Ang Lawa

AL-HAWD الحـوض

Ang Hawdh ay lawa ng tubig sa pook ng pagpupulong na ipagkakaloob ni Allah  ﷻ kay Propeta  ﷺ sa Araw ng Paghuhukom. Ang lahat ng mga propeta ay may sariling lawa sa lugar ng pagpupulong bago ang pagtawid sa tulay.

Ang sabi ng Propeta  ﷺ: “Ang bawat sugo ay may lawa at ang mga sugo ay nagmamalaki na magkaroon ng mas maraming tao. Ang bawat sugo ay nagmamalaki sa kanyang sarili sa bilang ng kanyang mga tagasunod. At inaasam kong mas marami akong tagasunod.”

ANG PAGLALARAWAN

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang aking lawa ay kasing layo ng pagitan ng Aden at Amman sa Al-Balqa. Ang kanyang tubig ay mas maputi kaysa sa gatas at mas matamis kaysa sa pulot-pukyutan, at ang mga tasa (inuman) ay kasing dami ng mga bituin sa langit. Sinuman ang uminom nito pagkatapos ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang unang pupunta rito ay ang mga mahihirap na mandarayuhan (emigrante), ang may mga maruruming damit at di-naasikasong buhok, ang mga hindi nakapag-asawa ng mga maseselang babai at ang mga taong walang nakabukas na pintuan para sa kanila.” [Tirmidhi, Ahmad at Ibn Majah]

Ang Hawd ng Propeta  ﷺ ay siyang pinakamalaki at ang pinakamatamis, at ang bilang ng mga taong iinom mula dito ang siyang pinakamarami. Ang taas nito ay katumbas ng isang buwang paglalakbay; ang lapad nito ay katumbas ng isang buwang paglalakbay; at ang ang lalim nito ay ganoon din kahaba. Ang amoy nito ay mas mabango kaysa sa almiskle (musk). Ang tubig nito ay magmumula sa ilog ng Al-Kawthar, na may dalawang ilug-ilogan na dumadaloy patungo sa pook ng pagpupulong. Ang ilog Kawthar sa Paraiso ay ibibigay ni Allah  ﷻkay Muhammad  ﷺ.

Sa paglalarawan ng Hawd, ang mga Ahadith ay nabanggit ng paulit-ulit ng mga tagapagkalat (transmiter) sa lahat ng antas. Mahigit sa tatlumpung Sahabah/Ashab صحابة/أصحاب ang nagsalaysay dito. [payak: Sahabi صحابي – ang tawag sa mga kasamahan ng Propeta  ﷺ na nakasalamuha niya, naniwala sa kanya at namatay ng mga Muslim.]

Sinuman na magtatwa nito, para sa kanya ay tama lamang na siya ay pigilang uminom mula sa Hawd sa oras na ang kanyang pagka-uhaw ay nasa karurukan. Bahagi ng ating pananampalataya na maniwala na ang Hawdh ay nananatili na at huwag kailanman itatwa ito.

ANG PANAHON NG PAG-INOM DITO

Ang ilan ay nagsabi na ang mga tao ay iinom bago ang pagtawid sa tulay at ang ilan naman ay nagsabi na ang pag-inom ay pagkatapos ng pagtawid dito. Ito ay tanging para lamang sa kanyang bansa upang makainom sila mula dito kapag lumabas sila sa kani-kanilang mga libingan na uhaw.

ANG MGA IINOM DITO AT ANG MGA MAHAHADLANGAN

  • Sinumang mahigpit na sumunod sa likas na pinagmulan ng mga batas Islamiko at sa Sunnah ng Propeta ﷺ sa buhay na ito ang mapapahintulutang makainom. Sila ay makikilala sa mga bakas ng Wudu.

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ako ay mauunang pupunta doon sa lawa. Sinuman ang dadaan sa akin ay iinom, at sinuman na iinom mula dito ay hindi na siya kailanman mauuhaw. Ilang tao ay pupunta sa akin, kilala ko sila, at kilala nila ako. Ngunit sila ay mahahadlangan sa paglapit sa akin o sa pag-inom mula dito. Ako ay magsasabi: ‘Sila ay mula sa aking bansa.’ Sasabihin na: ‘Hindi mo alam kung ano ang kanilang inimbento (ginawa) pagkatapos mo.’ Sasabihin ko: ‘Kapighatian, kapighatian sa mga nagbago pagkatapos ko.'”

  • Sinumang sumunod sa alinmang pagbabago بدعة Bid’ah at hindi sumunod sa Sunnah ay mahahadlangan. Tatanggihan sila at itataboy palayo dito.

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sinumang nagbigay-buhay ng isa sa aking Sunnah at isagawa ito, ay magkakaroon ng gantimpala katumbas ng mga sumusunod dito, ng walang kakulangan sa kanilang gantimpala. At sinumanng gumawa ng pagbabago at isagawa ito, ay papasanin niya ang kasalanan ng sinuman na susunod dito, ng walang kakulangan sa kanilang mga kasalanan.”