3. Al-Iman Bi-Kutubillah

AL-IMAN BI-KUTUBILLAH
الإيمان بكتب الله
Ang paniniwala sa mga Kasulatan Ni Allah

Ang lahat ng banal na kapahayagan ay iisa ang sumulat, iisa ang pinagmulan, si Allah ﷻlamang. Ang mga kasulatang tinutukoy ay ang mga ipinahayag Niya sa Kanyang mga sugo na nagsilbing habag at gabay para sa sanlibutan. Ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga kapahayagan subalit sa kanilang kinapag-ugatang banghay (original form) lamang. Ang mga nagdaang mga kasulatan ay nawala na o kaya ay nasira na.

Dahil dito, ipinahayag Niya ang banal na Qur’an bilang huling kapahayagan at patnubay sa sanlibutan. Maraming kasulatan ngunit ang alam lang natin ay ang mga nabanggit sa banal na Qur’an. Sila ay mga biyaya para sa atin upang makamtan natin ang kaligayahan sa buhay na ito at sa Kabilang Buhay.

LAHAT AY IPINAHAYAG SA RAMADAN

 • Isinilaysay ni Imam Ahmad (Radiyallahu ‘Anhu) na ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang Suhuf ni Ibrahim ay ipinahayag sa unang gabi ng Ramadan; ang Tawrah ay ipinahayag sa ika-6 na gabi ng Ramadan; ang Injil ay ipinahayag sa ika-13 na gabi ng Ramadan; at ang Qur’an ay ipinahayag sa ika-24 na gabi ng Ramadan.”
 • Si Ibn Hibban ay nagsalaysay mula kay Wathilah Ibn Al-Asqa na nagsabi na ang Propeta ﷺ ay nagsabi: “Ang Torah ay ipinahayag sa ika-6 na gabi ng Ramadan, ang Injil sa ika-13 na gabi, ang Zabur sa ika-18 at ang Qur’an sa ika-24 na gabi ng Ramadan.”
 • Si Abu Zar’ah Ad-Damishqi ay nagsabi: “Ang Torah ay ipinahayag sa ika-6 ng Ramadan, ang Zabur ay ipinahayag sa ika-12 ng Ramadan pagkalipas ng apatnaraan at walumpu’t dalawang taon mula sa Torah, ang Injil ay ipinahayag sa ika-18 ng Ramadan pagkalipas ng isanlibo at limampung taon mula sa Zabur, at ang Qur’an ay ipinahayag sa ika-24 sa buwan ng Ramadan.”

[Sa mga Ahadith na nabanggit, naipakilala na hindi kinakailangan na ang Laylat-ul-Qadr ay mangyari sa ika-27 o ika-29 sa buwan ng Ramadan, kahit na sa ibang Ahadith ay mas malamang na ganito ang katayuan. Ang gabi ay maaaring mangyari sa anumang gabi ng Ramadan, ang isang Muslim ay dapat na magpunyagi sa pagsamba kay Allah ﷻ sa bawat gabi, lalo na ang huling sampu, na hinahanap ang ipinangakong gantimpala katumbas nito.]

ANG KANILANG BILANG

Walang malakas na katibayan kung ilan ang bilang ng mga banal na kasulatan na ipinahayag ni Allah ﷻsa Kanyang mga sugo. May isang mahinang Hadith na isinalaysay ni Abu Dhar (Radiyallahu ‘Anhu) mula sa Propeta ﷺ: “Si Allah ay nagpadala ng isang daan at apat (104) na kasulatan, sa kanila ay limampu (50) ang ibinaba kay Seth (anak ni Adam).”

Nabanggit sa banal na Qur’an ang anim sa mga ito:

 1. Al-Qur’an القرآن  Ang Koran na ipinahayag kay Propeta Muhammad
 2. Al-Injil الإنجيل  Ang Ebanghelyo na ipinahayag kay Propeta ‘Eesa (Hesus)
 3. At-Tawrah التوراة  Ang Tora na ipinahayag kay Propeta Musa (Moses)
 4. Al-Alwah الألواح Ang Sampung Utos na ipinahayag kay Propeta Musa (Moses)
 5. Az-Zabur الزبور Ang Salmo na ipinahayag kay Propeta Dawud (David)
 6. As-Suhuf الصحف Ang Rolyo/Kalatas na ipinahayag kay Propeta Ibrahim (Abraham)

Ang BIBLIYA na may Lumang Tipan at Bagong Tipan ay koleksiyon ng mga libro na ang nilalaman nito ay ang Ebanghelyo, Tora, Sampung Utos, Salmo at Kalatas.

QUR’AN: ANG PATUNAY SA MGA NAGDAANG KASULATAN

Ang banal na Qur’an ang nagpapatibay sa katotohanan kung anuman ang nalalabi sa mga naunang kapahayagan at ang nagpapasya kung anuman ang mga nilalaman ng mga nito. Ito ang nagpawalang-bisa sa mga naunang kasulatan. Samakatuwid, hindi pinapayagan ang pagsunod sa mga naunang kapahayagan maliban kung ito ay tamang piraso ng kaalaman, hindi nabago o hindi nasira at ito ay pinatitibayan ng banal na Qur’an.

 • “At Aming ipinahayag sa iyo (Muhammad) ang Aklat (Qur’an) sa katotohanan, na nagpapatunay sa mga nagdaang kasulatan at mapagkakatiwalaan sa kataasan at Muhayminan (hukom) sa mga ito. Kaya maghusga sa pagitan nila ayon sa ipinahayag ni Allah…” [Al-Ma’idah 5:48]
 • “Siya ang nagbaba sa inyo (baitang sa baitang), sa katotohanan, Ang Aklat (Qur’an), na nagpapatunay sa mga nagdaan noon; at Siya ang nagbaba ng Batas (ni Musa) at ng Ebanghelyo (ni ‘Eesa).” [Ali ‘Imran 3:3]