Mga katangian ng mga anghel

SILA AY MAY MGA PAKPAK

Si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) ay may anim na daang pares ng mga pakpak. [Sa ibang sanaysay, ang bawat pakpak ay binubuo ng anim na daang mga pakpak.]

“Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah, ang (nag-iisang) Tagapasimula ng mga langit at ng lupa, na Siyang gumawa sa mga sugong anghel na may mga pakpak – dalawa, tatlo, o apat (na pares)…” [Fatir/Mala’ikah 35:1]

SILA AY DALISAY

Sila ay hindi pumapasok sa bahay na may rebulto, larawan (imahen) o aso. Hindi sila pumupunta sa mga maruruming lugar at hindi nila nilalapitan ang taong nasa kalagayan ng Janabah (pagkatapos ng pagtatalik ng mag-asawa).

Ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang mga anghel ay hindi pumapasok sa bahay na may aso o kaya imahen.” [Isinalaysay ni Muslim, Blg. 2106]

MAY DALAWA SILANG HALIHIAN SA TRABAHO

Ang unang oras nito ay sa Salat-ul-Fajr hanggang sumikat ang araw at ang pangalawa ay sa Salat-ul-Asr hanggang lumubog ang araw.

Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Kayo ay sinusundan ng panggabing mga anghel at ng pang-araw na mga anghel. Sila ay nagkikita-kita sa oras ng dasal ng bukang-liwayway at sa takipsilim ng mga dasal. Sa mga kasama ninyo ay aakyat sila (sa mga langit), Siya ay magtatanong – at alam Niya ng mas mahusay sa kanila – ‘Sa anong kalagayan ninyo iniwan ang Aking mga alipin?’ Sila ay sasagot, ‘Nang kami ay pumunta sa kanila, sila ay nagdarasal, at nang kami ay umalis sa kanila, sila ay nagdarasal.'”

WALA SILANG PANGANGAILANGANG MATERYAL

Sila ay hindi nangangailangan ng pagkain, ng pag-inom o ng pagtulog. Sila ay nilikha sa paraang hindi sila kakain o iinom. Ang kanilang pagkain ay Tasbih (pagluwalhati kay Allah ﷻ) at Tahlil (pagsasabi ng LA ILAHA ILL-ALLAH).

“Sila (mga anghel) ay linuluwalhati ang Kanyang kapurian, (at) sila ay hindi kailanman napapagod (sa pagsasagawa nito).” [Al-Anbiya’ 21:20]

WALA SILANG KASARIAN AT HINDI SILA NAGPAPARAMI

Wala silang pangangailangang pangkatawan na kahit anumang uri. Kahit na ang kanilang mga pangalan ay pangalang lalaki ay hindi nangangahulugan na sila ay may kasarian.

SILA AY MAMAMATAY

Sila ay namamatay upang ipakita sa mga di-mananampalataya na lahat ng nilalang ay makakatikim ng  kamatayan.

“Ang tambuli ay (basta na lamang) tutunog, at ang lahat ng nasa mga kalangitan at sa lupa ay mawawalan ng malay, maliban sa mga gustong iligtas ni Allah na ikakalugod Niya…” [Az-Zumar 39:68]

SILA AY MAAARING MAG-ANYONG TAO

Hindi natin sila nakikita ngunit nakikita sila ng ilan sa mga taong mapagkakatiwalalan kapag nag-anyo silang tao sa kapahintulutan ni Allah ﷻ. Sila ay nagpapakita sa kaanyuan ng magandang lalaki.

  1. Hadith Jibril
  2. Tatlong lalaki ang dumaan kay Ibrahim (‘Alayhis Salam) upang iparating ang magandang balita na siya ay magkakaroon ng anak na lalaki (si Ismael – ‘Alayhis Salam)
  3. Pagkatapos ay pumunta sila kay Lut (‘Alayhis Salam) upang sirain ang nayon at mga tauhan nito
  4. Ang pagpapakita ng lalaki kay Maryam Bint ‘Imran upang iparating din ang magandang balita na siya ay magkakaroon ng anak na lalaki (Hesus – ‘Alayhis Salam)

Ang Tao Ay Mas Mataas Ang Katayuan Kaysa Sa Mga Anghel

  • Ang nilikhang kaluluwa mula kay Allah ﷻ na kanyang inihinga sa atin upang tayo ay maging tao

“Nang Akin siyang nabuong ganap (sa nararapat ng sukat) at inihinga Ko sa kanya (Adam) ang espiritu na Aking nilikha, kaya magpatirapa kayo bilang paggalang sa kanya.” [Al-Hijr 15:29] [Basahin din ang Surah An-Nisa 4:171 at As-Saffat 38:72]

  • Nang likhain ni Allah ﷻ si Adam (‘Alayhis Salam) at gusto Niya siyang parangalan, Siya ay nag-utos sa mga anghel na magpatirapa sa kanya.

“At (alalahanin) nang  Kami ay magsabi sa mga anghel: ‘Magpatirapa kayo kay Adam.’ At sila ay nagpatirapa maliban kay Iblis (satanas), siya ay tumanggi at naging mapagmalaki at isa sa mga di-mananampalataya (sumusuway kay Allah).” [Al-Baqarah 2:34]

  • Ang sangkatauhan ay binigyan ni Allah ﷻ ng kalayaan sa pagpili.

“At ipinakita Namin sa kanya ang dalawang landas (mabuti at masama).” [Al-Balad 90:10]

  • Sa Al-Mi’raj kung saan hindi na makasama si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) dahil baka masunog ang kanyang mga pakpak.

“At katotohanan! Siya (Muhammad) ay nakita niya (Jibril) sa pangalawang pagbaba (sa ibang panahon) malapit sa Sidrat-ul-Muntaha (ang punongkahoy na Lote  sa pinakahangganan sa ibabaw ng ika-pitong langit na walang makakatawid. Malapit dito ay ang tahanang Paraiso.” [An-Najm 53:13-15]

[Ang ibig sabihin nito ay mas mataas si Muhammad ﷺ kaysa kay Jibril (‘Alayhis Salam), na sa pangkalahatan ay mas mataas ang sangkatauhan kaysa sa mga anghel. Si Muhammad ﷺ ang pinakamataas sa antas sa sangkatauhan at si anghel Jibril (‘Alayhis Salam) ang pinakamataas sa mga anghel].