Pagsusulit Ng Mga Mananampalataya

IMTIHAN AL-MU’MININ امتحان المؤمنين

Sa pinakahuling pangyayari sa araw ng pagtitipon, ang mga alipin ay daraan sa pagsubok.

Isinalaysay ni Abu Sa’id Al-Khudri (Radiyallahu ‘Anhu): “Sinabi namin, ‘O Sugo ng Allah! Makikita ba namin ang aming Panginoon sa Araw ng Pagkabuhay?’ Siya ay nagsabi, ‘Nahihirapan ba kayong tumingin sa init at sa buwan kapag ang langit ay malinaw?’ Sinabi namin, ‘Hindi.’ Sinabi niya, ‘Kaya hindi kayo mahihirapang tumingin sa inyong Panginoon sa araw na iyon tulad ng hindi ninyo paghihirap sa pagtingin sa init at sa buwan (sa maaliwalas na langit).’

Pagkatapos ang Propeta  ﷺ ay nagsabi, ‘Pagkatapos ay may mag-aabiso, ‘Pabayaang ang bawat bansa ay sundan ang kanilang sinamba.’ Kaya ang mga tao ng Krus ay sasama sa kanilang Krus, at ang mga sumasamba sa mga diyus-diyosan ay sasama sa kanilang mga diyus-diyosan, at ang mga sumasamba sa bawat huwad na mga diyos ay sasama sa kani-kanilang mga huwad na diyos.

Hanggang sa maiwan na lamang ang mga sumasamba kay Allah, mula sa mga mabubuting mananampalataya at sa mga masasamang mananampalataya, at ilan sa mga Ahlul Kitab (mga Yahudi at mga Kristiyano) … pagkatapos ay ipapamalas sa kanila na parang isang malikmata.

  • Pagkatapos ay sasabihin sa mga Yahudi…

‘Ano ang inyong sinamba?’ Sila ay sasagot, ‘Aming sinamba si ‘Uzair (Ezra), ang anak (na lalaki) ng Allah.’ Sasabihin sa kanila, ‘Kayo ay mga sinungaling, dahil si Allah ay walang asawa, ni walang anak. Ano ang gusto ninyo (ngayon)?’ Sila ay sasagot, ‘Gusto naming bigyan Mo kami ng tubig.’ Sasabihin sa kanila, ‘Uminom kayo,’ at sa halip ay mahuhulog sila sa Impiyerno.

  • Pagkatapos ay sasabihin sa mga Kristiyano…

‘Ano ang inyong sinamba?’ Sila ay sasagot, ‘Aming sinamba ang Mesiyas (Hesus), ang anak (na lalaki) ng Allah.’ Sasabihin sa kanila, ‘Kayo ay mga sinungaling, dahil si Allah ay walang asawa, ni walang anak. Ano ang gusto ninyo (ngayon)?’ Sila ay sasagot, ‘Gusto naming bigyan Mo kami ng tubig.’ Sasabihin sa kanila, ‘Uminom kayo,’ at sa halip ay mahuhulog sila sa Impiyerno.

  • Hanggang sa ang maiwan na lamang ay ang mga sumamba kay Allah (lamang), mga mabubuti at mga masasamang mananampalataya, kabilang ang mga mapagkunwari.

Darating sa kanila ang kanilang Panginoon at sasabihin sa kanila: ‘Ano pa ang inyong hinihintay dito nang ang lahat ng tao ay naka-alis na?’ Sasabihin nila: ‘Narinig namin na sundan ng bawat bansa ang kanilang sinamba – kaya hinihintay namin ang aming Panginoon.’

Pagkatapos ang Makapangyarihang Allah ay magpapakita sa kanila sa kaanyuang iba kaysa nang makita nila Siya sa unang pagkakataon, at Siya ay magsasabi, ‘Ako ang inyong Panginoon,’ at sila ay magsasabi, ‘Ikaw ang aming Panginoon.’ At walang makikipag-usap sa Kanya maliban sa mga Sugo, at pagkatapos ay sasabihin sa kanila, ‘Mayroon ba kayong palatandaan kung papaano ninyo makikilala ang inyong Panginoon?’ Sila ay magsasabi, ‘Ang Binti,’ kaya ilalantad ni Allah ang Kanyang Binti at ang bawat mananampalataya ay ay magpapatirapa sa Kanya.

Ang mga matitira lamang ay ang mga taong nagpatirapa sa Kanya para lamang sa pagpapakitang-tao upang makamit ang magandang reputasyon … ang mga Munafiqun (mapagkunwari). Susubukan nilang magpatirapa ngunit ang kanilang mga likod (mga buto) ay magiging isang buto lamang (vertebra) [parang isang piraso ng kahoy] at hindi nila makakayanang magpatirapa. [Sahih Al-Bukhari, Hadith Blg. 7439]

“(Alalahanin) ang araw (ng Pagkabuhay) kapag ipinamalas ang Binti (ni Allah) at sila ay tatawagin upang magpatirapa (kay Allah), ngunit sila (mga mapagkunwari) ay hindi magagawa ito.” [Al-Qalam/Nun 68:42]

Susundan ng mga Mu’minun ang kanilang Panginoon at sila ay tatawid na sa tulay.