Al-Jannah Wan-Nar

AL-JANNAH WAN-NAR الجنَّـة والنار
Ang Paraiso At Ang Impiyerno

Ang dalawang ito ang siyang magiging hantungan ng mga nilalang. Ang Paraiso ang tahanan ng kaginhawaan at inilaan ni Allah sa mga mananampalatayang may banal na takot at sumunod sa mga utos Niya.

Tunay, sila na may mga pananampalataya at gumagawa ng matutuwid – sila ang mga pinakamahusay sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon, ay ang mga Hardin ng Eden (Paraiso), na sa ilalim nito ay dumadaloy na mga ilog, sila ay mananatili doon magpakailanman. Si Allah ay nalulugod sa kanila, at sila ay nalulugod sa Kanya. Iyan ay para lamang sa kanya na may takot sa kanyang Panginoon.  [Al-Bayyinah 98:7-8]

Sa Paraiso at sa Impiyerno, ang lahat ay ganap (perpekto). Sa buhay na ito, ang lahat ay may kakulangan gaano man ito kaganda at mayroon ding kakulangan gaano man ito kapangit sa paningin natin. Ngunit sa susunod na buhay, ang lahat ay magiging ganap, kumpleto, walang hanggan, walang katapusan, atbp. Tayo ay nasanay sa pagsukat ng mga bagay batay sa abot-saklaw ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Sa Kabilang Buhay, ito ay naiiba! Ito ay maaaring ganap na kasiyahan, na walang kalungkutan, walang sakit o walang kawalang pag-asa o kaya naman ay ganap na pagdurusa, na walang kaginhawaan, walang kamatayan.

WALA NG KAMATAYAN

“Ngunit para sa mga may pananampalataya at gumagawa ng kabutihan, sila ay mga kasama sa halamanan, na mananatili doon ng walang-hanggan.” [Al-Baqarah 2:82]

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sa Kabilang Buhay, kapag ang mga tao ng Paraiso ay titira na sa kanilang mga lugar sa Paraiso, at ang mga tao ng Impiyerno ay titira na sa kanilang mga lugar sa Impiyerno, ang kamatayan ay ilalagay sa pagitan ng Paraiso at Impiyerno, pagkatapos ito ay kakatayin o isasakripisyo. Sa ibang salita, ‘ang kamatayan ay papatayin.’ Kaya wala ng kamatayan kundi buhay na walang hanggan. Ang mga tao ng Paraiso ay lalong masisiyahan, sila ay mananatili doon habang buhay at ang mga tao ng Impiyerno ay lalong malulungkot dahil sila ay mananatili doon magpakailanman.”

ANG MGA ITO AY NAKAHANDA NA

Ang mga pantas ng Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah ay sumang-ayon na ang Paraiso at ang Impiyerno ay dalawang bagay na nilikha na nananatili na sa ngayon at hindi kailanman mawawala. Wala sa kanila ang nag-aalinlangan dito dahil sa dami ng katibayan mula sa Qur’an at Sunnah na nagpapahiwatig dito. Ang katagang ‘inihanda’ sa mga sumusunod na Ayat ay nagpapahiwatig na ito ay nananatili na sa ngayon.

  • “… Paraiso na inihanda para sa mga mabubuti.” [Ali ‘Imran 3:133]
  • “… at ang Paraiso na ang lawak nito ay kasing-lawak ng langit at ng lupa, inihanda para mga naniniwala kay Allah at sa Kanyang mga mensahero.” [Al-Hadid 57:21][Basahin ang Surah An-Najm 53:13-15.]
  • “… pagkatapos ay matakot kayo sa apoy (Impiyerno) na ang gatong ay mga tao at mga bato, inihanda para sa mga di-mananampalataya.” [Al-Baqarah 2:24]

Sa kapahintulutan ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu), mula sa Propeta  ﷺ na nagsabi: “Ang apoy ng Impiyerno ay pinagningas ng isanlibong taon hanggang sa ito ay maging pula, pagkatapos ay pinagningas ng isanlibong taon pa hanggang sa ito ay maging puti, pagkatapos ay pinagningas ng isanlibong taon pa hanggang sa ito ay maging itim. Kaya ito ay itim at madilim.”

ANG NAKAKITA SA MGA ITO SA KATOTOHANAN

Si Muslim ay nagsalaysay mula kay Jabir (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang Paraiso at ang Impiyerno ay naipakita sa akin. Ang Paraiso ay inilantad malapit sa akin, kaya sinubukan kong pumitas ng bunga nito ngunit hindi ko ito abot. Ang Impiyerno ay ipinakita sa akin, at ito ay inilantad malapit sa akin at ako ay umatras sa takot na mahawakan ako nito.…” [Sahih Al-Jami, 4/133, Hadith Blg. 4247]