Bago Magsimula Ang Paghuhukom

Bago magsimula ang paghuhukom…

ASH-SHAFA’AH AL-‘UDHMAH الشفاعة العظمى

Ang unang pamamagitan ng Propeta ﷺ ay ang dakilang pamamagitan الشفاعة العظمى Ash-Shafa’ah Al-‘Udhmah na tinatawag din na ‘Publikong Pamamagitan.’ Siya ay mamamagitan sa Lugar ng Pagtitipon upang magsimula ang paghuhukom na siyang tinatawag na AL-MAQAM AL-MAHMUD (Ang Pinuring Katayuan), ang karangalan na ipinangako ng Allah ﷻ sa kanya; ang posisyon na pupurihin ng lahat. Siya ay mamamagitan sa ngalan ng mga mananampalataya upang paginhawain ng Allah ﷻ ang kanilang paghihirap sa kalagayang ito.

Ang kagustuhan ng lahat ng mga propeta ay natupad na sa buhay na ito maliban kay Muhammad  ﷺ. Isinalaysay ni Jabir Bin Abdullah (Radiyallahu ‘Anhu) na siya ay binigyan ng limang bagay na hindi ibinigay sa mga nauna sa kanya. Ang isa sa mga ito ay ang karapatang mamagitan na ipinarangal ni Allah ﷻ sa kanya na mangyayari sa lugar ng pagtitipon bago Niya ipahayag ang paghuhukom.

Ang bawat sugo ay pinagkalooban ng pamamagitan para sa kanyang mga tagasunod, habang ang Propeta  ﷺ ay pinagkalooban ng pamamagitan para sa lahat ng sangkatauhan – sa kanyang mga tagasunod, sa lahat ng mga bansa, mananampalataya at di-mananampalataya bilang panimula ng Araw ng Paghuhukom. Ang mga pinakamasayang mga mananampalataya sa pamamagitan niya ay ang mga nagsabi ng taos sa kanilang puso ng ‘La Ilaha Ill-Allah.’

“Si Allah ay iipunin ang mga tao sa Araw ng Paghuhukom at sila ay nasa lipos na pagdurusa, pamimighati, pagtitiis, pagkabagabag at pagdurusa.” [Muslim]

Kaya si Allah ﷻ ay pasisigyahin (inspire) ang mga tao na magpunta at humingi ng tulong sa mga sugo na maibsan ang kanilang mapait na pagdurusa sa araw na iyon. Ang paglapit ng araw ang dahilan ng kanilang paghihirap at kaguluhan na hindi nila makayanan. Kaya ang mga tao ay maghahanap ng mamamagitan para sa kanila. Pupunta sila mula sa isang sugo tungo sa isang sugo at bawat isa sa kanila ay tatanggi. Hanggang marating nila si Muhammad  ﷺ at tatanggapin niya ito. Ang karapatang mamagitan ay mapupunta sa kanya pagkatapos na ipabatid ng mga nilapitang mga sugo na wala silang kakayahang mamagitan.

Ito ang tinatawag na MAQAM MAHMUD مقام محمود Ang Pinuring Antas na ipinangako ni Allah ﷻkay Muhammad  ﷺ sa Kabilang Buhay. Ang sabi Niya: “Baka ang iyong Panginoon ay itataas ka sa Maqaman Mahmudan (ang himpilan ng parangal at pagpupuri, ang pinakamataas na antas sa Paraiso).” [Al-Isra’ 17:79]

Sa isang mahabang tradisyon na isinalaysay ni Al-Bukhari, ang Propeta  ﷺ ay nagpahiwatig na iipunin ni Allah ﷻang lahat ng tao sa lahat ng salinlahi (henerasyon).

Pupunta sila kay Adam (‘Alayhis Salam). Ipapaalala nila ang mga biyaya ni Allah ﷻsa kanya at hihilingin nilang mamagitan siya para sa kanila. Ngunit siya ay tatanggi at magpapaumanhin, na nagsasabing sinuway niya si Allah ﷻ. [Ang pagkain nila ni Eva  حواء Hawa sa bunga ng ipinagbabawal na punongkahoy.] Sasabihin niya na magpunta sila kay Nuh (‘Alayhis Salam).

Kaya pupunta sila kay Nuh (‘Alayhis Salam). Ipapaalala nila ang mga biyaya ni Allah ﷻsa kanya at hihilingin nilang mamagitan siya para sa kanila. Ngunit siya ay tatanggi at magpapaumanhin, na nagsasabing nakagawa siya ng kasalanan laban sa kanyang bansa. [Ang panalangin niya na lipulin ang kanyang mga tauhan nang ipaalam ni Allah ﷻna wala ng maniniwala pa sa kanya.] Sasabihin niya na magpunta sila kay Ibrahim (‘Alayhis Salam).

Kaya pupunta sila kay Ibrahim (‘Alayhis Salam). Ipapaalala nila ang mga biyaya ni Allah ﷻsa kanya at hihilingin nilang mamagitan siya para sa kanila. Ngunit siya ay tatanggi at magpapaumanhin, na nagsasabing nagsinungaling siya ng tatlong ulit (dalawang beses para kay Allah ﷻ). Sasabihin niya sa kanila na magpunta kay Musa (‘Alayhis Salam).

  • Nang sinabi niya na siya ay maysakit upang makaiwas sa paanyaya ng kanyang mga tauhan na dumalo sa pagdiriwang sa ibayo ng bayan
  • Nang hindi niya inamin na siya ang sumira sa mga rebultong diyus-diyosan ng kanyang mga tauhan
  • Nang sabihin niyang ang kanyang unang asawa na si Sarah ay kanyang kapatid sa pagpunta nila sa Ehipto.]

Kaya pupunta sila kay Musa (‘Alayhis Salam). Ipapaalala nila ang mga biyaya ni Allah ﷻsa kanya at hihilingin nilang mamagitan siya para sa kanila. Ngunit siya ay tatanggi at magpapaumanhin, na nagsasabing nakapatay siya ng tao na hindi iniutos sa kanya. Sasabihin niya sa kanila na magpunta kay ‘Eesa (‘Alayhis Salam).

Kaya pupunta sila kay ‘Eesa (‘Alayhis Salam). Ipapaalala nila ang mga biyaya ni Allah ﷻsa kanya at hihilingin nilang mamagitan siya para sa kanila. Ngunit siya ay tatanggi at magpapaumanhin. [Hindi nabanggit kung ano ang kanyang kasalanan.] Sasabihin niya sa kanila na magpunta kay Muhammad  ﷺ.

Kaya pupunta sila kay Muhammad  . Ipapaalala nila ang mga biyaya ni Allah ﷻsa kanya at hihilingin nilang mamagitan siya para sa kanila. Sila ay magsasabi: “O Muhammad! Ikaw ang mensahero ni Allah at ang pinakahuli sa mga sugo, pinatawad ni Allah ang iyong mga nauna at mga nahuling kasalanan. (Parang awa mo na) mamagitan ka para sa amin sa iyong Panginoon. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kalagayan namin?”

Ang Propeta  ﷺ ay nagdagdag: “Sa gayon ay pupunta ako sa ilalim ng Trono ni Allah at magpapatirapa ako sa Kanyang harapan. Pagkatapos ay igagabay Niya ako sa pagpupuri at pagluluwalhati sa Kanya na kailanman ay hindi Niya ginawa sa mga nauna sa akin.” Siya ay magpapatirapa at magsasabi ng napakagandang panalangin.

Pagkatapos ay sasabihin sa kanya ni Allah ﷻ: “O Muhammad! Itaas mo ang iyong ulo. Humingi ka at ito ay matutupad. Mamagitan ka! At ang iyong pamamagitan ay matutupad.” At itataas ng Propeta  ﷺ ang kanyang ulo at mamamagitan na bilang panimula sa Araw ng Paghuhukom.

PANALANGIN (DUA’) PAGKATAPOS NG ADHAN

Iniulat ni Bukhari, sinuman ang sumunod sa Mu’adhdhin مؤذن habang isinasagawa ang Adhan أذان (ang pagtawag sa Salah), at pagkatapos ay sasabihin ang sumusunod na Dua’ ay magiging karapat-dapat sa pamamagitan ng Propeta  ﷺ.

اللـَّهـُمَّ رَبَّ هـَذِهِ الـدَعـوَةَ التـَّامَّة
والصَّلاةِ
الـقَائـِمَةِ آتِ مـُحَمـَّداً الـوَسِيلَةَ وَالفـَضِيلَةَ
وَبْعـَثْهُ
مـَقَاماً مَحـْمُوداً الَّذِي وَعـَدُتـَهُ

Pagsasatitik

Allahumma Rabba Hadhihid D’awatit Tammah
Was Salatil Qa’imah Ati Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah
Wab’athhu Maqamam Mahmudanil Ladhi Wa’adtah

Salinwika

O Allah, ang nagmamay-ari ng ganap na tawag na ito
at ang nagmamay-ari ng isasagawang dasal na ito, ibigay Mo kay Muhammad ang Wasilah (ang himpilan sa Paraiso) at ang Fadilah (ang antas na pinakamataas sa lahat ng nilikha)
at ipadala Mo siya sa pinuring pedestal na siya Mong ipinangako sa kanya