Ang Pamamagitan

ASH-SHAFA’AH الشفاعة 

Ang pamamagitan (Shafa’ شفع; literal: upang ipareha, iugnay o idagdag ang isang bagay sa isang bagay) ay nangangahulugan ng paghingi ng tulong sa tagapamagitan الشفيع Ash-Shafi’ upang makuha ang pagpapatibay ng namumuno. Ang tagapamagitan ay ang tumutulong sa kapakanan ng isa upang magkamit ng magandang kahihinatnan. Kadalasan ang tagapamagitan ay malapit na kamag-anakan o may magandang pakikitungo sa namumuno, upang makayanan niyang hikayatin ang kanyang kapasiyahan. Ito ay nararapat lamang sa sangkatauhan.

ANG MGA KONDISYON NITO

  1. Ang tagapamagitan ay kinakailangang mamagitan sa kapahintulutan ni Allah ﷻ. Ipapahintulot lamang ito sa mga taong minamahal Niya.

“…Sino siya na makakapamagitan kay Allah maliban sa Kanyang kapahintulutan…” [Al-Baqarah 2:255]

“At maraming anghel sa mga kalangitan, na ang kanilang pamamagitan ay walang kabuluhan maliban pagkatapos na si Allah ay magbigay ng pahintulot para sa sinuman na Kanyang magustuhan at nakakasiya sa Kanya.” [An-Najm 53:26]

  1. Dapat na masiyahan si Allah ﷻ sa tagapamagitan (sa kanyang mga kataga at mga gawain).
  2. Dapat na masiyahan si Allah ﷻ sa sinumang isinagawa ang pamamagitan para sa kanya المشفوع له Al-Mashfu’ lahu.

MGA URI NG PAMAMAGITAN

  • Bago magsimula ang paghuhukom: Ang unang pamamagitan ng Propeta ﷺ ay ang dakilang pamamagitan الشفاعة العظمى Ash-Shafa’ah Al-‘Udhma na tinatawag din na ‘Publikong Pamamagitan’
  • Sa mismong paghuhukom: Ang pangalawang pamamagitan ng Propeta ﷺ para sa kanyang nasyon. Pararangalan din ni Allah ﷻ ang ilan at tatanggapin ang kanilang pamamagitan.
  • Pagkatapos ng paghuhukom: Ang pangatlong pamamagitan ng Propeta ﷺ ay may kaugnayan sa mga taong karapat-dapat na matapon sa Impiyerno
  • Pagkatapos ng paghuhukom: Ang pamamagitan ni Allah