Ang Paraiso

AL-JANNAH الجنَّـة

Ang Jannah, na nasa ibabaw ng ika-7 langit, ay ang pinakadulong puntirya ng bawat Muslim. Ito ay mailalarawan lamang sa pamamagitan ng paghahalintulad (analohiya), ngunit ang mga katotohanan nito ay malayo sa paglalarawan ng kahit anong wika ng sanlibutan. Ang walang-hanggang tirahan na ito ay hindi lamang saklaw kung ano ang naisalarawan dito sa materyal at pangkaluluwang kasiyahan, dahil ito ay nabibilang sa “ang lahat na inaasam ng kaluluwa.”

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sinabi ni Allah, ‘Ako ay naghanda para sa Aking mga mabubuti at matatapat na mananampalataya na sa kanilang mga mata ay hindi pa kailanman nakita, na sa kanilang mga tainga ay hindi pa kailanman narinig, at sa kanilang kaisipan ay hindi pa kailanman naisalarawan.'” [Bukhari, Muslim atbp.]

“Ang lugar sa Paraiso na kasinlaki ng latigo ay mas mainam kaysa sa mundong ito at lahat ng nilalaman nito.” [Fath Al-Bari, 6/319; komentaryo ni An-Nawawi sa Muslim, 17/166] [Basahin ang Surah An-Najm 53:13-15]

ANG MGA BIYAYA AY LAMPAS SA PAGLALARAWAN

Ang Paraiso ay tahanan ng buhay na walang hanggan at kaligayahan para sa mga mabubuting lingkod ni Allah ﷻ. Ang kaligayahang ito ay magpakailanman, hindi titigil at hindi mababawasan. Ang Sugo  ﷺ ay nagsabi na ang sinumang papasok sa Paraiso ay lalasap ng kaginhawaan, hindi magdaranas ng kahirapan ni ng pagsubok. Si Allah ﷻ ay nangako na ang bawat isa ay masisiyahan doon, kailanman ay hindi ka mapipilitan na gawin ang isang bagay na hindi mo kagustuhan.

“… walang sinuman ang nakakaalam ng nakakasiya sa mata ang nakatago (na nakalaan) para sa kanila – bilang gantimpala para sa kanilang (mabubuting) mga gawain.” [As-Sajdah 32:17]

“Bawat bunga (kasiyahan) ay nandoroon para sa kanila, at magkakaroon sila anuman ang hilingin nila.” [Yasin 36:57]

ANG PAGKAIN, INUMIN, KAGAMITAN, KAPALIGIRAN

  • Kakainin at iinumin nila roon ang minimithi ng kanilang mga sarili.

“At Amin silang bibigyan ng bunga at karne, anuman na kanilang naisin. Sila ay magpapalitan sa isa’t isa ng tasang ligtas sa tukso, ligtas sa kasalanan.” [At-Tur 52:22-23]

  • Ang kanilang pagkauhaw ay malulunasan ng dalisay na alak na natatakan.

“Paiikutin sa kanila ang tasa ng dalisay na alak, maputi, masarap para sa mga umiinom. Wala itong kapinsalaang idudulot at hindi ito makalalasing sa kanila.” [As-Saffat 37:45-47]

“… sa loob nito (Jannah) ay may mga ilog ng tubig na hindi mababago (sa lasa at amoy, palaging sariwa at malinis), mga ilog ng gatas na ang lasa ay hindi kailanman magbabago, mga ilog ng alak na malinamnam para sa mga iinom, at mga ilog ng pulut-pukyutan, dalisay at malinaw…” [Muhammad 47:15]

“Ang tatak ay manggagaling sa almiskle (musk). Para dito, hayaang ang mga nakikipagpaligsahan ay makipagpaligsahan. Kasama nito ay maibibigay ang hinalong Tasnim, ang bukal (spring) na kung saan ang mga malalapit kay Allah ay iinom.” [Al-Mutaffifin 83:25-28]

“Katotohanan Aming ipinagkaloob sa iyo ang kasaganaan (ng batis Al-Kawthar sa Paraiso).” [Al-Kawthar 108:1]

“Sa kanila ay ipapasa ang mga pinggan at mga kopa (goblet) na ginto. Nandoroon ang lahat na naisin ng kanilang kaluluwa at ang lahat na ikakatuwa ng mga mata, at kayo ay titira doon magpakailanman.” [Az-Zukhruf 43:71] [Goblet, isang tasang inuman na may paanan (base) at tangkay (stem) ngunit walang hawakan (handles).]

  • Ang kanilang mga kasuutan ay hindi kailanman kukupas.

“Habang nakasandal sa nakaangat na mga trono, hindi nila makikita doon ang nakakapasong init o nakakapagpanigas na lamig.” [Al-Insan 76:13]

“… sila ay papalamutihan ng mga pulseras na ginto, at sila ay magsusuot ng berdeng damit na pinong sida at mabigat na brokado, habang nakasandal sa nakaangat na mga trono…” [Al-Kahf 18:31]

“Sila ay sasandal sa mga alpombra (carpets) na ang mga panloob ay gawa sa mamahaling brokado. Ang bunga ng mga halamanan ay nakabitin sa malapit at madali lamang abutin.…” [Ar-Rahman 55:54-55] [Ang brokado ay mabigat na telang sida na may nakaangat na mga dibuho, kadalasan ay tinahi sa sinulid na ginto o pilak].

Isinalaysay ni Anas ibn Malik (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “May punungkahoy sa Paraiso (na napakalaki) na kapag ang nakasakay ay naglakbay sa lilim nito ng isandaang taon, ay hindi niya kayang masakupan ito.” [Sahih Al-Bukhari]

“… may tindahan na kung saan sila (mga nakatira) ay magpupunta tuwing araw ng Biyernes. Ang hangin sa hilaga ay sisimoy at magkakalat ng pabango sa kanilang mga mukha at sa kanilang mga kasuutan. Ito ay magdaragdag sa kanilang kahalihalinang kagandahan….” [Muslim]

ANG PANANALITA

“… hindi sila makakarinig doon ng anumang walang halagang pag-uusap, ngunit tanging pagbati ng kapayapaan. Sila ay magkakaroon doon ng kanilang ikabubuhay, umaga at gabi….” [Maryam 19:63]

“Ang kanilang pagbati sa araw na makikita Siya ay ‘Kapayapaan’ at Siya ay nakapaghanda na para sa kanila ng masaganang gantimpala.” [Al-Ahzab 33:44]

“Ang mga mukha sa araw na iyon ay masasaya – nasisiyahan sa kanilang pagpupunyagi – sa mga hardin sa taas, kung saan sila ay hindi makakarinig ng masasamang pananalita.” [Al-Ghashiyah 88:8-11]

ANG PINAKASUKDULANG KASIYAHAN

Ang pinakadakila at pinakaganap na kasiyahan na hindi kayang abutin ng pag-iisip ay ang pagharap at paglapit sa Tagapaglikha.

“Ipinangako ni Allah sa mga mananampalatayang lalaki at babai, mga hardin na sa ilalim ay umaagos na mga ilog upang doon manirahan habang buhay at mga kalugud-lugod na tahanan sa hardin ng walang hanggang kaligayahan. Ngunit ang kasiyahan ni Allah ang pinakadakila. Iyan ang sukdulang tagumpay.” [At-Tawbah 9:72]

ANG MGA PINTUAN (TARANGKAHAN)

Mayroon itong walong pintuan. May pintuan na tinatawag na Ar-Rayyan, walang makakapasok dito maliban sa mga nag-aayuno at ang lapad nito ay kasinglapad ng mararating ng nakasakay sa mabilis na kabayo ng tatlong araw. Ang unang tao na pipihit sa hawakan ng pintuan/tarangkahan ng Paraiso at mapagbubuksan nito ay si Muhammad  ﷺ.

SIDRAT-UL-MUNTAHA سدرة المنتهى ANG PINAKAHANGGANAN

Ito ay punongkahoy na lote sa pinakasukdulang hangganan. Ito ay napakalaking puno ng Sidr, na inilarawan na ang mga dahon ay tulad ng mga tainga ng elepante at ang mga bunga ay tulad ng mga malalaking galong terakota ng Hajar (malapit sa Madinah). Ito ay ganap na magandang puno, na dinadalaw ng mga paru-parong likha sa ginto. Kapag nagtipon-tipon ang mga paru-paro sa punong ito, ang ganda nito ay lampas sa paglalarawan.

“Malapit sa Sidrat-ul-Muntaha [punong lote sa pinakasukdulang hangganan (lampas dito ay walang makakaraan)].” [An-Najm 53:14]

AL-‘ARSH العرش ANG TRONO

Ang ‘ARSH ay ang luklukan ni Allah ﷻ, na nasa ibabaw ng tubig. Ito ang pinakabubong ng Paraiso (at ng lahat ng nilikha). Ito ang pinakadakilang nilikha, ang pinakamalaki sa laki, walang mas malaki pa dito. Tinatakpan nito ang lahat ng nilikha. Ang mga pitong langit at ang lupa sa paghahambing sa ‘Arsh ay tulad ng buto ng mustasa sa dagat. Hindi nilikha ni Allah ﷻ ang ‘Arsh upang umupo dito ngunit bilang tanda ng Kanyang kapangyarihan. Ito ay dinadala ng apat na mga anghel at sa Araw ng Paghuhukom, ito ay dadalhin ng walong mga anghel.

“At Siya ang lumikha sa mga langit at lupa sa anim na araw at ang Kanyang Trono ay sa ibabaw ng tubig ….” [Hud 11:7]

“… at Siya ang Panginoon ng Dakilang Trono.” [At-Tawbah 9:129]

“At ang mga anghel ay nasa mga gilid nito, at walong mga anghel sa Araw na iyon ay dadalhin ang Trono ng iyong Panginoon sa itaas nila.” [Al-Haqqah 69:17]

AL-KURSI الكرسي ANG PAHINGAHAN NG PAA

Ayon sa salaysay ng Sugo ﷺ at ng ilang Ulama na ang KURSI (kahulugang literal: pahingahan ng paa o upuan), ay nasa harapan ng ‘ARSH at kasing-taas ng mga paa. Ito ay parang singsing na inihagis sa buhangin kung ihahambing sa ‘Arsh. Ang mga pitong langit at lupa ay tulad sa singsing na inihagis sa buhangin kung ihahambing sa Kursi. [Basahin ang Ayat-ul-Kursi, Surah Al-Baqarah 2:255.]