Ang Ebanghelyo

AL-INJIL الإنجيل


“At sa kanilang mga bakas ipinadala Namin si ‘Eesa Ibnu Maryam, na nagpapatunay sa batas na dumating bago siya : ipinadala Namin sa kanya ang Ebanghelyo: na patnubay at ilaw, at bilang patunay sa batas na dumating bago siya: patnubay at paalala sa mga may takot kay Allah.” [Al-Ma’idah 5:46]


  • Ito ay ipinahayag sa wikang Aramik kay Propeta ‘Eesa (‘Alayhis Salam) sa ika-13 na gabi ng Ramadan [Ika-18 ng Ramadan ayon sa librong Stories of the Prophets.]
  • Ito ay naaangkop lamang sa mga tiyak na tao sa kanilang panahon.
  • Walang piraso ng kaalaman kung saan ito isinulat.
  • Ang paraan ng pagkakapahayag ay minsan lamang.
  • Ang sipi sa ngayon ay hindi tunay at ang orihinal na sipi ay maaaring nasira na, nawala na o nakatago.
  • May mga piraso ng tunay na sipi ang maaaring nananatili o natitira pa sa ngayon na nasa Bagong Tipan ng Bibliya.
  • Ang ‘Ebanghelyo ni Barnabas’ ang tanging ebanghelyo na sinulat ng isa sa kanyang mga disipulo.