Kaibahan: anghel, tao, jinn

Ang Tao Ay Mas Mataas Ang Katayuan Kaysa Sa Mga Anghel

  • Ang nilikhang kaluluwa mula kay Allah ﷻ na kanyang inihinga sa atin upang tayo ay maging tao

“Nang Akin siyang nabuong ganap (sa nararapat ng sukat) at inihinga Ko sa kanya (Adam) ang espiritu na Aking nilikha, kaya magpatirapa kayo bilang paggalang sa kanya.” [Al-Hijr 15:29] [Basahin din ang Surah An-Nisa 4:171 at As-Saffat 38:72]

  • Nang likhain ni Allah ﷻ si Adam (‘Alayhis Salam) at gusto Niya siyang parangalan, Siya ay nag-utos sa mga anghel na magpatirapa sa kanya.

“At (alalahanin) nang  Kami ay magsabi sa mga anghel: ‘Magpatirapa kayo kay Adam.’ At sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis (satanas), siya ay tumanggi at naging mapagmalaki at isa sa mga di-mananampalataya (sumusuway kay Allah).” [Al-Baqarah 2:34]

  • Ang sangkatauhan ay binigyan ni Allah ﷻ ng kalayaan sa pagpili.

“At ipinakita Namin sa kanya ang dalawang landas (mabuti at masama).” [Al-Balad 90:10]

  • Sa Al-Mi’raj kung saan hindi na makasama si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) dahil baka masunog ang kanyang mga pakpak.

“At katotohanan! Siya (Muhammad) ay nakita niya (Jibril) sa pangalawang pagbaba (sa ibang panahon) malapit sa Sidrat-ul-Muntaha (ang punongkahoy na Lote  sa pinakahangganan sa ibabaw ng ika-pitong langit na walang makakatawid. Malapit dito ay ang tahanang Paraiso.” [An-Najm 53:13-15]

[Ang ibig sabihin nito ay mas mataas si Muhammad ﷺ kaysa kay Jibril (‘Alayhis Salam), na sa pangkalahatan ay mas mataas ang sangkatauhan kaysa sa mga anghel. Si Muhammad ﷺ ang pinakamataas sa antas sa sangkatauhan at si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) ang pinakamataas sa mga anghel].

KAIBAHAN NG MGA ANGHEL, MGA JINN AT MGA TAO

Ang mga Mala’ikah (mga anghel) ay nilikha sa pamamagitan ng liwanag. Sila ay nakatira sa langit. Wala silang kasarian, kaya wala silang pag-aasawahan at walang pagpaparami. Hindi nila kailangan ang kumain at uminom. Wala silang kalayaan sa pagpili, kaya wala silang paghuhukom, walang gantimpala at walang kaparusahan. Sila ay may kakayahang mag-ibang anyo at nakikita ng mga piling tao.

Ang mga Jinn (mga henyos) ay nilikha sa pamamagitan ng apoy. Sila ay nakatira sa lupa. Sila ay may kasarian, kaya sila ay may pagnanasang seksuwal, nag-aasawahan at nagpaparami. Sila ay kumakain at umi-inom. Sila ay may kalayaan sa pagpili, kaya sila ay may paghuhukom, may gantimpala sa nagawang kabutihan at may parusa sa nagawang kasalanan. Sila ay may kakayahang mag-ibang anyo at nakikita ng mga piling tao.

Ang mga Nas (mga tao) ay nilikha sa pamamagitan ng lupa. Sila ay nakatira sa lupa. Sila ay may kasarian, kaya sila ay may pagnanasang seksuwal, nag-aasawahan at nagpaparami. Sila ay kumakain at umi-inom. Sila ay may kalayaan sa pagpili, kaya sila ay may paghuhukom, may gantimpala sa nagawang kabutihan at may parusa sa nagawang kasalanan.

ANGHEL

JINN

TAO

Nilikha sa

Liwanag Apoy

Putik

Tirahan

Langit Lupa Lupa

Kasarian

X Mayroon

Mayroon

Pagnanasa

X Mayroon

Mayroon

Pag-aasawa

X Oo

Oo

Pagpaparami

X Oo

Oo

Pagkain

X Oo

Oo

Pag-inom

X Oo

Oo

Kalayaan sa pagpili

X Mayroon Mayroon

Pagtutuos

X Mayroon

Mayroon

Gantimpala

X Mayroon

Mayroon

Parusa

X

Mayroon

Mayroon

Nakikita

X X

Oo

Mag-ibang anyo

Oo Oo X

Matulin ang galaw

Oo Oo

X