Kahalagahan ng paniniwala sa mga anghel

Mga sangkap ng paniniwala sa mga Anghel

  1. Ang paniniwala sa pagkakaroon ng mga Anghel
  2. Ang paniniwala sa napag-alaman nating mga gawain nila, na kanilang ginagampanan ayon sa utos ng Allah

Ang paniniwala sa kanila ay nagpapatatag sa ating paniniwala kay Allah, sa Kanyang kadakilaan, pagkahabag at kapangyarihan. Ang karunungan at katotohanan ay hindi ganap na napatunayan ng kaalamang pandama lamang. Ito ay nagtatatag ng sadya at maingat na katauhan dahil alam natin na ang lahat ay kanilang itinatala. Maniwala tayo sa kanilang kapanatilihan, mga pangalan, mga katangian at mga katungkulan. Tanggapin natin silang lahat lalo na ang mga kilala natin ang mga pangalan at huwag itanggi kahit isa man sa kanila.

Ang pagmamahal sa mga anghel ay bahagi ng ating paniniwala sa kanila. Sinuman ang kaaway ng mga anghel o magtatwa sa kanilang kapanatilihan, ay ipinapalagay sila ni Allah na mga di-mananampalataya (Kafir).

“At sinuman ang di-naniniwala kay Allah, sa Kanyang mga anghel, sa Kanyang mga kasulatan, sa Kanyang mga sugo, at sa Huling Araw, ay katotohanang nawala na ng landas.” [An-Nisa 4:136]