Ang Lugar Ng Paglilinis

AL-QANTARAH القـنطـرة

Ang mga makakatawid sa tulay ay maaantala pansamantala sa Qantarah na nasa pagitan ng Impiyerno at Paraiso, kung saan ang makatarungang paghihiganti ay mangyayari. Ito ang araw ng paniningil ng utang at ang ilan ay kailangang magbigay ng kabayaran sa ilan.

Malilinisan sila mula sa pagkamuhi, pagkasuklam o kahit anumang mabigat na pakiramdam (negative feeling). Kapag ang isang tao ay nagkasala sa iba sa buhay na ito sa anumang paraan, ang ilan sa kanyang mga kabutihan ay ibabayad sa mga nasaktan niya. Kapag naubusan na siya ng kabutihan, ibibigay sa kanya ang mga kasamaan ng mga hindi pa niya nababayaran. Ang karapatan ng tao ay dapat na isauli sa kanya sa lalong madaling panahon sa buhay na ito o sa bandang huli sa Kabilang Buhay.

Isinalaysay ni Abu Said Al-Khudri (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Kapag ang mga mananampalataya ay nakatawid ng ligtas sa tulay (sa kabila) ng Impiyerno, sila ay titigil sa isang lugar na nasa pagitan ng Impiyerno at Paraiso kung saan sila ay maghihiganti sa bawat isa sa mga pang-aaping nagawa sa kanila sa mundong ito. At kapag sila ay nalinis na sa kanilang mga kasalanan, sila ay handa ng tanggapin sa Paraiso.” [Al-Bukhari]

HADITH AL-MUFLIS حديث المفلس ANG DI-MAKABAYAD UTANG

Sa kapahintulutan ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na nagsabi: Ang Sugo  ﷺ minsan ay nagtanong sa kanyang mga kasama: “Alam ba ninyo kung ano ang abukanin (pulubi)?” Ang mga kasama ay sumagot na ang abukanin ay ang taong walang pera o ari-arian. Ang Propeta  ay nagsabi: “Ang pulubi sa aking bansa ay iyong lalabas sa Araw ng Paghuhukom na may magandang talaan ng mga Salah, Sawm at Zakah. Ngunit nang-abuso naman siya, nanirang-puri siya, kinamkam niya ang pag-aari ng iba, pumatay o nambugbog siya, atbp. Lahat ng mga inaping ito ay makakatanggap ng bahagi sa mga mabubuting gawain ng nang-api. Kapag naubusan na siya ng mga mabubuting gawain sa kanyang talaan bago maibalik ang mga karapatan ng tao, ang kanilang mga kasalanan at mga pagkakamali ay ililipat mula sa kanila sa kanya, at siya ay itatapon sa Impiyerno.” [Muslim at Tirmidhi]