Tatlong Baitang Ng Ating Pananatili


“… na ang buhay sa mundong ito ay puro mga pangangari (goods) at mga biyenes-muwebles (chattels) ng pandaraya.” [Ali ‘Imran 3:185]


1.       Ang kasalukuyang buhay sa mundo الحيـاة الدنـيا Al-Hayat Ad-Dunya
2.       Ang pansamantalang mundo البرزخ Al-Barzakh
Ang libingan القبر Al-Qabr
3.       Ang permanenteng buhay sa Kabilang Buhay الحـياة الآخـرة Al-Hayat Al-Akhirah
Ang unang paghipan ng tambuli النفخ الأول في الصور An-Nufikha Al-Awwal Fis-Sur
Ang huling paghipan ng tambuli النفخ الآخر في الصور An-Nufikha Al-Akhir Fis-Sur
Ang araw ng pagkabuhay البعث Al-Ba’ath
Ang Araw ng Paghuhukom يوم القيامة Yawm Al-Qiyamah
Ang pagtitipon الحشر Al-Hashr
Ang makatarungang paghihiganti ng mga hayup القصاص الحيوانات Al-Qisas Al-Haywanat
Ang pamamagitan الشفاعة Ash-Shafa’ah
Ang pagtutuos الحساب Al-Hisab
Ang paglipad at ang pagtanggap ng mga aklat-talaan تطايرو نشر الصحف Tatayyer Wa Nasher As-Suhuf
Ang timbangan الميزان Al-Mizan
Ang lawa الحوض Al-Hawd
Ang pagsusulit ng mga mananampalataya امتهان المؤمنين Imtihan Al-Mu’minin
Ang tulay الصراط As-Sirat
Ang lugar ng paglilinis القنطرة Al-Qantarah
Ang makatarungang paghihiganti ng mga tao القصاص الناس Al-Qisas An-Nas
ANG IMPIYERNO نار جهنم Nar Jahannam
ANG PARAISO الجنة Al-Jannah

ALIN ANG PINILI MO?

“… mas pinipili mo ba ang buhay sa mundong ito kaysa sa Kabilang Buhay? Ngunit kaunti lang ang kaginhawaan ng mundong ito, kung ihahambing sa Kabilang Buhay.”  [At-Tawbah 9:28]

“Hindi (pagmasdan), pinili ninyo ang buhay sa mundong ito; ngunit ang Kabilang Buhay ay mas maganda at mas matatag.” [Al-A’la 87:16-17]

“Sa sinuman na nagnanasa ng tagumpay sa Kabilang Buhay, Aming bibigyan ng dagdag ang kanyang ani; at sa sinuman na nagnanasa ng tagumpay sa mundong ito, ay Aming ipagkakaloob sa kanya, ngunit siya ay wala ng kahati o kabuuan sa Kabilang Buhay.”  [Ash-Shura 42:20]