lahat ng magiging tao ay naunang nanatili bago ang kanilang katawan nang tayo ay manggaling sa tagiliran ni Adam (‘Alayhis Salam).
 • Pagkatapos, ito ay sasapi sa peto (katawan) sa simula ng ikalimang buwan sa sinapupunan ng ina hanggang kamatayan.
 • Ang kaluluwa ay mahihiwalay sa katawan sa oras ng kamatayan hanggang sa Araw ng Pagkabuhay.
 • AL-BARZAKH البرزاخ – ito ay isang pagkabahagi sa pagitan ng dalawang antas. Ito ay panghiwalay o balakid na naghihiwalay sa mundong ito الدنيا sa susunod na mundo الأخرة. Habang hinihintay ang Araw ng Paghuhukom, ito ang pansamantalang tirahan ng mga kaluluwa pagkatapos lisanin ang kanilang mga katawan sa mundong ito. [Basahin ang Surah ‘Abasa 80:21; Al-Mu’minun 23:101]
 • Ito ay pansamantalang bumabalik sa katawan pagkatapos ng libing para sa pagtatanong.
 • Ang mga kaluluwa ng mga Shuhada’ ay nasa loob ng mga ibong malayang lumilipad sa Paraiso
 • .Bumabalik ito sa katawan upang sagutin ang pagbati ng kapayapaan ng isang kapatid na dumaan sa kanyang libingan.
 • Ang kaluluwa ay sasaping muli sa katawan sa Araw ng Pagkabuhay at ito na ang kanyang pirmihang tirahan hanggang sa buhay na walang hanggan, ang Paraiso o ang Impiyerno.