Mga Tao Ng Paraiso

AHL-UL-JANNAH أهل الجنة

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sinuman ang mapahintulutan sa Paraiso ay mabibiyayaan, kailanman ay hindi siya mawawalan ng pag-asa, ang kanyang kasuutan kailanman ay hindi kukupas, ang kanyang kabataan kailanman ay hindi magwawakas…”

Kailanman ay hindi sila tatanda. Sila ay papasok tulad sa gulang ni ‘Eesa (‘Alayhis Salam) na nasa tatlumpu hanggang tatlumpung tatlong taon.

Doon ay wala ng mga pangit, lahat ay magaganda. Sila ay papasok tulad sa mukha ni Yusuf (‘Alayhis Salam)na nabiyayaan ng kalahati ng kagandahan ng mundong ito. [Ang pinakamaganda sa mga kababaihan ay sina Hawa (Eva) at Sarah (unang asawa ni Ibrahim (‘Alayhis Salam)].

Sila ay papasok sa pinakaganap at pinakamagandang porma (sa pigura at hugis). Makakahawig nila si Adam (‘Alayhis Salam) dahil walang porma ng tao na mas ganap at mas maganda sa kanya. Siya ay napakatangkad, singtangkad ng mataas na punong datiles, animnapung kubito kataas.

Doon ay wala ng pagdudura, wala ng pagsisinga, wala ng pagbabawas, wala ng sakit, wala ng negatibong damdamin, wala ng hidwaan, walang ng pagkamuhi. Ang kanilang mga puso ay parang iisa, na linuluwalhati si Allah  ﷻsa umaga at sa gabi. Sila ay hindi matutulog.

MGA UNANG PAPASOK

Ang una sa sangkatauhan na papasok ay ang ating Propeta  ﷺ, at ang unang bansa na papasok ay ang kanyang Ummah. Ang unang miyembro ng kanyang Ummah na papasok ay si Abu Bakr (Radiyallahu ‘Anhu).

Si Anas (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ako ay pupunta sa tarangkahan ng Paraiso at hihilingin kong ito ay buksan. Ang bantay ay magtatanong, ‘Sino ka?’ Sasabihin ko, ‘Muhammad.’ Ang bantay ay magsasabi, ‘Ako ay nautusan na hindi ko bubuksan ang tarangkahan sa sinuman bago ikaw.'” [Muslim]

Si Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kami ang pinakahuli, ngunit kami ang mangunguna sa Araw ng Pagkabuhay. Kami ang mangunguna sa sangkatauhan na papasok sa Paraiso.” [Bukhari, Muslim at An-Nasai’]

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang unang tatlo sa mga papasok ay ang Shahid; ang dalisay; at ang sumasamba kay Allah ng may debosyon at matapat sa kanyang maestro.” [Isinalaysay ni Tirmidhi na may Hasan Isnad mula kay Abu Hurairah, Jami Al-Usul, 10/535]

MAUUNA ANG MGA MAHIHIRAP

Karamihan sa kanila ay mga mahihirap. Ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Ang mga mahihirap sa mga Muhajirin ay papasok sa Paraiso apatnapung taon bago ang mga mayayaman.” [Isinalaysay ni Muslim mula kay Abdullah Ibn Amr, Mishkat Al-Masabih, 2/663, Blg. 5235]

Siya rin ay nagsabi: “Ang mga mahihirap sa mga Muhajirin ay papasok sa Paraiso limang daang taon bago ang mga mayayaman sa mga Muhajirun.” [Isinalaysay ni Tirmidhi mula kay Abu Sa’id nina Ahmad, Tirmidhi at Ibn Majah mula kay Abu Hurairah, Sahih Al-Jami, 4/90, Blg. 4104]

Ang dalawang Hadith ay hindi magkasalungat bagkus sila ay magkasundo. Ang mga mahihirap ay hindi magkakatulad at ganoon din ang mga mayayaman. Ang mga mahihirap ay magkakaiba sa katatagan ng kanilang pananampalataya at sa kanilang mga tagumpay, at ganoon din sa mga mayayaman.

Kung ating iisipin ang una sa mga mahihirap at ang huli sa mga mayayaman na papasok sa Paraiso, ang pagitan nila ay limang daang taon. Ngunit kung ating iisipin ang huli sa mga mahihirap at ang una sa mga mayayaman, ang pagitan nila ay apatnapung taon. At si Allah ang nakakaalam ng pinakamahusay. [Ibn Kathir, An-Nihayah, 2/345]

MGA TULUY-TULOY NA PAPASOK NG WALANG PAGTUTUOS

Inaasahan ng Propeta  ﷺ na sangkapat o sangkatlo o kalahati ng mga titira dito ay magmumula sa Muslim Ummah.

Siya ay nagsabi: “Ako ay mabibigyan ng pitumpung libo sa aking Ummah, na papasok sa Paraiso na walang pagtutuos. Ang kanilang mga mukha ay tulad ng bilog na buwan sa gabi at ang kanilang mga puso ay parang iisa. Ako ay humiling sa aking Panginoon, luwalhati sa Kanya, ng mas marami pa, at ako ay binigyan Niya, kasama dito, na ang bawat isa sa kanila ay may pitumpung libo pa.” [Isinalaysay ni Ahmad na may Sahih Isnad mula kay Abu Bakr]

Malamang na sila ang tinawag ni Allah ﷻ na Al-Muqarrabun. Mas marami sa kanila ang manggagaling mula sa naunang salinlahi kaysa sa mga nahuling salinlahi.

“At ang mga nangunguna (sa pananampalataya) ay sila ang mangunguna (sa Kabilang Buhay). Sila iyong mga pinakamalapit kay Allah (Al-Muqarrabun), sa hardin ng kaligayahan. Ang libumbon ng mga nangunguna ay mula sa mga unang salinlahi (na yumakap sa Islam), at ang ilan sa mga nangunguna ay mula sa nahuling salinlahi.” [Al-Waqi’ah 56:10-14]

ANG MGA MAKASALANANG MANANAMPALATAYA AY PAPASOK

Ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Ilang tao ay kukunin palabas sa Impiyerno, sunog sila sa kabuuan maliban sa kanilang mga mukha, at sila ay papasok sa Paraiso.” [Isinalaysay ni Muslim mula kay Jabir Ibn Abdullah, Kitab Al-Iman, Bab Adna Ahlul Jannah Manzilatan, 1/178]

Ang mga tao ng Paraiso ay tatawagin ang mga taong galing sa Impiyerno na tatanggapin sa Paraiso na ‘Al-Jahannamiyun.’

MGA KALALAKIHAN

Sa sampung nabigyan ng magandang balita ng tuluy-tuloy na pagpasok sa Paraiso عشر المبشرين ‘Asharal Mubashirin Bil Jannah ng walang pagtutuos, tanging si Sa’ad Ibn Abi Waqqas ang naparatingan ng balitang ito ng dalawang beses.

Sa kapahintulutan ni Abdur-Rahman Ibn Awf (Radiyallahu ‘Anhu), na nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: (1) “Si Abu Bakr As-Siddeq ay nasa Paraiso;(2) si Umar Ibn Al-Khattab ay nasa Paraiso; (3) si Uthman Ibn Affan (Dhun Nurain) ay nasa Paraiso; (4) si Ali Ibn Abi Talib ay nasa Paraiso; (5) si Talhah Ibn Ubaydullah ay nasa Paraiso; (6) si Az-Zubayr Ibn Al-Awwam ay nasa Paraiso; (7) si Abdur-Rahman Ibn ‘Awf ay nasa Paraiso; (8) si Sa’ad Ibn Abi Waqqas ay nasa Paraiso; (9) si Sa’id Ibn Zayd ay nasa Paraiso at (10) si Abu Ubaydah Ibn Al-Jarrah ay nasa Paraiso.” [Hadith Sahih na tinipon nina Ahmad at Tirmidhi]

Ang iba na naisalaysay na mapupunta ng Paraiso ay sina: Ja’far Ibn Abi Talib; Hamzah Ibn Abdul Muttalib; Abdullah Ibn Salam; Zaid Ibn Harithah; Zaid Ibn ‘Amr Ibn Nufayl; Harithah Ibn An-Nu’man; Bilal Ibn Abi Rabah; Abul Dahdah; Waraqah Ibn Nawfal; sina Hasan at Husain; Ukkashah bin Mihsan…

MGA KABABAIHAN

  • Ang pinakahigit sa mga kababaihan ay si Maryam bint ‘Imran.

“At (alalahanin) nang ang mga anghel ay nagsabi: ‘O Maryam! Katotohanan, si Allah ay pinili ka, dinalisay ka (mula sa hindi pananampalataya, at pinili ka ng higit sa mga kababaihan ng sanlibutan (sangkatauhan at mga Jinn) sa kanyang panahon.” [Ali ‘Imran 3:42]

Isinalaysay ni Abu Musa (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Sugo  ﷺ ay nagsabi: “Marami sa mga kalalakihan ang nakarating sa ganap na pagkatao (human perfection) ngunit wala mula sa mga kababaihan ang nakarating sa katayuang ito maliban kay Asiyah, asawa ni Pharaoh فرعون Fir’awn, at Maryam, anak ni ‘Imran. Walang alinlangan, ang kahigitan ni ‘Aishah sa ibang kababaihan ay katulad ng kahigitan ng Tharid (ulam na karne at tinapay) sa ibang mga ulam.” [Sahih Al-Bukhari, Hadith Blg. 3411]

Isinalaysay ni Muslim mula kay ‘Imran Ibn Husain (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kakaunti sa mga titira sa Paraiso ang kababaihan.” Ang mga tinutukoy dito ay mga babaing mula sa mga anak ni Adam (‘Alayhis Salam). Sila ay kakaunti lamang sapagkat kadalasan ang mga babae ay mas higit na pipiliin ang mga kasiyahan ng mundong ito.

Ang mga matataas mula sa kababaihan ay sina Khadijah bint Khuwailid, Fatimah bint Muhammad, Maryam bint ‘Imran at Asiyah bint Musahim (Radiyallahu ‘Anhun). Ang mga nangunguna mula sa mga may gulang ay ang mga asawa nina Abu Bakr at Umar; sa mga kalagitnaang gulang ay ang mga asawa nina Hasan at Husain.