Sa Mismong Araw Ng Paghuhukom

Sa mismong araw na iyon…

Pamamagitan ng Propeta ﷺ para sa mga karapat-dapat sa Paraiso

Siya ay mamamagitan para sa mga tao ng Paraiso na makapasok dito. Kahit na sila ay nararapat na pumasok, hindi sila mapapahintulutan hanggang sa siya ay mamamagitan para sa kanila.

Isinalaysay nina Hudhaifah ibn Al-Yaman at Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhuma) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Si Allah ay iipunin lahat ang sangkatauhan. Ang mga mananampalataya ay tatayo ng napakahaba, at ang Paraiso ay magiging malapit sa kanila. Pagkatapos si Adam ay darating, at sila ay magsasabi, ‘O aming ama, hilingin mo na ang Paraiso ay mabuksan para sa amin.’ Siya ay magsasabi, ‘Mayroon bang dahilan na kayo ay napaalis sa Paraiso kundi ang kasalanan ng inyong ama? ‘Hindi ako nararapat na gawin ito’…” [Muslim]

Nabanggit na ang lahat ng sugo ay tatanggi, hanggang sa darating ang Propeta  ﷺ at mamagitan sa bagay na ito. Matatanggap lamang nila ang kapahintulutan na pasukin ito pagkatapos ng kanyang pamamagitan. Sinabi niya: “Pitumpung libo mula sa aking pamayanan ang papasok sa Paraiso ng walang pagtutuos o kaparusahan.”

Siya ay mamamagitan sa ngalan ng ilang mga tao ng Paraiso na pagkalooban ng mas mataas na antas doon (na madagdagan ang kanilang gantimpala).

Si Allah ﷻ ay pararangalan ang mga sumusunod at tatanggapin ang kanilang pamamagitan.

  1. Mga sugo para sa kani-kanilang mga tauhan (pamayanan)
  2. Mga martir para sa pitumpung kabahagi ng kanilang pamilya
  3. Mga bata para sa kanilang mga magulang/ang mga magulang para sa kanilang mga anak
  4. Mga anghel
  5. Mga mabubuting tao
  6. Ang banal na Qur’an
  7. Ang pag-aayuno…

“Ang pag-aayuno ay mamagitan sa Araw ng Paghuhukom, at magsasabing, ‘O Panginoon! Akin siyang pinigilan mula sa kanyang pagkain at sa kanyang mga pagnanasang pangkatawan sa araw, kaya pabayaan Mo akong mamagitan para sa kanya.'” [Isinalaysay ni Ahmad, 2/174]