Ang Pagtanggap Sa Paraiso


“At sila na kinatakutan ang kanilang Panginoon ay aakayin sa mga hardin sa pulutong hanggang, tingnan, sila ay makarating doon: ang mga tarangkahan nito ay mabubuksan at mga bantay nito ay magsasabi ‘Kapayapaan sa inyo! Kayo ay nagtagumpay, pumasok kayo dito, upang tumira sa loob nito.'” [Az-Zumar 39:73]


Ang nabanggit na Ayah ay nangangahulugan na ang kanilang mga kataga, kaisipan at gawain ay mabubuti kaya ang kanilang mga puso at mga kaluluwa ay naging dalisay, at para dito ay nararapat sa kanila ang Paraiso. Ang tatlong bagay na may karapatan ang tao kay Allah ﷻ na makapasok dito ay ang Islam, ang paglikas (Hijrah) at ang Jihad.

Ang gantimpala ng Paraiso ay napakadakila na nararapat lamang na magkaroon ng dakilang katapat na halaga. Ang halaga nito ay totoong pananampalataya na napapatunayan lamang sa pagsunod kay Allah ﷻat sa Kanyang Sugo  ﷺ.

“At kung sinuman ang nagnanais ng Paraiso at gawin niya ang kanyang kakayahan para dito habang siya ay isang mananampalataya – sila ang mga taong ang gawain ay kinalulugdan ni Allah.” [Al-Isra’ 17:19]

ANG PARAISO AY HINDI KATUMBAS NG MGA GAWAIN

Ang mga taong papasok sa Paraiso الخلود Al-Khalud ay makakapasok lamang dito hindi dahil sa mga kabutihang kanilang nagawa ngunit dahil sa biyaya at pagkahabag ni Allah ﷻ. Ang tao ay gumagawa lamang ng kabutihan upang siya ay maging karapat-dapat sa Kanyang pagkahabag.

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Wala sa inyo ang makakapasok sa Paraiso dahil sa kanyang mga gawain lamang.’ Sila ay nagtanong, ‘Kahit ikaw, O Sugo ng Allah?’ Siya ay sumagot, ‘Kahit ako, maliban kung tatakpan ako ni Allah ng Kanyang Biyaya at Habag.” [Sahih Muslim, 4/2170, Hadith Blg. 2816]

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kung sinuman ang magpapatunay na walang may karapatan sambahin maliban kay Allah, na nag-iisa, na walang katambal; at si Muhammad ay Kanyang alipin at Kanyang Sugo; at si Hesus  ay Kanyang alipin at Kanyang Sugo at ang Kanyang salita na ibiniyaya Niya kay Maria at ang kaluluwa mula sa Kanya; at ang Paraiso ay katotohanan; at ang Impiyerno ay katotohanan, si Allah ay tatanggapin siya sa Paraiso kasama ng mga kabutihang nagawa niya kahit na ang mga iyon ay kaunti lamang.” [Sahih Al-Bukhari]

“At sa mga pinagpala sila ay mapupunta sa Jannah. Sila ay maninirahan doon sa lahat ng panahon na makakayanan ng mga langit at lupa, maliban sa kagustuhan ng iyong Panginoon; ang handog na walang katapusan.” [Hud 11:108]

“Ngunit sa mga may mga pananampalataya at gumagawa ng matuwid, sila ang mga kasama sa Paraiso, sila ay mananatili doon ng walang hanggan.” [Al-Baqarah 2:82]


Sa lahat ng mga ito, ang natitira para sa isang tao ay pagsumikapang sambahin ang Kanyang Panginoon sa abot ng kanyang kakayahan at tigilang suwayin Siya, sa pag-asang makakamit niya ang tagumpay ng pagtanggap sa Paraiso at maliligtas siya sa masakit na pagdurusa.


Sana ay dagdagan ni Allah ang ating kaalaman sa relihiyon.
At Siya lamang ang nakakaalam ng pinakamahusay.