Mga pangalan at katungkulan ng mga anghel

Sila ay mga makapangyarihang nilikha na nahati sa maraming pangkat at nagsasagawa ng maraming tungkulin na walang nakakaalam maliban kay Allah ﷻ. Sila ay likas na masunurin. Mayroon silang tiyak na mga tungkulin sa mundong ito at sa Kabilang Buhay, na sinusunod nila ng wasto ayon sa pagkakautos sa kanila.

 • Ginugugol nila ang kanilang mga araw at mga gabi sa pagsisilbi kay Allah ﷻ.

“Sila (mga anghel) ay hindi sumusuway, (sa pagsasagawa) ng mga kautusang natatanggap nila mula kay Allah, ngunit isinasagawa nila ang ipinag-utos sa kanila.” [At-Tahrim 66:6]

 • Lahat sila ay nilikha upang sambahin si Allah ﷻ.

“… at ang mga malalapit sa Kanya (mga anghel) ay hindi masyadong palalo sa pagsamba sa Kanya, ni hindi masyadong pagod. Linuluwalhati nila ang Kanyang kapurian gabi at araw, (at) hindi nila pinapabayaan ang pagsasagawa nito.” [Al-Anbiya’ 21:19-20]

 • Sila ay nakatayo sa hanay.

“At sa mga nakaayos ang kanilang mga sarili sa mga hanay.” [As-Saffat 37:1]

 • Sila ay nagpapatunay sa kaisahan ni Allah ﷻ.

“Si Allah ay nagpapatunay na walang may karapatang dapat sambahin maliban sa Kanya, ang mga anghel, at ang mga may kaalaman (ay nagbigay din ng kanilang pagpapatunay)…” [Ali ‘Imran 3:18]

[Ang unang tatlo ang pinakamahalagang mga anghel].

 1. Jibril (Gabriel)

Siya ang inatasan sa pagpaparating ng Wahi (Kapahayagan mula kay Allah). Katungkulan niya ang mga puso at mga kaluluwa ng tao dahil siya ang tagadala ng magandang balita at mga banal na kasulatan. Siya ang may pinakamataas na katayuan kaya sa kanya ipinagkatiwala ang paglilipat ng balita sa mga sugo at ang pagtuturo sa kanila. “At kasama nito (ang Qur’an) ay bumaba ang Ruh-ul-Amin (espiritu ng pananampalataya at katotohanan) sa iyong (Muhammad) puso at isipan, upang ikaw ay makapagbigay ng babala.” [Ash-Shu’ara 26:193]

Pinarangalan ang ilan sa kanila sa pamamagitan ng pagpili ng mga mensahero, tulad ng pagpili Niya ng ilan sa sangkatauhan. “Si Allah ay pumipili ng mga mensahero mula sa mga anghel at mula sa mga tao.” [Al-Hajj 22:75]

[Kung sinuman ang minamahal ni Allah ﷻay sasabihin Niya kay Jibril (‘Alayhis Salam) na mahal niya ito at si Jibril (‘Alayhis Salam) ay sasabihin sa mga anghel na mahalin ito at ang mga anghel ay sasabihin sa mga tao na mahalin ito kaya ang mga tao ay mamahalin siya.]

 1. Israfil

Batay sa Sunnah, siya ang inatasan na magpapatunog (iihip) sa tambuli upang ihudyat ang katapusan ng mundo, ang Araw ng Paghuhukom. Katungkulan niya ang mga buhay sa Araw ng Pagkabuhay. Ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit sa banal na Qur’an.

 1. Mikal (Mikael)

Katungkulan niya ang mga punongkahoy at mga pananim dahil siya ang naatasang mamahala sa ulan. Siya ang nag-uutos sa mga ulap. “Sa mga (anghel) na nagbubunsod ng mga ulap sa mabuting paraan.” [As-Saffat 37:2]

“Sinuman ang kaaway ni Allah at Kanyang mga anghel at mga sugo, ni Jibril at Mikal – si Allah ay kaaway ng mga tumatanggi sa pananampalataya.” [Al-Baqarah 2:98]

 1. Raqib At ‘Atid (Mga Tagatalang Anghel كاتبين كراماً  Kiraman Katibin)

Sila ang inatasang magbantay sa mga tao, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Isinusulat nila ang lahat ng ating mga sinasabi at mga ginagawa, kasama ang ating mga binabalak, dahil ito ay gawain lamang ng puso.

Si Raqib رقيب (literal: saksi; hindi kailanman mahihiwalay sa iyo; palaging nagbabantay) ay ang tagatala ng mga mabubuting gawain na nasa kanang balikat. Si Atid عتيد (literal: napakalakas na bagay) ay ang tagatala ng mga masasamang gawain na nasa kaliwang balikat. Maaaring ito ay mga katangian nila na siyang kaisipan ng karamihan sa mga pantas.

 • “O iniisip ba nila na hindi Namin naririnig ang kanilang mga lihim at ang kanilang mga bulong? Katotohanan (naririnig Namin), at ang Aming mga mensahero (mga anghel) ay kasama nila at nagsusulat.” [Az-Zukhruf 43:80]
 • “Kapag ang dalawang (anghel na tagatala) ay itinalaga upang isulat (ang kanyang bawat salita at gawain), isa na nasa kanan  at isa na nasa kaliwa. Walang kataga na kanyang binigkas ngunit may tagamasid na nakahanda na isulat ito (Raqibun ‘Atidun).” [Qaf 50:17-18]
 • “At katotohanan, itinalaga sa inyo ay mga tagabantay, mararangal at nagtatala. Alam nilang lahat ang inyong mga ginagawa.” [Al-Infitar 82:10-12]
 • Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang tagalista na nasa kaliwang balikat ay ipinagpapaliban ang pagsusulat sa kasalanan ng isang Muslim ng anim na oras. Kapag siya ay nagsisi (sa loob ng anim na oras na ito), at hanapin ang kapatawaran ni Allah, ito ay pabayaan nila. Kapag hindi siya nagsisi, sila ay maglilista ng isang kasalanan lamang.
 • Ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Isinulat ni Allah ang mga mabubuting gawain at ang mga masasama. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ito (sa pamamagitan ng pagsasabi  na) sinuman ang nagbalak na gumawa ng kabutihan at hindi niya ito nagawa, ay isusulat mismo ni Allah na katumbas ng isang buong kabutihan, ngunit kung binalak niya ito at nagawa niya, ay isusulat ni Allah na katumbas mula sampung kabutihan hanggang pitong daang ulit, o mas marami pang ulit. Ngunit kung siya ay nagbalak ng masamang gawain at hindi niya ito nagawa, ay isusulat ni Allah na katumbas ng isang buong kabutihan, ngunit kung binalak niya ito at nagawa niya, ay isusulat ni Allah na katumbas ng isang buong kasamaan.” [Hadith 37, An-Nawawi’s Forty Hadith]

May dalawang pagkakataon na sila ay hindi lumalapit sa atin:

 • Habang nagtatalik ang mag-asawa at pagkatapos nito (Janabah)
 • Sa loob ng palikuran

[Kung papaano naglilista ang mga Kiraman Katibin sa mga pagkakataong ito ay hindi natin alam, si Allah ﷻ lamang ang nakakaalam ng pinakamahusay.]

 1. Malak Al-Mawt (Anghel Ng Kamatayan)

Siya ang inatasan sa pagkuha ng mga kaluluwa sa takdang oras ng kamatayan, at ibalik muli ang mga ito sa kani-kanilang mga katawan sa Araw ng Pagkabuhay. “Oo, kapag (ang kaluluwa) ay makarating na sa balagat (collarbone) sa kanyang paglabas (sa katawan).” [Al-Qiyamah 75:26]

 1. Mga Anghel Ng Pagkahabag

Ito ang pangkat na tutulong kay Malak Al-Mawt na naatasang kunin ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya.

“Sila na ang kanilang buhay ay kukunin ng mga anghel habang sila ay nasa katayuang dalisay (mula sa kasamaan at walang sinasamba kundi si Allah lamang) na sinasabi sa kanila: ‘Salamun Alaikum’ (Kapayapaan sa iyo) ay papasok sa Paraiso, dahil sa (kabutihan) na inyong ginawa (sa mundo).” [An-Nahl 16:32]

 1. Mga Anghel Ng Pagpapahirap

Ito ang isa pang pangkat na tutulong sa kanya na naatasang kunin ang mga kaluluwa ng mga di-mananampalataya.  “At kung makikita mo kapag ang mga anghel ay kukunin ang mga kaluluwa sa mga di-naniwala (sa oras ng kamatayan); hahambalusin nila ang kanilang mga mukha at mga likuran, (na nagsasabing): Tikman ninyo ang kaparusahan sa nagliliyab na apoy.” [Al-Anfal 8:50]

 1. Munkar At Nakir

Sila ang inatasang magtanong sa patay (sa libingan). Pagkatalikod ng mga taong nakipaglibing tungo sa kani-kanilang bahay, magpapakita na ang mga anghel na ito at magsisimula na ang pagtatanong… Sino ang iyong panginoon? Sino ang iyong sugo? Ano ang iyong relihiyon?

 1. Mga Bantay Ng Paraiso

Si Ridwan ay isa sa mga bantay ng Paraiso. “At ang mga anghel ay papapasukin sila sa bawat tarangkahan (na nagsasabing): ‘Salamun Alaikum’ (kapayapaan sa inyo) dahil kayo ay nagsigasig sa pagtitiyaga! Tunay na dakila ang inyong mga huling tahanan.” [Ar-R’ad 13:23-34]

 1. Mga Tagabuhat Ng Luklukan/Trono Ni Allah

Walong anghel [sa ibang Tafsir ay walong hanay ng mga anghel] ang magbubuhat sa Kanyang luklukan عرش ‘Arsh sa Araw ng Paghuhukom. Ang layo ng balikat ng isang anghel sa lobulo ng kanyang tainga ay matatakpan ng pitong daang taong paglalakbay na nakasakay sa kabayo. [Ayon sa Hadith ay maiintindihan natin na sila ay may mga tainga at mga balikat].

 • “At ang mga anghel na nasa lahat ng gilid nito, ay walo, sa araw na iyon, ang magbubuhat ng Trono ng iyong Panginoon sa itaas nila.” [Al-Haqqah 69:17]
 • “Yaong (mga anghel) na nagdadala ng Trono (ng Allah) at yaong mga nasa paligid nito ay linuluwalhati ang kapurian ng kanilang Panginoon, at  naniniwala sa Kanya, at humihingi ng kapatawaran sa mga naniniwala  (sa kaisahan ng Allah).” [Ghafir 40:7]
 1. Mga Tagabuhat Ng Impiyerno

Maraming bilang ng mga anghel ang magdadala sa Impiyerno sa Araw ng Pagkabuhay.

 • “At ang Impiyerno, sa araw na iyon, ay dadalhin  sa kanilang harapan…” [Al-Fajr 89:23]
 • Iniulat ni Muslim na si Abdullah Ibn Mas’ud (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Ang Impiyerno ay dadalhin sa araw na iyon sa pamamagitan ng pitumpung libong mga lubid, na ang bawat isa ay hinahawakan ng pitumpung libong mga anghel.” [Sahih Muslim]
 1. Malik (Mali) At Ang 19 Na Mga Bantay Ng Impiyerno

Si Malik ang inatasang tagapagbantay ng Impiyerno. Siya ay malakas, matigas at magaspang.

 • “O Malik, sabihin mo sa iyong Panginoon na bigyan kami ng katapusan. Sasabihin niya, Katotohanan, kayo ay mananatili.” [Az-Zukhruf 43:77]
 • “At sa ibabaw nito (Impiyerno) ay labinsiyam. At Kami ay hindi nagtalaga maliban sa mga anghel bilang mga tagabantay ng Apoy; at Aming tiniyak ang kanilang bilang bilang pagsubok sa mga di-mananampalataya.” [Al-Muddaththir 74:30-31]
 1. Harut At Marut

Sila ay tagaturo ng itim na salamangka ngunit binantaan ang mga tao na huwag susundin ito sapagkat ito ay isang pagsubok lamang. “… tinuturuan ang mga tao ng salamangka na ipinahayag sa Babylonya sa dalawang anghel na sina Harut at Marut. Ngunit sila ay hindi magtuturo hanggat masabi nila, ‘Kami ay pagsubok, kaya huwag kayong maging di-mananampalataya (sa pamamagitan ng pagsasagawa ng salamangka)…'” [Al-Baqarah 2:102]

 1. Anghel Na Tagabantay (Anghel De La Guwardiya)

Ito ay nakatalaga sa bawat tao upang palakasin ang loob niyang gumawa ng kabutihan at upang bantayan at ipagtanggol siya sa lahat ng kapahamakan. [Sa oras na siya ay nalagay sa kapahamakan/kamatayan ay hindi na siya pinangangalagaan. Maaaring mayroon pang isang anghel na tagabulong sa atin na gumawa ng kabutihan.]

 1. Mga Anghel Na Tagapagtanggol Sa Digmaan

Sila ang mga nagsusumikap sa labanan kasama ang mga mananampalataya. Sila ang nagbibigay-buhay sa katapangan at katatagan ng mga mananampalataya sa pakikipaglaban. Sa ilang Ayah ng banal ng Qur’an, sila ay tinawag ng mga sundalo ni Allah ﷻ.

“(Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay ipinahayag sa mga anghel, ‘Katotohanan, Ako ay nasa sa inyo, kaya nanatiling matibay ang mga naniwala. Ako ay maglalagay ng pagkasindak sa mga puso ng mga di-naniwala, kaya patayin ninyo sila sa kanilang mga leeg, at hambalusin ang lahat ng kanilang mga daliri (sa kamay at paa).” [Al-Anfal 8:12]

[Sa Ghazwat-ul-Badr (ang unang tiyak na digmaan sa kasaysayan ng Islam) ay tinulungan ng mga anghel ang mga Muslim at sila ay nanalo laban sa mga pagano na tatlong beses ang laki ng hukbo nila.]

 1. Malak Al-Jibal (Mga Anghel Ng Mga Bundukin)

Noong taon ng dalamhati, ang Propeta ﷺ ay nagpunta sa Taif (Saudi Arabia) upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Nagpunta siya upang akayin sila sa Islam ngunit sa halip ay pinahirapan siya doon. Sa isang salaysay, ang anghel ay nagpakita na kung gugustuhin niya ay iipitin nito ang buong nayon. Ngunit siya ay sumagot, “Huwag, kung nabigo sila na tanggapin ang Islam, ang kanilang salinlahi ay tatanggapin ito.”

 1. Mga Anghel Na Tagasira Ng Mga Nayon

Sinira nila ang mga taong hindi nakinig sa kanilang mga sugo tulad ng mga tauhan nina Lut, Musa at Hud (‘Alahimus Salam). “At sinabi nila, ‘Katotohanan, kami ay ipinadala sa mga kriminal na mga tao (tauhan ni Lut) upang sirain sila sa pamamagitan ng mga batong putik.”  [Adh-Dhariyat 51: 32-36]

 1. Mga Anghel Na Tagahinga Ng Kaluluwa Sa Peto

Sa unang apatnapung araw ng pagbubuntis, ang peto sa sinapupunan ng ina ay dugo pa lamang; ang pangalawang apatnapu ay namumuong dugo na at ang huling apatnapu ay laman na (kumpleto na ang lahat ng bahagi ng katawan). [120 araw o 16 na linggo o 4 na buwan o sa simula ng ika-5 buwan; ang pinakamaiksing panahon sa ganap na hubog ng peto ay 81 na araw mula sa paglilihi.]

Kapag umabot na ganitong kalagayan, ang mga anghel ay ihihihip na ang kanyang kaluluwa at isusulat na ang apat na mga bagay: ang kanyang mga gawain; ang kanyang kabuhayan; ang kanyang kamatayan; at kung siya ay banal o imbi sa Kabilang Buhay.

“O sangkatauhan! Kung kayo ay may pag-aalinlangan tungkol sa pagkabuhay, (ipagpalagay ninyo) na nilikha Namin kayo (Adam) mula sa alikabok, pagkatapos ay mula sa tamud نُطْفَة Nutfah, pagkatapos ay mula sa bastinado/parang lintang namuo عَلَقَة ‘Alaqah, pagkatapos ay mula sa embriyon/kapiraso ng laman  مُضْغَة Mudghah, bahagyang nahubog at bahagyang hindi nahubog (sa kalagayan ng nakunan) – ng sa gayon ay maipakita Namin ang (Aming kapangyarihan) sa inyo….” [Hajj 22:5]

 1. Mga Anghel Na Bumababa Sa Laylat-ul-Qadar

Sila ay bumababa upang saksihan ang kabutihan kasama ang mga mananampalataya sa gabi ng parangal ليلة القدر Laylat-ul-Qadar sa buwan ng Ramadan.

“Ang Laylat-ul-Qadar ay mas mainam kaysa sa sanlibong mga buwan (ang pagsamba kay Allah sa gabing iyon ay mas mainam kaysa sa pagsamba sa Kanya ng sanlibong mga buwan). Doon ay bumababa ang mga anghel at ang Ruh (Jibril) sa kapahintulutan ni Allah kasama ang mga itinakda.” [Al-Qadr 97:3-4] [1,000 buwan = higit sa 83 taon]

 1. Mga Anghel Ng Dhikr

Si Abu Hurairah (Radiyallahu ‘Anhu) ay nagsalaysay na ang Propeta  ﷺ ay nagsabi: “Si Allah ay may mga anghel na naglilibot sa mga kalsada at mga landas at naghahanap ng mga pagtitipon sa paggunita kay Allah ذكر Dhikr (pangmaramihan: اذكار Adh-kar). At kapag nakatagpo sila ng ilang tao na gumugunita sa Kanya, sila ay nakikiupo sa kanila. Pagkatapos ang mga anghel ay palilibutan sila ng kanilang mga pakpak hanggang sa pinakamalapit na langit at saka sila aakyat sa langit.” Siya ay nagdagdag: Ang kanilang Panginoon ay tatanungin sila, kahit alam Niya ang mas mahusay kaysa sa kanila, ‘Ano ang sinasabi ng Aking mga alipin?’ ang mga anghel ay sasagot: ‘Sila ay nagsasabi: Subhanallah, Allahu Akbar at Alhamdulillah.’ Pagkatapos si Allah ay magtatanong: ‘Nakita ba nila Ako?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Hindi! Sa ngalan Mo (O Allah), hindi Ka nila nakita.’ Si Allah ay magtatanong: ‘Paano kung Ako ay kanilang nakita?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Kapag nakita Ka nila, sila ay lalo Kang sasambahin ng may katapatan at lalo Kang gugunitain ng may kabaliwagan at lalong ipapahayag ang Iyong kalayaan  mula sa anumang paghahambing sa kahit anuman. Si Allah ay magtatanong: ‘Ano ang kanilang hinihiling sa Akin?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Sila ay hinihiling ang Iyong Paraiso.’ Si Allah ay magtatanong: ‘Nakita na ba nila ito?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Hindi! O Panginoon, hindi nila ito nakita.’ Si Allah ay magtatanong: ‘Paano kung ito ay kanilang nakita?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Kapag nakita nila ito, sila ay lalong maghahangad para dito at hahanapin nila ito ng may higit na pagsusumikap at higit na pagnanasa para dito.’ Si Allah ay magtatanong: ‘Mula saan ang kanilang hinahanap na pangangalaga?’ Sila ay sasagot: ‘Mula sa Apoy.’ Siya ay magtatanong: ‘At nakita na ba nila ito?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Hindi! O Panginoon, hindi nila ito nakita.’ Si Allah ay magtatanong: ‘Paano kung ito ay kanilang nakita?’ Ang mga anghel ay sasagot: ‘Kapag nakita nila ito, sila ay tatakas mula dito ng ganap na pagtakas at ganap na manghihilakbot mula dito.’ Pagkatapos si Allah ay magsasabi: ‘Aking ipagkakaloob  ang kapatawaran sa kanila, at ibibigay sa kanila ang kanilang hinihingi at ibibigay sa kanila ang pangangalaga mula sa kanilang hinahanap na pangangalaga.’ Ang Sugo ay nagdagdag: “Isa sa mga anghel ay nagtanong: ‘May isa sa kanila, at siya ay hindi nila kasama, ngunit siya ay dumating lamang para sa ibang pangangailangan.’ Si Allah ay magsasabi: ‘Ito ang mga taong kahit ang kanilang mga kasama ay hindi magiging kaaba-aba.'” [Bukhari, 6408]

 1. Mga Tagabantay Sa Mga Pintuan Ng Mga Langit

Ito ay ayon sa ‘Al-Mi’raj’ kung saan umakyat sa kalangitan sina Muhammad ﷺ at Jibril (‘Alayhis Salam) at pinatuloy sila ng mga anghel na nagbabantay sa mga pintuan nito.

Ang paniniwala sa “Espiritu Santo” bilang anghel:

I. Bibliya – Lumang Tipan

 • “… Si Saul ay nakadama ng kakaibang pakiramdam… sumakanya ang Espiritu ng Diyos at siya’y nakitulad sa ginawa ng mga Propeta.” [1 Samuel 10:9-10]
 • “Pagkarinig nito kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos; at nagsiklab ang kanyang galit.” [1 Samuel 11:6]
 • “Ang tanong nila…Nasaan si Yahweh na nagbigay ng Espiritu kay Moises?” [Isaias 63:10-11]

II. Bibliya – Bagong Tipan

 • Sinabi ng Anghel kay Maria, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo….” [Lukas 1:35]
 • Napuspos ng Espirutu Santo si Elisabet.” [Lukas 1:41]
 • “Napuspos ng Espiritu Santo ang kanyang amang si Zacarias….” [Lukas 1:67]
 • “Simeon… Sumakanya ang Espiritu Santo.” [Lukas 2:25]
 • “… Si Jesus.Nang siya ay nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati.”