Ang Timbangan

AL-MIZAN المـيزان

Ang Mizan ay inilagay ni Allah ﷻ sa Araw ng Paghuhukom upang timbangin ang mga gawain ng Kanyang mga alipin. Ito ay may dalawang bandeha (pan) at isang karayom (stick). Ito ay napaka-eksakto at napaka-tiyak kahit sa pinakamaliit na timbang ng atom. Gagawin ni Allah ﷻ ang mga gawain ng mga tao na parang mga katawan, at magkakaroon ng bigat angmga ito. Ang mga kabutihan ay ilalagay sa iang bandeha at angmga kasamaan sa kabilang bandeha.

“Kami ay maglalagay ng mga timbangan ng katarungan sa Araw ng Paghuhukom, upang walang isa mang kaluluwa ang mapapakitunguhan ng walang-katarungan kahit na  katiting.” [Al-Anbiya’ 21:47]

“Oo, si Allah ang nagmamay-ari ng lahat ng nasa mga langit at lupa: upang Kanyang gagantimpalaan ang mga gumagawa ng kasamaan, ayon sa kanilang mga gawain, at Kanyang gagantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan, kung ano ang pinakamahusay.” [An-Najm 53:31] [Basahin ang Surah Al-Kahf 18:103-105.]

ANG PAGTITIMBANG AT ANG TITIMBANGIN

Ang pagtitimbang ay isasagawa upang sukatin ang dami (kantidad), na siyang magpapasiya sa antas ng gantimpala o kaparusahan. Ito ay mangyayari sa madla (publiko) upang bigyang parangal ang mga mananampalataya at upang bigyan ng kahihiyan ang mga di-mananampalataya. Ang mga taong hindi naniwala sa timbangan ay hindi itatatag para sa kanila tulad ng mga di-mananampalataya. Ang mga pantas ay nagkakaiba kung ano ang titimbangin – ang mga gawain, ang mga aklat-talaan o ang mga tao.

[Ang makikipagtalo tungkol sa kanyang talaan ay mapaparusahan. Ang mga tao ng A’raf أصحاب الأعراف Ashab Al-A’raf ay magkaparehas ang kanilang mga kabutihan at mga kasamaan.]

“Pagkatapos ng pagkabuhay, sila ay magbibigay ng ulat kay Allah at sila ay gagantimpalaan o mapaparusahan.” [An-Najm 53:31]

“Sinuman ang gumawa ng kabutihang katumbas sa timbang ng atom (o maliit na langgam) ay makikita niya ito. At sinuman ang gumawa ng kasamaang katumbas sa timbang ng atom (o maliit na langgam) ay makikita niya ito.” [Az-Zalzalah 99:7-8]

WALANG MAS MABIGAT KAYSA SA PANGALAN NI ALLAH ﷻ

[Jami Al-Usul (2462) 297/4] – Ang sabi ng Sugo  ﷺ: “Ang dalawang kataga na magaan lamang sa dila at nakakapagpabigat sa timbangan at gustong-gusto ng Ar-Rahman ay…

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

Pagsasatitik

Subhan-Allahi Wa Bihamdihi Subhan-Allahil ‘Adhim

Salinwika

Luwalhati kay Allah at ang pagpupuri ay sa Kanya, luwalhati kay Allah, Ang Pinakadakila

HADITH AL-BITAQAH  حديث البطاقة ANG TARHETA

Isinalaysay ni Abdullah ibn Amr (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Sa Araw ng Paghuhukom, ihihiwalay ni Allah ang isang lalaki mula sa kanyang bansa sa harap ng mga nilalang. At ilalatag niya ang siyamnapu’t siyam na mga rolyo sa harap niya. Ang bawat rolyo ay umaabot hanggang sa pinakamalayong maaabot ng kanyang paningin, at saka Niya sasabihin: “Mayroon ka bang pagtutol sa kahit ano dito? Ang mga tagasulat Ko ba na naglista ay inapi ka?” Siya ay sasagot: “Hindi, o aking Panginoon.” Tatanungin siya kung mayroon siyang dahilan, at kapag sasabihin niya sa kanyang Panginoon na wala, si Allah ay magsasabi: “Sa kabaligtaran mayroon kang isang mabuting gawain sa Amin na naglalaman ng: “Pinapatunayan ko na walang ibang diyos maliban kay Allah  at si Muhammad ay kanyang alipin at mensahero. ” Si Allah ay mag-uutos sa mga rolyo: “Halikayo para matimbang.” Ang lalaki ay magtatanong: “Anong kasulatan (papeles/dokumento) ito kasama ng mga rolyo?” Si Allah ay sasagot: “Hindi ka maaapi.” Ang mga rolyo ay ilalagay na sa isang panig ng timbangan at ang kasulatan sa kabila. At ang mga rolyo ay naging magaan at ang munting kasulatan ay mas mabigat, dahil walang makakatumbas sa timbang sa mga pangalan ni Allah. [Tirmidhi]