Al-Qur’an

AL-QUR’AN القرآن


“Na ito sa katotohanan ang Qur’an ang pinakamarangal, ang aklat na mahigpit na binantayan, na walang makakahawak maliban sa mga malilinis: ang kapahayagan mula sa Panginoon ng mga daigdig.” [Al-Waqi’ah 56:77-80]


TATLONG BAITANG NG PAGKAPAHAYAG NITO

 1. Sa ika-17 na gabi ng Ramadan (Ramadan 21 ayon sa Ar-Rahiq Al-Makhtum) sa ikapitong langit sa Pinangalagaang Tableta لوحٍ محفوظ Lawhim Mahfudh. “Hindi, ito ay ang banal na Qur’an na isinulat sa Pinangalagaang Tableta.” [Al-Buruj 85:21-22]
 2. Mula sa pinakamataas na langit, ito ay kinopya sa kabuuan at ibinaba ni anghel Jibril (‘Alayhis Salam) bilang kumpletong aklat sa Bayt-ul-Izzah sa unang langit.
 3. Mula sa pinakamababang langit, sa ika-24 na gabi ng Ramadan (Laylat-ul-Qadar), ito ay ibinaba sa lupa at ipinahayag ang unang limang Ayat kay Propeta Muhammad ﷺ.

 KAIBAHAN NITO SA MGA NAUNANG KASULATAN

 • Ito ay naaangkop sa lahat ng tao sa lahat ng panahon mula nang ipahayag ito.
 • Ipinahayag sa wikang Arabik at isinulat sa mga palaspas, mga buto, mga balat ng hayop, mga balakbak, atbp.
 • Ang pagkakapahayag ay paunti-unti at natapos sa loob ng 23 taon. (Ito) ang Qur’an na Aming binahagi (pana-panahon) upang iyong bigkasin sa sangkatauhan ng may hakdaw (intervals): Amin itong ipinahayag ng sunud-sunod na baitang.” [Al-Isra’ 17:106]
 • Ang sipi sa ngayon ay tunay na sipi. Ito ay hindi kailanman masisira dahil si Allah ﷻ ay nangakong pangangalagaan ito. “Kami, walang pag-aalinlangan, ay ibinaba ang balita; at Aming tiyak na pangangalagaan ito (mula sa pagkasira).” [Al-Hijr 15:9] Ang himala ay nagsisimula dito sa katotohanan na ang pangako ay higit ng sanlibo at apatnaraang taon (1400).
 • Nananatili pa rin hanggang ngayon ang dalawang orihinal na sipi na nasa mga museo ng Topkapi (Istanbul, Turkey) at Tashkent (Russia).

ANG QUR’AN SA NGAYON AY PAREHO NANG UNANG IPAHAYAG ITO

Ang mga talata ng banal na Qur’an ay itinala ng ilang mga Sahaba  tulad nina Ubayy Bin Al-Ka’ab at Zaid Bin Thabit (Radiyallahu ‘Anhuma). Pagkatapos ng kamatayan ng Propeta  ﷺ, tinipon ito ng buo sa iisang aklat (volume) sa panahon ni Abu Bakr (Radiyallahu ‘Anhu). Ang unang kopyang kumpleto na isinulat sa kamay ay ipinagkatiwala kay Hafsah Bint Umar (Radiyallahu ‘Anha), isa sa mga asawa ng Propeta  ﷺ.

Ang mga kopya ng banal na Qur’an na ginamit ng mga tuwirang kasama ng Propeta  ﷺ ay nananatili hanggang ngayon at nakahanda sa paghahambing. Walang pagbabago, ni isang titik, ni isang kataga, ang natuklasan sa mga nagdaang taon.

Hindi lamang ito pinangalagaan sa anyong sinulat, maraming nakapagsaulo sa kabuuan na binibigkas sa pansarili (pribado) at sa madla (publiko) at ipinasa mula salinlahi sa salinlahi. Ito ay ibinatay sa paraan ng pagtipon (compilation). Kapag ipinahayag ang mga talata, si Muhammad  ﷺ ay binibigkas niya sa kanyang mga kasama na tagasulat, kaya may nakasulat na talaan (written record) sa kanyang kapanahunan.

Qur’an, isang himala

Ito ang huling Aklat na binubuo ng mga salita ng Allah na ipinahayag Niya kay Propeta Muhammad. Ito ay nananatili sa orihinal nitong anyo, walang nabago, nabawas o nadagdag ni isa mang salita. Ang hamon na gumawa ng tulad ng isa sa mga kabanata nito ay hindi nakayanan.

Ang ilan sa mga natuklasan ng Siyensiya, mahigit 1,400 taon mula nang ipinahayag ito:

 1. Ang pinagmulan ng mundo [41:11, 21:30]
 2. Ang paglawak ng mundo [51:47]
 3. Fingerprint