Ang Apoy Ng Impiyerno

NAR JAHANNAM نار جهنَّم

Ibang Mga Pangalan

1.       Al-Hawiyah الهوية Ang Walang Hangganang Hukay [Al-Qari’ah 101:9]
2.       Al-Hutamah الحطمة Ang Dumudurog Na Apoy [Al-Humazah 104: 4-5]
3.       Al-Jahim الجهيم Ang Naglalagablab Na Apoy
4.       An-Nar النار Ang Apoy
5.       As-Sa’ir السعير Ang Naglalagablab Na Apoy [Al-Mulk 67:5]
6.       As-Samum السموم Ang Nakakapasong Hangin [Al-Waqi’ah 56:41]
7.       Bi’sal Masir بئسر المصير Ang Masamang Kahahantungan [At-Taghabun 64:10]
8.       Bi’sal Mihad بئسر المهاد Ang Masamang Higaan
9.       Bi’sal Qarar بئسر القرار Ang Masamang Pook Na Tigilan
10.   Bi’sal Wirdul Mawrud بئسر الورد والمورود Ang Madusang Pook Kung Saan Sila Ay Inakay
11.   Dar Al-Bawar دار البوار Ang Bahay Ng Kapahamakan
12.   Latha لثا Ang Naglalagablab na Apoy
13.   Nar Jahannam نار جهنم Apoy Ng Impiyerno
14.   Saqar صقر Ang Apoy Ng Impiyerno
15.   Su Ad-Dar سوء الدار Ang Nakakapanghilakbot Na Tahanan

Ang Impiyerno ay ang tirahan ng maraming uri ng mga makasalanan na inihanda ni Allah ﷻpara sa mga hindi naniwala sa Kanya, sa mga naghimagsik laban sa Kanyang mga batas at hindi naniwala sa Kanyang mga sugo. Ito ay ang kaparusahan para sa Kanyang mga kaaway, ang kulungan para sa mga gumagawa ng kasamaan. Ito ay inilalarawan sa katotohanan at malinaw na pagkaligaw. Ang mga mapupunta sa Impiyerno ay matatakpan ng kahihiyan at kasiraang-daan at wala silang matatagpuang tutulong sa kanila. Ito ang sukdulang kahihiyan at pagkawala, wala ng hihigit pa dito.

ANG PAGTIRA DOON AY MAGPAKAILANMAN

Bilang kasagutan sa mga Yahudi na nagsabing ang apoy ay mananatili lamang sa kanila ng tiyak na haba ng panahon.

“…sila ang mga kasama (nakatira) sa Apoy; doon sila ay mananatili (habang buhay).” [Al-Baqarah 2:81] “Hindi nila alam na sinuman ang kumalaban at magpakita ng ostilidad (pagkakalaban) kay Allah at sa Kanyang sugo, katiyakan para sa kanya ay ang apoy ng Impiyerno upang doon manirahan habang buhay. Iyan ang sukdulang kasiraang-daan.” [At-Tawbah 9:63]

ANG MGA TARANGKAHAN NITO

Ito ay may pitong pintuan na nakasarang mabuti at nakakandado ng mahabang tarangkang bakal upang ang sakit na mararamdaman at ang init nito ay lalong titindi. Sa bawat uri ng makasalanan ay may pintuan patungo sa Impiyerno.

“At tiyak, ang Impiyerno ay ang ipinangakong pook para sa kanilang lahat. Ito (Impiyerno) ay may pitong pintuan, para sa bawat isa sa mga pintuang iyon ay (espesyal) na uri (ng makasalanan) ang nakatalaga dito.” [Al-Hijr 15:43-44]

Si Tirmidhi ay nagsalaysay mula kay Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kapag ang unang gabi ng Ramadan ay dumating, ang mga demonyo at mga masasamang Jinn ay nakakadena. Ang mga pintuan ng Impiyerno ay nakasara at wala isa man sa mga ito ang nakabukas. Ang mga pintuan ng Paraiso ay nakabukas at wala isa man sa mga ito ang nakasara.”

MGA BANTAY NITO

Ang mga tagapangasiwa ay labinsiyam na malalakas at mahihigpit na mga anghel na kailanman ay hindi sumuway kay Allah ﷻ. Isinasagawa nila anuman ang utos Niya. Ang kanilang dami ay pagsubok sa mga Kuffar, na sa pag-aakala nila ay madali lang  nilang magapi ang mga ito, ngunit hindi nila nalalaman na ang isa sa mga anghel na ito ay may sapat na lakas upang harapin ang buong sangkatauhan.

“O Kayong mga mananampalataya! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa apoy na ang gatong ay mga tao at mga bato, na palaging may mga nakatalagang anghel na mahihigpit at malulupit, na hindi nagkukulang sa pagsasagawa ng mga utos na kanilang natatanggap mula kay Allah, ngunit ginagawa nila ng tiyak kung anuman ang ipinag-utos sa kanila.” [At-Tahrim 66:6]

“… at dito ay may labinsiyam na mga anghel bilang mga tagabantay at tagapag-ingat ng Impiyerno. At Aming itinalaga ang kanilang dami bilang pagsubok sa mga di-mananampalataya…” [Al-Mudhdhatir 74:30-31]

ANG GATONG NITO

Ang mga tao at ang mga bato ay panggatong sa Impiyerno. Ang mga taong tinutukoy ay ang mga di-mananampalataya at mga Mushrikun (sumasamba sa maraming diyos) at ang mga bato ay nangangahulugan ng mga sinasamba nilang mga idolo/diyus-diyosan.

“… pagkatapos ay matakot kayo sa apoy (Impiyerno) na ang gatong ay mga tao at mga bato, inihanda para sa mga di-mananampalataya.” [Al-Baqarah 2:24]

Ang mga Jinn ay panggatong din sa Impiyerno. “… at ang Salita ng iyong Panginoon ay matutupad: ‘Aking pupunan ang Impiyerno ng mga Jinn at mga tao ng sama-sama.” [Hud 11:119]

ANG LAWAK NITO

Ang Impiyerno ay magkakasya sa malaking bilang ng mga Kuffar at lahat ng mga masasama sa buong kasaysayan. Sa kabila ng kanilang malalaking sukat, mayroon pa rin lugar para sa iba.

“Sa araw na Aming sasabihin sa Impiyerno: ‘Ikaw ba ay puno na?’ Ito ay magsasabi: ‘Mayroon pa bang darating?'” [Qaf 50:30]

Ito ay napakalalim na ang batong ipinukol sa ibabaw ng Impiyerno ay makakarating sa ilalim nito sa loob ng pitumpung taon. Iniulat ni Muslim na isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu): “Kami ay kasama ng Propeta  ﷺ, at aming narinig ang tunog ng isang bagay na nahuhulog. Ang Propeta  ﷺ ang nagsabi, ‘Alam ba ninyo kung ano iyon?’ Aming sinabi, ‘Si Allah at ang Kanyang Sugo ang nakakaalam ng pinakamahusay.’ Sinabi niya, ‘Iyan ang batong ipinukol sa Impiyerno pagkalipas ng pitumpung taon, at ito ay nahuhulog pa rin hanggang ngayon.'” [Sahih Al-Jami As-Saghir, 5/58, Blg. 5124, Isnad Sahih]

ANG APOY NITO

Ang init ay pitumpung beses na higit kaysa sa mundong ito. Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang init na ginamit ng mga salinlahi ni Adam (sangkatauhan) ay isa lamang sa pitumpung bahagi ng Impiyerno.”

Ang apoy ay pinag-aalab araw-araw at lalong gagatungan kapag tatanggap na ito ng mga titira sa kanya. Kailanman, ito ay hindi mamamatay kahit gaano kahaba ang paglipas ng panahon.

“… At Amin silang iipunin sa Araw ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng kanilang mga mukha,  bulag,  pipi at bingi; ang kanilang tirahan ay ang Impiyerno; na kapag ito ay humina, Aming dadagdagan para sa kanila ang tindi ng apoy.” [Al-Isra 17:97]

Ang tatlong bagay na kailangan ng tao sa mundong ito kapag panahon ng tag-init ay tubig, hangin at lilim. Ang mga ito ay walang silbi sa anupamang paraan sa mga tauhan ng Impiyerno. Ang hangin nito ay Samum سَموم, hanging matindi ang init; ang tubig nito ay Hamim حَميم, kumukulong tubig; ang lilim nito ay Yahmum يَحْموم isang bahagi ng usok ng Impiyerno.

“At sa mga nasa Kaliwang Kamay – sino ang mga nasa Kaliwang Kamay? Sa hanging masidhi ang init at kumukulong tubig, at lilim ng itim na usok, (ang lilim na iyon) ay hindi malamig, ni hindi rin mabuti.” [Al-Waqi’ah 56:41-44]

Isinalaysay ni Aishah (Radiyallahu ‘Anha) mula sa Sugo  ﷺ na nagsabi: “Ang lagnat ay mula sa init ng apoy ng Impiyerno kaya pahupain mo ito ng tubig.” [4:485-O.B.] Sa Sahihain, ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kapag naging masyadong mainit, palamigin mo ang iyong sarili ng mga dasal, ang pinakainit ay mula sa lagablab ng Impiyerno.”

ITO AY MAY PANINGIN, PANDINIG AT PANANALITA

Ang Impiyerno ay makikita ang mga tao sa malayuan habang sila ay dumarating tungo sa kanya. “Kapag ito (Impiyerno) ay nakikita sila mula sa malayong lugar, maririnig nila ang kanyang pagngangalit at paghihiyaw.” [Al-Furqan 25:12]

“Sa Araw ng Pagkabuhay, ang leeg ay lilitaw sa Impiyerno; ito ay may dalawang mata upang makakita, dalawang tainga upang makarinig, at dila upang makapagsalita…” [At-Takhwif Min An-Nar, pahina blg. 179]

ANG BISA NG APOY SA MUNDO AT SA MGA NAKATIRA DITO

Ang init  ay magtatagal ng isanlibong taon at ang lamig ay isang araw lamang.

Sa Sahihain, ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang Impiyerno ay nagreklamo kay Allah at nagsabi, ‘O Allah, ang aking mga bahagi ay kinakain ang kanilang mga sarili (dahil sa matinding init at malubhang lamig (nagyelong hamog).’ Kaya binigyan ni Allah ang Impiyerno na huminga (bumuga) ng dalawang beses, isa sa taglamig at isa sa tag-init. Kaya ang pinakamalamig na mararamdaman mo sa taglamig ay bahagi (hininga) ng hamog ng Impiyerno, at ang pinakamainit na mararamdaman mo sa tag-init ay bahagi (hininga) ng init sa Impiyerno.”

ANG KANILANG PAGKAIN, INUMIN AT KASUUTAN

Ang pagkain at inumin ng mga tao ng Impiyerno ay isa sa mga uri ng parusa na kanilang daranasin.

  • Ang pagkain nila ay Dar’i at Zaqqum. Ang ilan ay mapapakain ng nagbabagang uling.

“Walang pagkain na nandoroon para sa kanila kundi mapait na Dar’i ضريع, nakapangingilig at matinik na halaman, na hindi makakapagpalusog ni hindi makakapukaw ng gutom.” [Al-Ghashiyyah 88:6-7]

“Katotohanan ang puno ng Zaqqum زقوم ay magiging pagkain para sa mga makasalanan.” [Ad-Dukhan 44:43-44]

  • Ang kanilang inumin ay Hamim, Ghaslin/Ghassaq, Sadid at Muhl.

“Tulad ng natunaw na tanso مهل Muhl, ito ay magpapakulo sa kanilang mga laman, tulad ng pagkulo ng nakakapasong tubig حميم Hamim.” [Ad-Dukhan 44:45-46] Ang Ghaslin at Ghassaq ay magkaparehas, ito ay ang nangingirot na nana na dumadaloy mula sa balat ng mga tao doon. Iminungkahi na ito ay tumutukoy sa mabahong tulo na dumadaloy mula sa mga pribadong bahagi ng mga nakiapid na mga kababaihan at ang na-aagnas na balat ng mga Kuffar. Sinabi ni Qurtubi: “Ito ang katas ng mga tao sa Impiyerno.” [Yaqadhat Uli Al-I’tibar, p.86]

“… wala siyang pagkain maliban sa kabulukan (o karumihan) mula sa paglilinis ng mga sugat غسلين Ghaslin.…” [Al-Haqqah 69: 36]

“… pagkatapos ay titikman nila ito, – ang kumukulong likido  حميم Hamim at likidong maitim, napakalamig غسَّاق Ghassa.…” [Sad 38:57]

“… at siya ay mabibigyan ng inuming kumukulong tubig صديد  Sadid. Ito ay kanyang hihiguping sapilitan, at siya ay masyadong mahihirapan sa paglunok nito.” [Ibrahim 14:16-17]

“… at kapag sila ay humingi ng ginhawa, sila ay mapagkakaloban ng tubig na tulad ng tinunaw na tanso  مهل Muhl na papaso sa kanilang mga mukha.…” [Al-Kahf 18:29]

  • Ang kanilang mga damit ay gawa sa apoy at sadyang-tahi para sa kanila.

“… ngunit sa mga itinanggi (ang kanilang Panginoon), para sa kanila ay tatahiin ang kasuutang gawa sa apoy.…”  [Al-Hajj 22:19]