2. Al-Iman Bil-Mala’ikah

AL-IMAN BIL-MALA’IKAH الإيمان بالمـلائـكة
Ang Paniniwala Sa Mga Anghel

Ang mga Mala’ikah (payak: Malak ملـك/مـلاك) ay hindi bahagi ng mundong pisikal. Sila ay bahagi ng mundong di-nakikita at hindi rin natin sila mararamdaman.

Ang hindi natin pagkakita sa kanila ay hindi nangangahulugan ng pagtatwa sa kanilang tunay na kapanatilihan. Maraming bagay sa mundong ito na di-kita ng ating mga mata o kaya ay di-abot ng ating mga pandama, ngunit tayo ay naniniwala sa kanilang kapanatilihan. May mga pook na hindi natin kailanman marating, may mga bagay na kailanman hindi natin makita, hindi natin maamoy, hindi natin mahawakan, hindi natin malasahan o hindi natin marinig, ngunit naniniwala tayo at kinikilala natin ang kanilang kapanatilihan.

ANG KANILANG PAGKAKALIKHA

Sila ay nilikha mula sa liwanag. Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag, ang mga Jinn mula sa apoy, at si Adam ay nilikha mula sa naisalarawan na sa inyo.” [Isinalaysay ni Muslim, Blg. 2996]

Ang mga anghel at ang mga Jinn ay nilikha dalawang libong taon bago nilikha ang tao.

“Pagmasdan ninyo, ang kanilang Panginoon ay nagsabi sa mga anghel: ‘Lilikha Ako ng sugo sa lupa.’ Sinabi nila: ‘Maglalagay Ka ba doon ng isang gagawa ng kasamaan at magbubuhos ng dugo? Samantalang kami ay ipinagdiriwang namin ang Iyong kapurihan at linuluwalhati namin ang Iyong banal na pangalan?’ At sinabi Niya: ‘Alam Ko ang hindi ninyo nalalaman.'”  [Al-Baqarah 2:30]

ANG KANILANG BILANG عدد الملائكة

“…Nagdadagdag Siya sa mga nilikha anuman ang magustuhan Niya. Si Allah ay makapangyarihan sa lahat ng mga bagay…” [Fatir/Mala’ikah 35:1]

Maraming-maraming mga anghel at si Allah ﷻ lamang ang nakakaalam ng kanilang bilang. Nakita ng Propeta  ﷺ sa Al-Mi’raj ang bahay na malimit na dinadalaw بيت المأمور Bayt Al-Ma’mur na nasa ika-pitong langit. Ito ang kanilang lugar ng pagsamba. Araw-araw ay pitumpong libong (70,000) mga anghel ang dumadalaw dito at hindi na sila makakadalaw pang muli kapag umalis sila dahil sa dami nila.

ANG KANILANG TIRAHAN

Sila ay nakatira sa mga kalangitan. Ang bawat isa ay alam ang kanyang tirahan.

SILA AY NAKIKITA NG MGA TIYAK NA TAO

Ang Propeta ﷺ ay nakita niya si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) sa tunay niyang kaanyuan ng dalawang pagkakataon.

1.  Nang unang ipahayag ang banal na Qur’an sa yungib ng Hira’ غار هراء sa Makkah.

“At katotohanan na siya (Muhammad) ay nakita niya siya (anghel Jibril) sa maaliwalas na langit (sa dakong silangan).” [At-Takwir 81 :22]

2.  Sa Al-Mir’aj (ang kanyang pag-akyat mula sa Masjid Al-Aqsa sa Palestine patungo sa kalangitan) bago siya pumunta sa pinakaliblib na punongkahoy ng Lote سدرة المنتهى Sidrat-ul-Muntaha, kung saan ay nakausap niya si Allah ﷻ.

SILA AY NAKIKITA NG MGA HAYOP

“Kapag iyong narinig ang tilaok ng tandang (lalaking manok), humingi ka kay Allah ng Kanyang mga biyaya sapagkat nakakita ito ng anghel. At kapag iyong narinig ang halinghing ng asno/bisero (ass/donkey), magpakupkop ka kay Allah sapagkat nakakita ito ng demonyo.” [Hadith]