Mga Tao Ng Impiyerno

MALAKING BILANG NG MGA TAO NITO

Hindi mabilang sa dami ang mga taong papasok sa Impiyerno at kakaunti lamang ang papasok sa Paraiso. Sa bawat isanlibo ng mga anak ni Adam, siyam na raan at siyamnapu’t siyam ang papasok sa Impiyerno at isa lamang ang papasok sa Paraiso.

“At sa kanila (mga tao) ay pinatunayang totoo ni Iblis (satanas) ang kanyang kaisipan, lahat maliban sa isang pangkat na naniwala.” [Saba’ 34:20]

Karamihan sa mga makasalanang Muwahhidun (mga naniniwala sa kaisahan ng Diyos) ay mga kababaihan. Ang sabi ng Propeta  ﷺ: “Nakita ko ang Impiyerno at nakita ko na karamihan sa mga nakatira ay mga babae.” [Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim mula kay Ibn ‘Abbas]

MALAKING SUKAT NG MGA TAO NITO

Kapag papasok na ang mga tao ng Impiyerno sa Apoy, sila ay magiging malaki sa sukat, sa anyong walang makakaintindi maliban sa Isa na naglikha sa kanila. Ang paglaki ng kanilang katawan ay upang dagdagan ang kanilang paghihirap at pagdurusa.

Isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang balat ng Kafir ay magiging apatnapu’t dalawang kubito (cubits) kakapal, ang kanyang bagang (molar) ay magiging parang Uhud, at ang lugar na kanyang maookupahan ay kasinglawak ng pagitan ng Makkah at Madinah.” [Tirmidhi, Mishkat Al-Masabih, 3/103]

Isinalaysay din ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang lawak ng mga balikat ng Kafir sa Impiyerno ay magiging tatlong araw na paglalakbay sa isang mabilis na nakasakay.” [Sahih Muslim, Kitab Al-Jannah, 4/2190]

ANG PAGPASOK AT MGA MAUUNA DITO

Ang mga mauuna ay ang nagpunta sa Jihad upang ipakita na siya ay malakas at matapang; ang nagbigay ng kawanggawa upang ipakita na siya ay mapagbiyaya; at ang nagbabasa ng banal na Qur’an upang ipakita na siya ay may magandang tinig.

Ang mga Kuffar ay mag-iipon tungo sa Impiyerno na nabahagi, pangkat sa pangkat. “At sila na hindi naniwala ay itataboy sa Impiyerno ng pangkat-pangkat.…” [Az-Zumar 39:71]

May mga pupulungin sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. “Sila na iipunin sa Impiyerno sa pamamagitan ng kanilang mga mukha.…” [Al-Furqan 25:34]

MGA TIYAK NA TITIRA DOON HABANG BUHAY

Ang mga Kuffar, mga Mushrikun at ang mga di-mananampalataya sa mga tao at mga Jinn ay titira sa Impiyerno, walang pag-aalinlangan ito.

 • Fir’awn (Pharaoh) [Hud 11:98; Ghafir/Al-Mu’min 40:46] at ang kanyang mga tagasunod (Haman…) at si Qarun (Korah) [Al-Qasas 28:81]
 • Al-Walid ibn Al-Muhgirah [Al-Muddath-thir 74:17]
 • ‘Umayyah ibn Khalaf [Al-Humazah 104:1]
 • Mga asawa nina Propeta Lut at Nuh [At-Tahrim 66:10]
 • Anak na lalaki ni Propeta Nuh
 • Abu Lahab at kanyang asawa (Um Jamil) [Al-Masad 111:1-5]
 • Al-‘As ibn Wa’il [Maryam 19:79]
 • Abu Talib ibn Abdul Muttalib
 • Abdullah ibn Ubayyb ibn Salul
 • Abu Jahl
 • ‘Amr ibn ‘Amir Al-Khuza’i
 • ‘Amr ibn Luhay
 • Ang taong pumatay kay ‘Ammar

ANG KANILANG MGA PINAKAMASAMANG GAWAIN

 • Ang di-pananampalataya (Kufr – literal: pagtatakip, pagkukubli)
 • Ang paniniwala sa maraming diyos (Shirk)
 • Ang di-pagsasagawa ng mga itinakdang tungkulin
 • Ang pagtanggi sa Araw ng Paghuhukom
 • Ang pagkukunwari
 • Ang pagmamataas
 • Ang pagsunod sa mga di-napatnubayang mga pinuno ng Kufr
 • Ang pagtanggap sa mga simulain na nagligaw ng landas at naglayo sa kanila mula sa Tamang Landas

ANG MGA HINDI MAGTATAGAL DOON

Ang mga papasok sa Impiyerno at kukunin doon sa mas huling panahon ay ang mga Muwahhidun (Monotheists) na hindi nagtambal ng kahit anuman kay Allah ﷻ, ngunit sila ay nakagawa ng mga kasamaang mas matimbang kaysa sa kanilang kabutihan.