Ang Makatarungang Paghihiganti

AL-QISAS (NG MGA HAYOP) القصاص

Ang mga hayop ay magkakaroon ng paghuhukom na mangyayari sa pook ng pagtitipon. Si Allah ﷻ ay itutuwid ang mga bagay sa pagitan ng mga hayop ng Kanyang makatarungang karunungan na hindi maaapi ang kahit anuman. Ayon sa isang awtentikong hadith, ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang karapatan ay babayaran sa lahat (sa Araw ng Paghuhukom); kahit ang tupang walang sungay ay mapapahintulutan na ipaghiganti ang kanyang sarili laban sa tupang may sungay.” Susunod nito, kapag natapos na ang kanilang paghuhukom, Si Allah   ay magsasabi sa kanila (mga hayop), “Maging alikabok kayo.”

Kaya silang lahat ay magiging alikabok. Ito ang kanilang magiging katapusan. Kapag nasaksihan ito ng di-mananampalataya sa oras na iyon, siya ay magsasabi: “Sana ay naging hayop na lamang ako upang ako ay maibalik muli sa alikabok.” Sa araw na iyon ay nanaisin ng mga di-mananampalataya na naging alikabok na lamang sana sila sa mundong ito. Nanaisin nila na sana ay hindi na lamang sila nilikha at sana ay hindi sila dumating sa kapanatilihan. Ito ay kapag nakita nila ang kaparusahan ng Allah ﷻ at sila ay nakatingin sa kanilang mga gawaing kasamaan na isinulat laban sa kanila ng dalawang anghel na tagatala.

“Katotohanan, Kami ay nagbabala sa inyo ng malapit na pagdurusa – ang Araw na makikita ng tao (ang mga gawain) kung ano ang ipinadala ng kanyang mga kamay, at ang di-mananampalataya ay magsasabi: ‘Kapighatian sa akin! Sana ay naging alikabok na lamang ako.’” [An-Naba’ 78:40]