Mga Kasalanan At Mga Parusa

MGA KASALANANG SANHI NG PARUSA BATAY SA QUR’AN AT SUNNAH

 • Ang pagsunod sa mga pangkat na taliwas sa Sunnah
 • Ang mga tumangging lumikas para sa kapakanan ng Islam
 • Ang paghatol ng walang katarungan
 • Ang pagsisinungaling tungkol sa Propeta ﷺ
 • Ang kayabangan
 • Ang pagpatay ng walang makatwirang dahilan
 • Ang pagpapatubo
 • Ang pag-agaw sa kayamanan at ari-arian ng mga ulila
 • Ang mga gumagawa ng mga imahen ng mga may buhay
 • Ang pagtaguyod sa mga gumagawa ng kasamaan
 • Ang mga babaing nakadamit ngunit parang mga hubo’t hubad
 • Ang mga lumalatigo sa likuran ng mga tao
 • Ang mga nagpapahirap sa mga may buhay
 • Ang mga di-matapat sa pagsasaliksik ng kaalaman
 • Ang mga umiinom sa mga lalagyang gawa sa ginto at pilak
 • Ang mga pumutol ng mga punongkahoy na nagbibigay ng lilim
 • Ang mga nagpapakamatay

MGA PARUSA AT MGA ANTAS NITO

May sari-saring antas ng init at antas ng parusa sa Impiyerno na inihanda ni Allah ﷻpara sa mga nakatira doon. Ang mas mababang antas ay mas maraming pagdurusa. Kapag mas malalim ay mas maraming bahagi ng katawan ang matatakpan ng apoy. “Sa bawat sandali na gusto nilang makalabas dito (Impiyerno) mula sa pagdurusa, ay ibabalik sila dito, at (sasabihin), ‘Tikman ninyo ang kaparusahan ng nasusunog.’” [Al-Hajj 22:22]

PINAKAMAGAANG PARUSA

Ang pinakamataas na antas ay aabot lamang ang apoy sa mga paa. Sa kapahintulutan ni Abu Sa’id Al-Khudri (Radiyallahu ‘Anhu), mula sa Propeta  ﷺ na nagsabi: “Ang pinakamadaling (pinakamunting) pagpapahirap sa lahat sa Impiyerno ay ang lalaking nakasuot ng sandalyas na gawa sa apoy. Ang kanyang utak ay kukulo sa tindi ng init.”

Nasabi na ang tiyuhin ng Propeta  ﷺ na si Abu Talib ang may pinakamagaang parusa doon. Ang pagdurusa na kanyang mararamdaman ay magpapakulo sa kanyang utak na sa pag-aakala niya ay ito na ang pinakamabigat. Sa kabila ng dakilang pagtataguyod na inialay niya kay Muhammad  ﷺ sa mga unang araw ng Islam, siya ay namatay na di-mananampalataya.

PINAKAMABIGAT NA PARUSA

Ang pinakamabigat na parusa ay nakalaan sa mga mapagkunwari (Munafiqun). Sila ay mapaparusahan sa kailaliman ng Impiyerno at sila ay ipinalagay na mas masama pa kaysa sa mga di-mananampalataya. Sila ay aapak-apakan lamang pagpasok nina Fir’awn at ng kanyang mga tauhan. “Ang mga mapagkunwari ay mapupunta sa pinakamalalim na bahagi ng apoy; wala silang mahahanap na tutulong sa kanila.” [An-Nisa 4:145]

PAGKA-IHAW NG BALAT

Ang balat ay ang lugar ng pakiramdam, kung saan ang sakit ng nasusunog ay nararamdaman, at dahil dito ay papalitan ni Allah ﷻang nasunog na balat ng bago, upang masunog ulit, at ito ay uulitin ng walang wakas.

“Sila na tumanggi sa Aming mga palatandaan, Amin silang itatapon sa Apoy, sa dalas ng pagka-ihaw ng kanilang mga balat, Amin itong papalitan ng sariwang mga balat, nang matikman nila ang parusa…” [An-Nisa 4:56]

PAGKATUNAW

Ang Hamim ay ibubuhos sa kanilang ulo na dahil sa sukdulang init nito, ito ay tutunaw sa kanilang mga sikmura at lahat ng nasa loob nito. “…at sa tuktok ng kanilang mga ulo ay ibubuhos ang Hamim (kumukulong tubig). Ito ay tutunaw anuman ang nasa loob ng kanilang mga tiyan, at ng kanilang mga balat din.”  [Al-Hajj 22:19-20]

PAGKADANGDANG NG MUKHA

Ang pinakadakila at pinakadangal na bahagi ng katawan ng tao ay ang mukha, kaya ang Propeta  ﷺ ay ipinagbawal sa atin na saktan ang mukha. Isa sa mga paraan ng pagpapahiya sa kanila  ay iipunin sila sa Araw ng Pagkabuhay sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, mga bulag, mga bingi at mga pipi. Kung paano ang karne at ang isda na ibinabaligtad habang niluluto, ganoon din ang pagbaligtad ng kanilang mga mukha sa Apoy.

“Ang kanilang mga kasuutan ay likidong aspalto (alkitran), at ang kanilang mga mukha ay matatakpan ng Apoy.” [Ibrahim 14:50] “Ang Apoy ay susunog sa kanilang mga mukha…” [Al-Mu’minun 23:104]

“Sa araw na ang kanilang mga mukha ay mababaligtad sa Apoy…” [Al-Ahzab 33:66] “At sinumang gumawa ng kasamaan, ang kanilang mga mukha ay maitatapon (una ang ulo) sa Apoy…” [An-Naml 27:90] [Basahin ang mga kabanata Al-Isra’ 17:97; Al-Anbiya’ 21:39; Az-Zumar 39:24]

PAGHATAK

Sila ay hahatakin sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. “Katotohanang sila na nasa kasalanan ay sila ang nawawala sa pag-iisip, at mga baliw. Sa araw na sila ay hahatakin sa Apoy sa pamamagitan ng kanilang mga mukha, (sila ay makakarinig): “Tikman ninyo ang haplos ng Impiyerno!” [Al-Qamar 54:47-48]

Ang sakit na kanilang mararamdaman sa pagkahatak ay madaragdagan sa katotohahan na sila ay nakakadena at nakatanikala. “Kapag ang mga pamatok (paod) ay nasa kanilang mga leeg, at ang mga tanikala; sila ay hahatakin – sa kumukulong mabahong likido; at sa Apoy sila ay masusunog.” [Ghafir 40:71-72]

PAGIGING ITIM NG MUKHA

Ang kanilang mga mukha ay sukdulang napakaitim, na tulad ng kadiliman ng gabi na nakatakip sa kanilang mga mukha.

“…at ilang mga mukha ay magiging itim: sa kanila na ang mga mukha ay magiging itim, (ay sasabihin sa kanila): ‘Itinanggi ba ninyo ang pananampalataya pagkatapos na ito ay inyong tinanggap? Tikman ninyo kung ganoon ang kaparusahan sa pagtanggi ng pananampalataya.'” [Ali ‘Imran 3:106]

“…ang kanilang mga mukha ay matatakpan, tulad noon, ng mga piraso mula sa kailaliman ng kadiliman ng gabi. Sila ay mga kasamahan ng Apoy: sila ay titira doon magpakaialanman.” [Yunus 10:27]

ANG APOY AY NAKAPALIGID SA KANILA

Ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay nakapaligid sa kanila na parang  pulseras sa kamay, kaya ang apoy ay nakapaligid sa lahat ng gilid. “…at katotohanan ang Impiyerno ay nakapaligid sa mga di-mananampalataya.” [At-Tawbah 9:49]

Maaaring ang Impiyerno ay may pader na nakapaligid upang hindi sila makalabas dito kailanman o tumakas mula dito. “…para sa mga masasama Kami ay naghanda ng Apoy na (ang usok at liyab nito), ay parang mga pader at bubong ng tolda, na tutupi sa kanila…” [Al-Kahf 18:29]

ANG APOY AY SUSUNOG SA KAIBUTURAN NG PUSO

Lahat ay susunugin ng apoy, sisirain ang lahat at wala itong iiwanang hindi mahawakan. Ito ay susunugin ang balat, hanggang sa mga buto, tutunawin ang laman ng tiyan at ilalantad ang kaloob-looban. Ang apoy ay papasukin ang kanilang katawan hanggang sa marating ang pinakaloob-looban. “…at wala itong iiwanan.” [Al-Muddaththir 74:28]

ANG KANILANG MGA BITUKA AY MAGKAKALAT

Ang kanilang mga lamang-loob ay magkakalat at sila ay mapipilitang maglakad sa paligid nito na parang asno. Ang Propeta  ﷺ ay nakita si ‘Amr Ibn Lahay, ang kauna-unahang nagpabago ng relihiyon ng mga Arabo, na hinahatak ang kanyang sariling bituka. Nakita rin niya sa ganoong kalagayan si ‘Amir Ibn ‘Amir Al-Khuza’i.

SILA AY SASAMAHAN NG KANILANG MGA DIYUS-DIYOSAN

Sila at ang kanilang mga diyus-diyosan ay magkakasama bilang kahihiyan upang maramdaman nila ang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Kapag ang kaparusahan ay sinamahan ng bagay na naging dahilan ng kanyang paghihirap, ang sakit at kalungkutan ay mas masakit. Sa dahilan ding ito, ang init at buwan ay itatapon sa Impiyerno at magiging gatong nito. “Ang init at buwan ay bibilutin sa Impiyerno.” [Silsilat Al-Hadith As-Sahihah, 1/32]

ANG KANILANG PAGHIHINAGPIS, PAGSISISI AT DASAL

Kapag nakita ng mga Kuffar ang Impiyerno ay mapupuno sila ng sukdulang pagsisisi, sa oras na wala na itong saysay. Kapag nakita nila ang kanilang mga aklat-talaan ng gawain at makita ang kanilang Kufr at Shirk, sila ay mananalangin ng pagkalimot at kamatayan. Uulitin nila ang kanilang dalangin ng pagkalimot kapag natapon na sila sa apoy at ang init nito ay maabot sila.

Ang kanilang mga paghiyaw ay lalong lalakas at lalong walang pag-asa, at tatawagin ang kanilang Panginoon, na umaasang ilalabas sila doon. At sa oras na iyon ay kanilang maiintindihan ang kanilang pagkakamali at kahangalan.

Ngunit ang kanilang mga dasal ay mabagsik na tatanggihan, at sila ay sasagutin tulad ng sagot na nararapat para sa mga hayop. Ang pangako ay magiging katotohanan, at sila ay mararating ang hangganan kung saan wala ng saysay ang dasal para sa kanila at wala ng pag-asa.

Pagkatapos, sila ay magtatawag sa mga bantay ng Impiyerno na mamagitan upang bawasan ni Allah ﷻ ang parusa sa kanila.

Sila ay hindi makakatikim ng kaginhawaan ng sandaling-tigil, at ang parusa ay hindi mababawasan para sa kanila gaano man ito kahaba.“… ang kanilang paghihirap ay hindi mababawasan ni hindi sila matutulungan.” [Al-Baqarah 2:86]

Hihilingin nilang lipulin na lamang sila ng kanilang Panginoon ngunit lahat ng kanilang kahilingan ay tatanggihan.“Katotohanan siya na darating sa kanyang Panginoon na isang makasalanan (sa paghuhukom) – para sa kanya ay Impiyerno; at doon ay hindi siya mamamatay at hindi mabubuhay.” [Taha 20:74]

Wala ng lalabas mula dito, wala ng pagbabawas ng parusa at wala ng pagkalimot. Bagkus, ito ay patuloy at walang hanggang kaparusahan at sasabihin sa kanila: “… at kahit matiyaga man kayo hindi nito, ay parehas lamang. Kayo ay ginagantihan lamang sa inyong mga ginawa.” [At-Tur 52:16]

Kaya ang kanilang palahaw ay lalong lalakas, at sila ay maghihinagpis ng mahabang panahon. “Pabayaan mo silang tumawa ng kaunti, marami silang iiyakan, ang kabayaran para sa kasamaang kanilang ginawa.” [At-Tawbah 9:82]

Sila ay iiyak hanggang masaid ang luha, pagkatapos sila ay iiyak ng dugo, at ang kanilang mga luha ay mag-iiwan ng mga bakas sa kanilang mga mukha na parang mga kanal na biyak na bato sa tubig.

Ang mataas na tono الزفير Al-Zafir ay dahil sa tindi ng kanilang pagdaing, at ito ay napakalakas. Ang paghingal ng hininga sa dibdib, dahil sa sukdulang pagkatakot, ay mamamaga ang kanilang mga tadyang.

Ang mababang tono الشهيق Ash-Shahiq ay ang mahabang paglabas ng hininga, o ang pagpasok ng hininga. Alinman sa dalawa, ito ay nagpapahiwatig ng malawak na saklaw ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati.

PAANO ILILIGTAS ANG SARILI MULA SA APOY

Ang paraan na maligtas dito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at mga mabubuting gawain tulad ng pagmamahal kay Allah; pagkatakot kay Allah; pagpapakupkop kay Allah mula sa dito; pag-aayuno; Jihad; atbp.

Si Anas (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Walang hihingi kay Allah ng Paraiso ng tatlong beses, ngunit ang Paraiso ay magsasabi: ‘O Allah, tanggapin Mo siya sa Paraiso.’ At walang hihingi kay Allah ng pangangalaga mula sa Impiyerno ng tatlong beses, ngunit ang Impiyerno ay magsasabi: ‘O Allah, iligtas Mo siya sa akin.'” [Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban at Al-Hakim, Sahih Isnad]

Banggitin ang mga sumusunod na Dua’ ng tatlong beses na sana ay iligtas tayo ni Allah ﷻsa Impiyerno at tanggapin Niya tayo sa Paraiso.

للَّهُمَّا نَجِّنَا مِنْ النَّار
Allahumma Naj-Jina Minan Nar
O Allah! Iligtas Mo po kami mula sa Apoy

اللَّهُمَّا ادْخِلْنَا الجَنَّة
Allahummad Khilnal Jannah
O Allah! Papasukin Mo po kami sa Paraiso