Ang Pagtutuos

AL-HISAB الحسـاب

Sisiyasatin ang isang lingkod sa kanyang gawa at siya ay hahatulan ayon sa uri ng kanyang gawain. Tunay, sa Amin sila ay babalik at pagkatapos Amin silang sisiyasatin. [Al-Ghashiyah 88:25-26]

Si Allah ﷻang mismong magbibigay ng pagtutuos. Walang ibang makakapagkatwiran sa Kanyang paghuhukom. Ang pinakamahalaga sa pagtutuos ay wala ng maaapi. Ito ang araw ng ganap na katarungan. Ang pagtutuos ay isasagawa upang ipakita ang kaibahan ng kabutihan sa kasamaan.

ANG MGA MAUUNA

Ang unang kakausapin ni Allah  ﷻsa Araw ng Pagkabuhay ay si Adam (‘Alayhis Salam) dahil siya ang kauna-unahan sa sangkatauhan. Ang unang pamayanan na makakatanggap ng pagtutuos ay ang Muslim Ummah. Ang unang kasalanang hahatulan Niya ay ang pagpatay. Ang unang pagsamba (‘Ibadah) na tatanungin Niya ay tungkol sa Salah.

PARAAN NG PAGTUTUOS

  1. Ilan sa mga tao ay makakatanggap ng madaling pagtutuos حساباًيسيرا Hisabay Yasira.

“Pagkatapos siya na nabigyan ng kanyang aklat-talaan sa kanyang kanang kamay ay agad na gagawin ang kanyang pagtutuos ng madalian. At siya ay babalik sa kanyang mga tao na nalulugod.” [Al-Inshiqaq 84:7-9]

  1. Ang ilan sa kanila ay makakatanggap ng mahigpit na pagtutuos حساباًعسيرا Hisaban ‘Asira.

“Ngunit siya na nabigyan ng kanyang aklat-talaan sa likod niya ay agad na iiyak  para sa kapahamakan. At papasok siya sa apoy na nagliliyab.” [Al-Inshiqaq 84:10-12]


Ang sangkatauhan ay magwawakas sa dalawang pangkat, ang pangkat na papasok sa Paraiso at ang pangkat na matatapon sa