Pagkatapos Ng Paghuhukom

At pagkatapos ng paghuhukom…

Pamamagitan ng Propeta para sa mga tao ng Impiyerno.

Sa sumusunod na dalawang mamagitan, kasama ng Propeta ﷺ sa pamamagitan ang lahat ng mga propeta, ang mga martir, ang mga matatapat, ang mga matutuwid, ang mga anghel…

  • Siya ay mamamagitan sa ngalan ng mga di-masunuring mananampalataya na nararapat sa Impiyerno ngunit sila ay maliligtas mula dito (na huwag silang itapon doon).
  • Siya ay mamagitan sa ngalan ng ilang mga makasalanan, na natapon na sa Impiyerno, na kunin mula dito. Ang mga makasalanan sa mga mananampalataya ay hindi mananatili doon ng walang hanggan.

Ang huling pamamagitan ay espesyal lamang para sa Propeta ﷺ at hindi para sa sinuman.

  • Siya ay mamamagitan sa ngalan ng kanyang tiyuhing si Abu Talib, na mananahan sa Impiyerno ng walang hanggan, na mabawasan ang kanyang kaparusahan (na mabigyan ng pinakamagaang parusa).

ALLAH: ANG PINAKAHULING PAMAMAGITAN

Ang pangwakas, si Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin, ay aahunin Niya ang maraming tao mula sa Impiyerno dahil sa Kanyang walang hanggang Kabutihan, Pagpapala, Pagkamapagbigay-loob, Awa at Kapatawaran sa Kanyang mga nilikha. Ang grupo ng mga taong ito ay hindi nakagawa ni katiting na kabutihan sa buong buhay nila, ngunit pinananatili nila ang kanilang paniniwala sa Tawhid (kaisahan ng Allah ﷻ). Kukunin Niya lahat ang taong nandoroon na may pananampalatayang kahit kasingliit lamang ng atom pagkatapos na mapagdusahan ang kanilang mga kasalanan.

Ang Propeta  ﷺ ay idinagdag na sinabi: “Ang mga propeta at ang mga anghel at ang mga mananampalataya ay mamamagitan, at (ang pinakahuli sa lahat) ang Makapangyarihan (Allah ) na magsasabi, ‘Ngayon ay natitira na lamang ang Aking Pamamagitan. Siya ay hahawak ng sandakot ng Apoy at mula dito ay kukunin Niya ang ilang tao na ang mga katawan ay nasunog na, at sila ay itatapon sa ilog sa may bungad ng Paraiso, na tinawag na Ilog ng Buhay. Sila ay tutubo sa mga dalampasigan nito, tulad ng pagsibol ng butil na tinangay ng baha. Napansin ninyo kung paano ito tumubo sa tabi ng bato o ng puno, at paanong ang tabi nito na nakaharap sa init ay palagiang kulay berde habang ang tabi na nakaharap sa lilim ay kulay puti. Ang mga taong ito ay lilitaw sa ilog tulad ng mga perlas, at mayroon silang mga (gintong) kuwintas, at pagkatapos ay papasok sila sa Paraiso kung saan ang mga nakatira ay magsasabi, ‘Ito ang mga taong pinalaya ni Allah, Ang Pinakamaawain. Si Allah ay tinanggap sila sa Paraiso na wala silang nagawang anumang kabutihan at wala silang ipinadalang anumang kabutihan (para sa kanilang mga sarili).’ Pagkatapos ay sasabihin sa kanila, ‘Para sa inyo ay kung anuman na inyong nakita at ang katumbas nito.’” [Sahih Al-Bukhari, Hadith Blg. 7439]

Mula sa sangkatauhan ng mundo na makakapasok sa Paraiso, mayroon pa ring malawak na lugar na walang titira. Kaya Siya ay lilikha ng marami pa upang ilagay dito.