Mga Antas Ng Paraiso

DARAJAT AL-JANNAH درجات الجنة

May isandaang (100) mga antas, sa pagitan ng dalawang antas ay tulad ng pagitan ng mga langit at lupa at ang lawak ng bawat antas ay limang daang (500) taon. Ang mas mataas na antas ay mas mabuti. Ang mga matataas na antas ay mas malapit sa Trono ni Allah ﷻ, at ito ay titirhan ng mga sugo at mga matitibay at matatapat na mananampalataya.

Ang sabi ng Propeta  ﷺ: “May isandaang mga antas sa Paraiso, sa pagitan ng dalawang antas ay katulad ng pagitan ng mga langit at lupa.”

“Pagmasdan ninyo kung papaano Namin binigyan ng mas maraming biyaya ang ilan kaysa sa iba. Ngunit katotohanan sa Kabilang Buhay ay mas higit ang pagkakaiba sa antas at paghirang.” [Al-Insan 76:19]

ANG PINAKAMATAAS NA ANTAS

Ang pinakamataas na antas sa Paraiso ay ang FIRDAWS AL-‘ALA الفردوس الأعلى at ang pinakamagandang katayuan doon ay ang WASILAH AL-FADILAH الوسيلة والفضيلة na nakalaan lamang para sa Propeta  ﷺ.

ANG PINAKAMABABANG ANTAS

Ang pinakahuling lalabas mula sa Impiyerno na gumagapang ang siyang pinakahuling papasok sa Paraiso.

Isinalaysay ni Abdullah ibn Mas’ud (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Alam ko ang pinakahuli sa mga tauhan ng Impiyerno na ilalabas mula dito, at ang pinakahuli sa mga tauhan ng Paraiso na papasok dito. Siya ay isang lalaki na lalabas sa Impiyerno na gumagapang. Si Allah ay magsasabi sa kanya: ‘Pumunta ka at pumasok sa Paraiso.’ Kaya siya ay pupunta dito at ipinalagay niya na puno na. Siya ay babalik at magsasabi, ‘Aking Panginoon, ito ay puno.’ Ang Kataas-taasang Allah ay magsasabi: ‘Pumunta ka at pumasok sa Paraiso, doon ay mayroon kang tulad ng mundo at higit pa sa sampung beses (o ikaw ay mayroong tulad ng sampung beses na mas mainam kaysa sa mundo). Siya ay magsasabi, ‘Ikaw ba ay niloloko Mo ako (o ako ba ay pinagtatawanan Mo?) at Ikaw ang pinakamapangyarihan sa lahat?’ Nakita ko (Abdullah) ang Sugo ng Allah na ngumingiti na ang kanyang mga ngipin ay nakikita. Sinabi niya: ‘Iyan ang taong pinakamababa ang katayuan sa mga tauhan ng Paraiso.'” [Bukhari at Muslim]