Ang Mga Saksi

ASH-SHUHUD الشهود

 • Ang mga anghel tulad ng mga nagtatalang anghel (Kiraman Katibin)

“Kapag ang dalawang (anghel na tagatala) ay itinalaga upang isulat (ang kanyang bawat salita at gawain), isa na nasa kanan  at isa nasa sa kaliwa. Walang kataga na kanyang binigkas ay may tagamasid na nakahanda (upang isulat ito).” [Qaf 50:17-18]

“At katotohanan, itinalaga sa inyo ay mga tagabantay, mararangal at nagtatala. Alam nila lahat ang inyong mga ginagawa.” [Al-Infitar 82:10-12] [Basahin ang tungkol kina Raqib at Atid.]

 • Ang mga aklat-talaan ng gawain (kabutihan at kasamaan)

“(Ito ay sasabihin sa kanya): Basahin mo ang (iyong) sariling) talaan; sapat na ang iyong kaluluwa sa araw na ito upang gumawa ng pagtutuos laban sa iyo.” [Al-Isra’ 17:14]

Ang dalawang bagahe na madadala lamang natin tungo sa Kabilang Buhay

 1. Ang ating mga Hasanat (mga kabutihan) ay dapat nating paramihin sa abot ng ating kakayahan. Ang mga ito ay hindi mabubura kailanman, sa halip ay nadadagdagan lamang. Upang matanggap ang ating mga mabubuting gawain, kailangang isagawa ang mga ito sa tamang layunin. Ang tamang layunin ay para lamang kay Allah.
 2. Ang ating mga Sayyi’at (mga kasamaan) ay dapat nating pauntiin at iwasan sa abot ng ating kakayahan. Ang mga ito ay mabubura ayon sa iyong pagsisisi at pagpapatawad ni Allah. Sana ay palagiang nabubura ang mga ito sa pamamagitan ng ating mga dasal, mga panalangin, mga paggunita sa Kanya, mga paghihirap, mga pangamba, atbp.
 • Ang mga propeta ay magpapatunay na naiparating nila ang balita sa kani-kanilang mga bansa. Magpapatunay din sila para sa mga naniwala at hindi naniwala mula sa kanilang mga tauhan.
 • Ang Muslim Ummah (pamayanan) ay sasaksi sa lahat ng mga bansa na ang kanilang propeta ay naiparating ang balita.
 • Si Muhammad ﷺ ay sasaksi sa mga Muslim na naiparating niya ang balita/mensahe.

“At (alalahanin) nang kinuha ni Allah ang Kasunduan ng mga Sugo, na nagsasabing: ‘Kunin anuman na ibinigay Ko sa inyo mula sa Aklat at Hikmah (pag-unawa sa mga batas ng Allah), at pagkatapos nito ay may darating sa inyo na Mensahero (Muhammad) na nagpapatunay kung anuman ang nasa sa inyo; kinakailangan, pagkatapos, na maniwala kayo sa kanya at tulungan siya.’ Si Allah ay nagsabi: ‘Kayo ba ay pumapayag (nito) at kukunin ba ninyo ang Aking Kasunduan (na aking nilutas sa inyo)?’ Sila ay nagsabi: ‘Kami ay umaayon.’ Siya ay nagsabi: ‘Kaya patunayan ninyo ito; at Ako (Allah) ay kabilang sa inyo sa mga saksi (para dito).” [Ali ‘Imran 3:81]

 • Ang mismong sarili, ang mga bahagi ng kanyang katawan, at ang mga pakultad (paningin, pandinig…) ang pinakamalakas na saksi laban sa atin kapag ginamit natin ang mga ito sa kasamaan sa halip na gamitin sila sa kabutihan.

“Sa araw na ang kanilang mga dila, ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga paa ay sasaksi laban sa kanila, ayon sa kanilang mga gawain.” [An-Nur 24:24]

“Sa araw na sasarhan Namin and kanilang mga bunganga. Ngunit ang kanilang mga kamay ay magsasalita sa Amin, at ang kanilang mga paa ay sasaksi, sa lahat ng kanilang ginawa.” [Yasin 36:65]

“Hindi! Ang tao ay magiging saksi laban sa kanyang sarili [tulad ng kanyang mga bahagi ng katawan (balat, mga kamay, mga paa) ay magsasalita tungkol sa kanyang mga gawain.” [Al-Qiyamah 75:14]

 • Ang mga pook (lupa, lugar ng pagpapatirapa…)

“Sa araw na iyon ay ipapahayag niya (lupa) ang kanyang mga balita.” [Al-Zalzalah 99:4]

 • Ang panahon (araw at gabi); ang mga bato, ang mga punongkahoy…; ang mga banal na kasulatan; ang pag-aayuno…
 • Si Allah ﷻ ang pinakadakilang saksi. [Basahin ang Surah Ali ‘Imran 3:81.]