Ang mga jinn

AL-JINN الجـنّ

Ang mga JINN (literal: isang bagay na hindi nakikita; pl. JAN جان) ay tinawag sa pangalang ito dahil sila ay malabo sa paningin ng mga tao. Wala  tayong kakayahang makita sila.

“Katotohanan na siya (Satanas) at ang kanyang mga sundalo (mula sa mga Jinn o sa mga tribu niya) ay nakikita ka kung saan ay hindi mo sila makikita.”  [Al-A’raf 7:27]

Ang Mga Nakakakita Sa Kanila

Sila ay nakikita ng mga aso at mga asno/bisero. “Kapag iyong narinig ang tahol ng mga aso o ang halinghing ng mga asno sa gabi, magpakupkop ka kay Allah mula kay satanas, dahil nakikita nila ang hindi mo nakikita.” [Hadith]

Ang Uri Ng Kanilang Pagkakalikha

Sila ay mga tiyak na uri ng mga buhay na nilalang. Nilikha sila sa kasukdulang lagablab ng apoy, ang pinakadalisay at pinakamahusay na apoy.

“At Kanyang nilikha ang mga Jinn mula sa walang-usok na liyab ng apoy.”  [Ar-Rahman 55:15]

“At katotohanan, nilikha Namin ang tao sa pamamagitan ng putik. At ang Jinn, nilikha Namin noong unang panahon mula sa nakakapasong liyab ng apoy.”  [Al-Hijr 15:26-27]

Ang Panahon Ng Kanilang Pagkakalikha

Sila ay nalikha bago ang mga tao. Si Abdullah Bin Umar (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsabi: “Ang Jinn ay namuhay ng mga dalawang libong taon sa lupa bago si Adam, at sila ay nagdanak ng dugo. Si Allah ay nagpadala ng hukbo ng mga anghel na nagpaalis sa kanila sa mga malalayong pulo.”

Ang Kanilang Tirahan

Sila ay unang tumira sa lupa bago ang sangkatauhan, kaya kasa-kasama natin sila sa mundong ito. Sila ay nakatira sa mga lugar na pinabayaan (mga guho); mga maruruming lugar (palikuran, sementeryo, kulungan ng mga hayop, atbp.); mga butas; mga bakanteng bahay at mga madidilim na lugar. Sila rin ay nakatira sa mga pamilihan.

Ang pook na pinakamahal ni Allah ﷻ ay ang Masjid (bahay-sambahan ng mga Muslim; pangmaramihan: Masajid). Ang pinakaayaw Niya ay ang tindahan dahil maraming kasamaan ang nangyayari doon. Ang mga tao ay nag-aaksaya ng panahon, salapi at pagkaabala. “Kung magagawa mo, huwag kang mauunang pumasok sa pamilihan at huwag mahuhuli sa paglisan dito. Dahil ito ay pook ni Satanas at doon ay itinataas niya ang kanyang watawat.” [Hadith]

Panalangin (Dua) Sa Pagpasok Sa Tindahan

La i-la-ha il-lal-lah waḥ-da-hu la sha-ri-ka lah la-hul mul-ku wa-la-hul ḥam-duyuḥ-yi wa-yu-mit wa- hu-wa ḥay-yul la ya-mut bi-ya-di-hil khayr wa-hu-wa ‘a-la kul-li shay-in qa-dir

“Walang may karapatang dapat sambahin maliban kay Allah, na nag-iisa, walang katambal, Kanya lahat ang kapangyarihan, at Kanya lahat ang pagpupuri. Siya ang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng kamatayan. Siya ay nananatiling buhay at hindi namamatay. Sa Kanyang kamay ang lahat ng mabuti at Siya ang lubos na makapangyarihan sa lahat ng bagay.”  [At-Tirmidhi 5/491 at Al-Hakim 1/538, tingnan sa Sahih At-Tirmidhi 2/152]

Iblis, ang malaking Satanas

Ang Shaytan (Shatana شطن – literal: isa na lumabis sa itinakda) ay si Iblis إبليس . Siya ay hindi pinagmulan ng mga jinn bagkus siya ay nabibilang sa mundo ng mga ito at isa lamang sa kanila. “…maliban kay Iblis. Siya ay isa sa mga Jinn…” [Al-Kahf 18:50]

Ang Qarin, ang pansariling Satanas

Ang bawat tao ay may pirmihang kasama mula sa mga Jinn na tinatawag na Qarin, na bumubulong o nagtutulak sa kanya na gumawa ng kasamaan at suwayin si Allah ﷻ maliban sa Qarin ng Propeta ﷺ na naging Muslim.

 • Mula sa masamang bunga ng bumubulong [ng kasamaan na agad na lumalayo kapag ang kanyang binubulungan ay naalala si Allah]. Na bumubulong sa mga dibdib ng mga tao. Mula sa mga jinn at mga tao. [An-Nas 114:4-6]
 • Kung sinuman ang lumayo mula sa paggunita kay (Allah) Ang Pinakamaawain, Kami ay nagtalaga para sa kanya ng isang masama, upang maging Qarin (pansariling kasama) niya. [Az-Zukhruf 43:36]
 • Hanggang, nang (ang isa) ay dumating sa Amin, sinabi niya (sa kanyang masamang kasama): “Sana ang pagitan ko at ikaw ay ang layo ng silangan at kanluran!” Ah! Masama ang kasama (katotohanan)! Nang ikaw ay nakagawa ng kamaliang ito ay hindi makakatulong sa iyo, sa araw na iyan, na kayo (ikaw at ang iyong Qarin) ay magkabahagi sa parusa. [Az-Zukhruf 43:38-39]

ANG KANILANG KALIKASAN

 1. Sila Ay Nakikikain At Nakikiinom Sa Atin

“Kung ang isa sa inyo ay kakain, dapat siyang kumain sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. At kung ang isa sa inyo ay iinom, dapat siyang iinom sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Katotohanan, si Satanas ay kumakain at umiinom sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. [Hadith]

 1. Sila Ay Nag-Aasawa At Nagpaparami

“Pagmasdan! Sinabi Namin sa mga anghel, ‘Lumuhod kayo kay Adam.’ Lumuhod sila maliban kay Iblis. Siya ay isa sa mga Jinn, at sinuway niya (Adam) ang utos ng kanyang Panginoon. Kukunin mo ba siya (Iblis) at ang kanyang salinlahi bilang mga tagapangalaga sa halip na Ako…?” [Al-Kahf 18:50]

[Lahat ng mga sumusunod kay Iblis ay kanyang salinlahi din]. May iba’t ibang kaisipan ang tungkol sa pag-aasawa nila sa mga tao. Gayunpaman, ang kaibahan nila sa pinagmulan ay nagpapatunay na ang kanilang pagsasama ay di-maaari. Kung nangyari man noon o nangyayari sa ngayon ay katotohanang pambihira at ipinapalagay na kataka-taka. Siya ay inaari (possessed) at walang paraan na pigilin ito.

 1. Sila Ay Namamatay

Ang haba ng buhay nila ay hanggang sa Araw ng Paghuhukom. “Ang anumang nasa lupa ay mamamatay. At ang mukha ng iyong Panginoon na puno ng kadakilaan at karangalan ay mananatili magpakailanman.” [Ar-Rahman 55:26-27]

ANG KANILANG KAPANGYARIHAN

Sila ay mga marurunong at binigyan ng kakayahan na hindi abot ng tao.

 1. Ang pagiging matulin nila ang pinakamahalaga. [Basahin ang Surah An-Naml 27:38-40].
 2. Nagagaya nila ang anyo ng mga tao at mga hayop (aso, asno, kamelyo, baka, pusa, atbp.) Ang kanilang paboritong suot ay ang itim na aso.
 3. Kaya nilang dumaloy sa ating mga katawan tulad ng dugo.
 4. Kaya nilang sirain ang ating kaisipan at puso.
 5. Kaya nila tayong itaboy upang sirain ang ating sariling uri.
 6. Magagawa nilang sumamba tayo sa kanila.

Ang Pagtulong Nila Sa Mga Manghuhula

Ang mga Jinn ay nagpupunta sa pinakamababang langit para mangulinig (makinig ng palihim) sa mga nakatira doon at nalalaman nila kung ano ang nangyayari doon. Kukuha sila ng isang kataga mula dito at dadagdagan nila ng isandaang kasinungalingan. [Basahin ang Surah Al-Jinn 72:8-9]

ANG HINDI NILA MAGAGAWA

 1. Wala Silang Kaalaman Sa Mga Di-Nakikita

“Pagkatapos, nang Aming itinakda ang kamatayan (ni Solomon), walang naipakita sa kanila tungkol sa kanyang kamatayan maliban sa maliit na uod ng lupa, na patuloy na ngumangatngat sa kanyang tungkod: kaya nang siya ay matumba, malinaw na nakita ng mga Jinn na kung alam lamang nila ang di-nakikita, sila sana ay hindi na dumanas pa ng nakakaabang paghihirap (sa kanilang gawain).” [Saba 34:14]

 1. Hindi Nila Malalampasan Ang Itinakda Sa Kanila

“Kapulungan ng mga Jinn at mga tao! Kung mayroon kayong kakayahan na lumampas sa pook ng mga langit at ng lupa, lumampas kayo! Ngunit hindi kayo kailanman makakalampas, maliban sa kapangyarihan mula kay Allah!” [Ar-Rahman 55:33]

 1. Hindi Nila Mabubuksan Ang Mga Sarang Pintuan Na Nabanggit Si Allah

“Isara ang inyong mga pintuan at takpan ang inyong mga lalagyanan at itali ang inyong mga lalagyanan ng tubig at patayin ang inyong mga ilaw, si Satanas (at ang mga Jinn) ay hindi makakapagbukas ng mga nakasarang pintuan, ni hindi makakapag-alis ng takip o makakapag-alis ng tali sa lalagyanan ng tubig.” [Hadith]

 1. Wala Silang Kapangyarihan Sa Mga Matatapat Na Mananampalataya

Maililigaw nila ang mga makasalanan at ang mga mananampalatayang may masasamang gawain.

ANG PANGANGALAGA SA SARILI LABAN SA KANILA

Maging matatag sa pananampalataya. Ang Shaytan ay sasalakay sa ating mga kahinaan. Siya ay sumasalakay sa lahat ng direksiyon maliban ang itaas na siyang kaugnayan sa pagitan natin at ni Allah at ang ibaba kung saan tayo ay nagpapatirapa sa Kanya. Kaya kung gusto mong mapangalagaan ay magsagawa ka ng mas maraming Sujud dahil ito ang katayuan na pinakamalapit ang alipin kay Allah. Ang mukha, ang pinakamagandang bahagi ng katawan, ay nakadikit sa lupa na inaapakan ng mga paa [tanda ng pagpapakumbaba].

“Sinabi niya (Satanas): ‘Dahil itinapon Mo ako palayo sa landas, katiyakan, hihintayin ko sila sa Iyong Tamang Landas. Pagkatapos ay sasalakayin ko sila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa…”  [Al-A’raf 7:16-17]

 1. Isti’adhah: Magpakupkop kay Allah ﷻ.
 2. Al-Mu’awwiddatayn (Al-Falaq at An-Nas) at Al-Ikhlas: Banggitin ng may pagkakaunawa ng tig-tatatlong beses minsan sa umaga at sa gabi.
 3. Ayatul Kursi: Sa Hadith tungkol sa jinn na nagnakaw ng tatlong gabi sa yaman ng mga Muslim na nasa pangangalaga ni Abu Hurairah. Sa huling gabi ay sinabi niya na banggitin ito upang hindi na siya babalik pa. Ang Propeta ﷺ ay nagsabi na kahit sinungaling and jinn na iyon ay sinabi nito ang katotohanan.
 4. Surat-ul-Baqarah: “Huwag ninyong gawing parang mga libingan ang inyong mga tahanan, banggitin ang Surat-ul-Baqarah nang ang satanas ay hindi papasok sa inyong mga tahanan ng tatlong araw.” [Hadith]
 5. Dhikr: ” La i-la-ha il-lal-lah waḥ-da-hu la sha-ri-ka lah la-hul mul-ku wa-la-hul ḥam-duyuḥ-yi wa-yu-mit wa-hu-wa ‘a-la kul-li shay-in qa-dir.” Ito ay magiging pangangalaga laban kay Shaytan kapag binanggit ng sandaang beses. [Papaano kung hindi matapos ang sandaan? Panatilihin pa rin na banggitin dahil may Hadith na panatilihing basa ang mga labi sa paggunita kay Allah ﷻ]. Ito rin ang espesyal na Dua sa Yawm-ul-Arafah dahil ito ang mga katagang Tawhid na siyang pintuan ng lahat ng kabutihan.
 6. Dhikr sa anumang paraan: Walang pangangalaga laban kay Shaytan maliban sa paggunita kay Allah. [Hadith]
 7. Wudu: Kapag bumubulong ang Shaytan ay magsagawa ng Wudu dahil si Shaytan ay gawa sa apoy at ang tubig ang papatay sa apoy.
 8. Kapag nagsimula na ang gabi ay panatilihin ang inyong mga anak sa loob ng tahanan, takpan ang inyong mga pagkain at mga inumin at patayin ang inyong mga apoy. [Mas maraming kasamaan ang nangyayari sa gabi].

ANG KANILANG SUGO AT ANG KANILANG PAG-ANYAYA

Si Propeta Muhammad ﷺ ay kapwa isinugo sa mga tao at mga jinn. “Sabihin mo: Kapag ang mga tao at ang mga jinn ay magsama-sama upang gumawa ng katulad nitong Qur’an, hindi sila makakagawa, kahit na magtulung-tulong pa sila.” [An-Naml 27:8]

“At (banggitin mo, O Muhammad), nang Aming igiya sa iyo ang ilan sa mga jinn, na nakikinig sa Qur’an. At nang kanilang mapakinggan ito, sinabi nila, ‘Makinig ng tahimik.’  At nang  ito ay matapos, nagpunta sila sa kanilang mga kahenyos bilang mga tagapagbalita. Sinabi nila, ‘O  aming mga kahenyos, katotohanan na napakinggan namin  ang (naisalaysay) na Aklat na ipinahayag pagkatapos ni Musa na nagpapatunay kung anuman ang nauna dito na nagpapatnubay sa katotohanan at sa Tamang Landas. O aming mga kahenyos, tumalima sa tagatawag (ang Sugo) ng Allah at maniwala sa kanya; Siya (si Allah) ay patatawarin para sa inyo ang inyong mga kasalanan at pangangalagaan kayo sa mapait na parusa.” [Al-Ahqaf 46:29-31]

ANG MGA JINN SA BANAL NA QUR’AN [AL-JINN 72:1-15]

 1. Sabihin mo (Muhammad): ‘Naipahayag sa akin na ang pangkat (mula tatlo hanggang sampu sa bilang) ng Jinn na nakapakinig (nitong Qur’an). Sinabi nila: ‘Katotohanan, napakinggan namin ang napakagandang pagbabasa (nitong Qur’an)!
 2. Ito ay naggagabay tungo sa Tamang Landas, at kami ay naniwala dito, at kami ay hindi kailanman magtatambal (sa pagsamba) ng kahit anuman sa aming Panginoon (Allah).
 3. At Siya, luwalhati ang kadakilaan ng ating Panginoon, ay hindi kumuha ng asawa ni anak na lalaki (o mga supling o mga anak).
 4. At ang mga manloloko sa amin (Iblis/satanas) o ang mga sumasamba sa maraming diyos (mula sa mga Jinn) ay nasanay sa pagsasabi ng laban kay Allah na kasukdulan ang kasinungalingan.
 5. At katotohanan, inisip namin na ang tao at ang Jinn ay hindi magsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah.
 6. At katotohanan, may mga tao sa sangkatauhan na nagpakupkop sa mga kalalakihan ng mga Jinn, ngunit sila (Jinn) ay daragdagan sila (sangkatauhan) sa kasalanan at pagmamalabis.
 7. At inisip nila tulad ng iyong inisip, na si Allah ay hindi magpapadala ng kahit anong tagapagbalita (sa mga tao o mga Jinn).
 8. At aming sinaliksik na marating ang langit; ngunit natagpuan namin ito na puno ng mahihigpit na mga bantay at nagliliyab na mga apoy.
 9. At katotohanan, kami ay parating nakaupo doon sa mga himpilan, upang (magnakaw) ng pakikinig, ngunit sinuman na makinig ngayon ay matatagpuan ang nagliliyab na apoy na nagmamasid sa kanya sa pagtambang.
 10. At hindi namin alam kung kasamaan man ang pinakay para sa mga nasa lupa, o ang kanilang Panginoon ay nilalayon para sa kanila ang Tamang Landas.
 11. May ilan sa amin na mga matutuwid, at ang ilan ay kabaligtaran, kami ay mga pangkat na may iba’t ibang mga landas (mga sekta ng relihiyon).
 12. At aming inisip na hindi kami makakatakas (sa kaparusahan) ng Allah sa lupa, ni hindi kami makakatakas sa Kanya sa pagsalimbay.
 13. At sa katunayan nang aming marinig ang Patnubay (itong Qur’an), kami ay naniwala dito (paniniwala sa Iisang Diyos), at sinuman ang naniniwala sa kanyang Panginoon ay walang pagkatakot, ni ang pagkabawas sa gantimpala o ang pagkadagdag ng parusa para sa kanyang mga kasalanan.
 14. At sa amin ang ilan ay mga Muslim (na sumuko kay Allah, pagkatapos mapakinggan itong Qur’an), at sa amin ang ilan ay Qasitun القاسطون (mga di-mananampalataya – yaong mga lumihis sa Tamang Landas). At sinuman ang yumakap sa Islam (naging Muslim sa pagsuko kay Allah), sila ang nakatagpo ng Tamang Landas.
 15. At para sa mga Qasitun, sila ay magiging panggatong sa Impiyerno.

ANG BUNGA NG PANINIWALA SA MGA JINN

 1. Si Allah ﷻ ay nagbigay ng babala sa atin laban sa kanilang mga panlilinlang.
 2. Wala silang kapangyarihan sa atin, wala silang pisikal na lakas.
 3. Bawat kasamaan na nangyayari ay dahilan sa Shaytan.
 4. Ang kaibahan ng kasamaan: Ang jinn ay masidhi at lantarang sinuway si Allah ﷻ samantalang ang mga Ans (tao) ay nagkasala dahil sa pagkalimot. Hindi niya (Adam) akalain na may susumpa sa ngalan ni Allah habang siya (Iblis) ay nagsisinungaling.
 5. Siya ay sumasalakay sa bawat direksiyon maliban ang itaas at ang ibaba.Sila ay may iba’t ibang mga antas. Karamihan ay mga di-mananampalataya at kakaunti lamang ang mga mananampalataya.
 6. Siya ay tulad ng mikrobyo na sumasalakay. Upang hindi tablan ay paramihin ang Dhikr.
 7. Ang karunungan ng paglikha ni Allah ﷻ sa kanya at sa kanyang mga salinlahi ay para sa pagsubok ng tao.

Ano ang gamot nito?

 • Palakasin ang iyong Nafsul Lawwamah نفس اللوامة (ang kaluluwang palaging naninisi bakit hindi ka gumawa ng mas higit pa sa iyong nagawang kabutihan)
 • Pigilan ang iyong Nafsul Ammarah Bis-Su نفس الأمرة بالسوء (ang kaluluwang nag-uutos sa iyo na gumawa ng kasamaan)
 1. Si Allah ﷻ ay nilikha ang lahat ng mga magkakasalungat upang ipamalas ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Halimbawa: maganda x pangit; matalino x mangmang; maputi x maitim; payat x mataba, atbp. Kahit ang Kanyang mga pangalan ay may magkakasalungat: An-Nafi x Ad-Dhar; Al-Muizz x Al-Mudhill; Al-Khafid x Ar-Rafi, atbp. Ano ang kahalagahan ng pagsubok kung lahat ay magkakapantay?

“Kapag ang tao ay hindi magkakasala, Si Allah ay lilikha ng iba na gagawa ng kasalanan at sila ay hihingi ng kapatawaran sa Kanya.” [Hadith] – Ito ang kalikasan ng tao.