Ang Pagtitipon

AL-HASHR الحشر

Si Allah ﷻay titipunin ang lahat ng nilikha sa pook ng pagtitipon أرض المحشر Ard Al-Mahshar – ang sangkatauhan, ang mga Jinn, ang mga anghel, ang mga hayop. [Ayon sa ilang kaisipan, ang Jerusalem ang lugar ng Al-Hashr at Al-Mahshar]. Magkakaroon ng bagong lupa. “Isang araw ay Aming aalisin ang mga bundok, at inyong makikita ang lupa na parang banat na kapatagan, at Aming silang iipunin, lahat, at wala Kaming iiwanan kahit sinuman sa kanila.” [Al-Kahf 18:47]

ANG MGA NAKAKAKILABOT NA PANGYAYARI

 1. Ang init ay magiging malapit sa mga ulo ng sangkatauhan.

Pagkatapos, ang init ay bababa malapit sa mga ulo ng mga nilikha at lahat sila ay mababasa sa pawis. Ang ilan ay hanggang bukung-bukong; hanggang tuhod; hanggang dibdib; at ang ilan ay hanggang leeg. Ito ay mangyayari ayon sa gawain ng bawat isa. Ang ilan ay nasa silong ng lilim ni Allah ﷻ. Kapag ang paghihirap ay naging sukdulan na, sila ay maghahanap ng mamamagitan sa pamamagitan ng mga sugo at mga mensahero na mabigyan sila ni Allah ng kaginhawaan mula sa pagdurusang ito.

 1. Ang libumbon ng mga tao ay sukdulang siksikan.

Ang libumbon sa araw na ito ay punung-puno. Ito ay sukdulang siksikan na ang dalawang paa ay halos walang lugar na maapakan.

 1. Ang haba ng Araw ng Paghuhukom ay limampung libong taon.

Sila ay pababayaan ni Allah ﷻsa ganoong kalagayan ng limampung libong taon. Pagkatapos ay maghahanap sila ng taong makakapamagitan para sa kanila. “Ang mga anghel at ang espiritu (inspirasyon) ay aakyat sa Kanya sa araw na ang sukat nito ay katulad ng limampung libong taon.” [Al-Ma’arij 70:4]

 1. Ang Impiyerno ay maipapakita sa kanila.

Ang lahat ay mangingilabot kapag nakita nila ang Impiyerno dahil sa umaatungal na ingay nito lalung-lalo na kapag sila (mga Kuffar, mga Mushrikun at mga Munafiqun) ay sinunggaban na ng Impiyerno.

ANG PITONG URI NG TAO NA MAKAKASILONG SA LILIM NI ALLAH

Mula kina Bukhari at Muslim, isinalaysay ni Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “May pitong tao na masisilungan ng lilim ni Allah sa Araw ng Paghuhukom kung saan walang ibang lilim maliban sa Kanyang lilim. Sila ay:

 • Ang makatarungang pinuno;
 • Ang batang lumaki na nagdaan ang kanyang kabataan sa pagsamba at pagsilbi sa Allah, ang Panginoon ng Karangalan at Kaluwalhatian;
 • Isa na ang puso ay palagiang nakakabit sa Masjid [Ang Masjid ay nangangahulugan ng lugar kung saan isinasagawa ang limang beses na Salah araw-araw];
 • Ang dalawang tao na nagmamahalan para sa kapakanan ni Allah [Ito ay nangangahulugan na ang kanilang pagiging magkaibigan ay hindi batay sa mga materyal o superpisiyal (mababaw) ng mga bagay, ngunit sa kanilang parehong pagmamahal kay Allah ﷻ. Kapag ang isa sa kanila ay naging tiwali, sila ay hindi na magkaibigan];
 • Ang lalaki na naanyayahan ng isang mayaman at magandang babai upang gumawa ng kasalanan ngunit tinanggihan, na nagsasabing ‘Kinatatakutan ko si Allah’ [Ang pinakamagandang halimbawa ay si Yusuf (‘Alayhis Salam)];
 • Isa na nagbibigay ng kawanggawa ng palihim at hindi nagpapakitang-tao, na kahit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi alam kung ano ang ginugol ng kanyang kanang kamay [Ito ang pinakamagandang paraan ng pagbibigay ng kawanggawa];
 • At isa na naaalala si Allah sa pagkabuklod upang ang kanyang mga mata ay umapaw (mapuno ng luha) [Dahil sa kanyang pagkatakot sa kaparusahahn ni Allah ﷻ].”

Ang pitong tao na nabanggit sa Hadith na ito ay nangangahulugan ng pitong uri ng tao na ipinapalagay na namumukod-tangi at mahirap matagpuan. Sila ay magkakaroon ng mas magandang pakikitungo sa Araw ng Paghuhukom. Sila ay hindi maghihintay sa hindi mababatang init; ngunit sila ay mapapahintulutang maghintay sa kanilang paghuhukom sa maalwang lilim.