Paglipad At Pamimigay Ng Mga Aklat-Talaan

TATAYYER WA NASHER AS-SUHUF تطاير ونشر الصحف

Ang aklat-talaan ay ang kasulatan na naglalaman ng mga gawain ng sangkatauhan na isinulat ng mga nagtatalang mga anghel. Ibibigay sa bawat alipin ang kumpletong talaan ng kanyang mga gawain sa makamundong buhay (Hayat-ud-Dunya).

Ang mga Aklat-talaan ay magliliparan patungo sa mga nagmamay-ari sa mga ito. At kapag ibinigay na sa mga alipin ang kanilang mga aklat-talaan ay sasabihin sa kanila: “Itong Aming aklat-talaan ay magsasabi tungkol sa inyo ng katotohanan: dahil Kami ay palaging inilalagay sa talaan ang lahat ng inyong ginawa.” [Al-Jathiyah 45:29]

  • ANG MGA KASAMA NG KANANG KAMAY

Ang ilan ay tatanggapin ang kanilang aklat-talaan sa kanang kamay sa harapan tulad ng mananampalataya (Mu’min). Mahahalata sa kanya ang kasiyahan at magandang balita.

Ang sabi ni Allah ﷻtungkol sa kanilang katangian: “Pagkatapos ay ibibigay sa kanya ang kanyang talaan sa kanyang kanang kamay at magsasabi: ‘Ah ito! Basahin mo ang aking talaan! Naintindihan ko ng tunay na ang aking utang ay (isang araw) ay maaabutan ako!’ At siya ay mapupunta doon sa buhay ng kaligayahan, sa hardin na mataas, na ang mga prutas nito ay (bibitin sa mga langkay) mababa at malapit. Kumain ka at uminom ka, ng mga ganap na kasiyahan; dahil sa (mabuti) na ipinadala mo noon, sa mga araw na nagdaan!” [Al-Haqqah 69:19-24] [Basahin ang Surah Al-Isra’ 17:71.]

  • ANG MGA KASAMA NG KALIWANG KAMAY

 

Ang ilan ay tatanggapin ang kanilang aklat-talaan sa kaliwang kamay sa harapan o kaya sa kaliwang kamay sa likuran tulad ng di-mananampalataya (Kafir) at ipokrito (Munafiq). Sila ay tatawaging mga kawawang-kawawa.

Ang sabi ni Allah ﷻ tungkol sa kanilang katangian: “At siya na ibibigay ang kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi: ‘Ah! Ang aking talaan ay hindi sana naibigay sa akin! At hindi ko kailanman nakilala kung papaanong (tumayo) ang aking utang! Ah! Na ang (kamatayan) ay gumawa ng wakas sa akin! Walang pakinabang sa akin ang aking kayamanan! Ang aking kapangyarihan ay pinatay ako!’ (Ang mahigpit na utos ay magsasabi): ‘Sunggaban siya, at itali siya.'” [Al-Haqqah 69:25-31]

Isinalaysay ni Aishah (Radiyallahu ‘Anha): Nagtanong ako sa Sugo  ﷺ, “Matatandaan ba ninyo ang inyong mga pamilya?” Sinabi niya: “May tatlong pangyayari na hindi matatandaan ng isa ang bawat isa:

  1. Sa paglipad ng mga aklat-talaan hanggang malaman ng bawat isa kung ang kanyang aklat ay iaabot sa kanyang kanang kamay o sa kanyang kaliwa o sa kanyang likuran
  2. Sa timbangan hanggang sa malaman ng bawat isa kung ang kanyang timbang ay magaan o mabigat
  3. Sa tulay hanggang sa makatawid siya