Paraiso ba ang punta mo?

Kung ganoon, basahin mo ito… ang garantisadong gabay patungo doon.

Ang Islam ay kumpletong alituntunin ng buhay. Ang iyong maikling pagtigil sa materyal na mundong ito ay inihanda para sa iyo ng Poong Maykapal. Mula pagsilang hanggang kamatayan ay ganap ng nakaayos, ang natitira lamang sa iyo ay sundin ito ng buong puso… at hindi ka maliligaw.

Sa paglalakbay, ang Islam ay parang sasakyan, na libreng ibinigay ng ating Tagalikha…

Pinagmulan Mula nang ikaw ay likhain
Ang nagbigay ng regalo Allahﷻ
Sasakyan Allah
Susi Niyyah (ang iyong paniniwala – Aqidah)
Lisensiya Shahadah (pagpapatunay ng paniniwala)
Tagamaneho Allah (ang mananampalataya)
Gasolina Ang Iman (pananampalataya) ay dadami sa anumang kabutihan at uunti sa anumang kasamaan
Manwal Qur’an
Mekaniko Muhammad (sa pagsunod sa kanyang Allah); mga pantas (Ulama); mga tao ng karunungan
Bagahe/abasto Mga Hasanat (kabutihan) – dalhin anuman ang makayang dalhin dahil walang bayad ang sobrang bagahe; at mga Sayyi’at (kasamaan) – huwag magdala kung makapaghanda ng mabuti, kaya bawat kasamaang magawa ay magsisi at bumalik sa kanya kaagad bago dumating ang kamatayan
Daan Sirat Al-Mustaqim (tuwid na landas) na siyang pinakamaikling daan upang makarating ng maalwan sa destinasyon
Mga batas trapiko Haram (pula); Halal (berde); Makruh (kulay-dalandan)
Habang nasa daan Maaaring maaksidente (ibig sabihin ay nawala ka sa tuwid na landas)
Pasahero Sinuman na natagpuan ang daan sa pamamagitan mo
Tulin Mabagal lang ang takbo sa simula at unti-unting bilisan hanggang maging katamtaman ang tulin; walang kaskasan/paspasan (tulad sa pag-aasawa, pagdarasal, pag-aayuno…)
Istasyon/hintuan Barzakh (ang pansamantalang mundo)
Destinasyon Jannah (paraiso)
May-ari ng Paraiso Allah ﷻ
Pinakamainam sa mundong ito Maging tao (pinakamainam na nilikha)… at ang patnubay ni Allah ﷻ
Pinakamainam sa pansamantalang mundo Walang parusa… at may liwanag sa iyong malawak na libingan kasama ang iyong mga kabutihan sa anyo ng isang magandang lalaki. Makikita mo ang lugar mo sa Paraiso sa araw at gabi
Pinakamainam sa Kabilang Buhay Makapasok sa Paraiso, sa Firdaws Al-‘Ala… at ang pinakasukdulang kaligayahan: Makita si Allah ﷻ

Mahal mo si Allah?… sa gayon sundin mo ang Kanyang mga utos!

Gusto mong makapasok sa Paraiso? Sa gayon, magbanat ka ng buto!

ANO PANG HINIHINTAY MO? Baka si Kamatayan ang maunang dumating sa iyo…!!!