Huling Oras: Kailan At Paano

ANG ARAW NG HULING ORAS يوم الساعة

Ito ay mangyayari sa araw ng Biyernes.

Ang Sugo ﷺ ay nagsabi: “Hindi mangyayari ang Huling Oras maliban sa araw ng Biyernes.” [Mishkat Al-Masabih 1/428]

Ayon sa ibang Hadith, sinabi ng Sugo  ﷺ: “Ang Huling Oras ay mangyayari sa araw ng Biyernes, at dito rin ay muling mabubuhay ang mga alipin.”

ANG UMPISA NG HULING ORAS بداية الساعة

Ito ay magsisimula sa paghipan ng tambuli ni anghel Israfil, na hindi na ngumiti simula ng utusan siya ni Allah ﷻ na hawakan na ito. Naghihintay na lamang siya ng utos mula sa Kanya na hipan na, ang ibig sabihin nito ay malapit na ang katapusan.

ANG DALAWANG PAGHIPAN NG TAMBULI

“Ang tambuli ay (basta na lamang) tutunog, kung saan lahat ng nasa mga langit at sa lupa ay mahihimatay, maliban sa makakasiya kay Allah (na gustong iligtas). Pagkatapos ang pangalawa ay tutunog, kung saan ay tingnan mo, sila ay nakatayo at nakamasid.” [Az-Zumar 39:68]

  1. ANG HIHIP NG PAGKATAKOT النفخ في الصور AN-NUFIKHA FIS SUR

Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa buong sansinukob. Ang lupa ay lilindol; ang mga bundok ay mapupulbos; ang mga dagat ay magliliyab; ang mga bituin ay mahuhulog; ang buwan at ang araw ay mag-iipon at matatapon palayo at magkakaroon ng kadiliman sa lahat ng dako. Ito rin ang hihip ng pagsalakay at kamatayan. Maliban sa mga sugo at mga martir, lahat ng mga nasa langit at lupa ay masisindak at manghihilakbot. Sila ay mawawalan ng malay, at mamamatay. Walang maiiwan maliban kay Allah ﷻ, Ang Una at Ang Huli!

  1. ANG ARAW NG PAGKABUHAY البـعث AL-BA’ATH

Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay bahagi ng ating paniniwala. Sa katotohanan, ang mga tumatanggi dito ay ipinapalagay na di-mananampalataya. Bibigyang muli ni Allah ﷻ ng buhay si anghel Israfil at uutusan Niya itong hipan na muli ang tambuli. Kapag ang tambuli ay muling tutunog, lahat ay muling babalik sa pagkabuhay. Ang mga tao ay lalabas sa kanilang mga libingan.