Ang mga kabanata ng Qur’an

# PANGALAN KAHULUGAN AYAH JUZ’ BAYAN
1. Al-Fatihah الفاتحة Ang Pambungad Na Kabanata 7 1 Makki
2. Al-Baqarah البقرة Ang Baka 286 1-141; 2:252; 3 Madani
3. Ali ‘Imran آل عمران Ang Mag-anak Ni Imran 200 3:91; 4:22 Madani
4. An-Nisa النساء Ang Mga Kababaihan 176 4:23; 5:147; 6 Madani
5. Al-Ma‘idah المائدة Ang Dulang 120 6:82; 7 Madani
6. Al-An’am الأنعام Ang Bakahan 165 7:110; 8 Makki
7. Al-A’raf الاعراف Ang Dingding Na Nakataas Sa Pagitan Ng Paraiso At Impiyerno 206 8:87; 9 Makki
8. Al-Anfal الأنفال Ang Mga Napalunan Sa Digmaan 75 9:40; 10 Madani
9. At-Tawbah التوبة

Al-Bara’ah البرعة

Ang Pagtitika Sa Kasalanan

Ang Pagtanggi Sa Pananagutan

129 10:93; 11 Madani
10. Yunus يونس Propeta Jonas 109 11 Makki
11. Hud هود Propeta Hud 123 11:5; 12 Makki
12. Yusuf يوسف Propeta Hosep 111 12:52; 13 Makki
13. Ar-R’ad الرعد Ang Kidlat 43 13 Madani
14. Ibrahim ابراهيم Propeta Abraham 52 13:52; 14 Makki
15. Al-Hijr الحجر Ang Mabatong Daan 99 14 Makki
16. An-Nahl النحل Ang Bubuyog 128 14 Makki
17. Al-Isra‘ الإسراء Ang Gabing Paglalakbay 111 15 Makki
18. Al-Kahf الكهف Ang Yungib 110 15:74; 16 Makki
19. Maryam مريم Maria 98 16 Makki
20.     Taha طه Ang Mga Titik Ta at Ha 135 16 Makki
21. Al-Anbiya‘ الأنبياء Ang Mga Sugo 112 17 Makki
22. Al-Hajj الحج Ang Pagbisita 78 17 Madani
23. Al-Mu’minun المؤمنون Ang Mga Mananampalataya 118 18 Makki
24. An-Nur النور Ang Liwanag 64 18 Madani
25. Al-Furqan الفرقان Ang Pamantayan 77 18:20; 19 Makki
26. AshShu‘ara‘ الشعراء Ang Mga Makata 227 19 Makki
27. An-Naml النمل Ang Mga Langgam 93 20:55 Makki
28. Al-Qasas القصاص Ang Mga Salaysay 88 20 Makki
29. Al-‘Ankabut العنكبوت Ang Gagamba 69 20:45; 21 Makki
30. Ar-Rum الروم Ang Imperyong Roma 60 21 Makki
31. Luqman لقمان Propeta Luqman 34 21 Makki
32. As-Sajdah السجدة Ang Pagpapatirapa 30 21 Makki
33. Al-Ahzab الأحزاب Ang Mga Magkakaanib 73 21:30; 22 Madani
34. Saba‘ سباء Ang Lungsod Ng Sheba 54 22 Makki
35. Fatir فاطر Ang Tagapasimula Ng Paglikha o
Ang Mga Anghel
45 22 Makki
36. Yasin ياسين Ang Mga Titik Ya at Sin 83 22:27; 23 Makki
37. As-Saffat الصفات Ang Mga Nakaayos Sa Hanay 182 23 Makki
38.     Sad ص Ang Titik Sad 88 23 Makki
39. Az-Zumar الزمر Ang Mga Pangkat 75 23:31; 24 Makki
40.     Ghafir غافر

Al-Mu’min  المؤمن

Tagapagpatawad

Ang Mananampalataya

85 24 Makki
41. Hamim حم

Fussilat  فصلت

Ha Mim

Tinalakay

54 24:46; 25 Makki
42. AshShura الشورى Ang Pagsasanggunian 53 25 Makki
43. Az-Zukhrufالزخرف Ang Mga Palamuting Ginto 89 25 Makki
44. Ad-Dukhan الدخان Ang Usok (Ulap-Lupa) 59 25 Makki
45. Al-Jathiyah الجاثية Ang Pagluhod 37 25 Makki
46. Al-Ahqaf الأحقاف Ang Mga Liku-likong Landas 35 25:32; 26 Makki
47. Muhammad محمد Propeta Muhammad 38 26 Madani
48. Al-Fath الفتح Ang Tagumpay 29 26 Madani
49. Al-Hujurat الحجرات Ang Mga Nagigitnang Silid 18 26 Madani
50. Qaf ق Ang Titik Qaf 45 26 Makki
51. AdhDhariyat الذاريات Ang Mga Hanging Nagsisipangalat 60 26:30; 27 Makki
52. At-Tur الطور Ang Bundok 49 27 Makki
53. An-Najm النجم Ang Bituin 62 27 Makki
54. Al-Qamar القمر Ang Buwan 55 27 Makki
55. Ar-Rahman الرحمن Ang Pinakamahabagin 78 27 Madani
56. Al-Waqi’ah الواقعة Ang Di-maiwasang Pangyayari 96 27 Madani
57. Al-Hadid الحديد Ang Bakal 29 27 Madani
58. Al-Mujadilah المجادلة Ang Babaing Nagsusumamo 22 28 Madani
59. Al-Hashr الحشر Ang Pagtitipon 24 28 Madani
60. Al-Mumtahinah الممتهنة Ang Babaing Susuriin 13 28 Madani
61. As-Saffat الصفات Ang Mga Moog Ng Digmaan 14 28 Madani
62. Al-Jum’ah الجمعة Ang Pagtitipong (Biyernes) Dasal 11 28 Madani
63. Al-Munafiqun المنافقون Ang Mga Mapagkunwari 11 28 Madani
64. At-Taghabun التغابون Ang Pagkalugi At Pakinabang Sa Isa’t Isa 18 28 Madani
65. At-Talaq الطلاق Ang Kalag-Kasal 12 28 Madani
66. At-Tahrim التحريم Ang Pagbabawal 12 28:12; 29 Madani
67. Al-Mulk الملك Ang Paghahari Sa Kapamahalaan 30 29 Makki
68. Al-Qalam القلم/ Nun  ن Ang Panulat/ Ang Ttitik Nun 30 29 Makki
69. Al-Haqqah الحاقة Ang Tiyak Na Katotohanan 52 29 Makki
70. Al-Ma’arij المعاريج Ang Mga Daan Ng Pag-akyat 52 29 Makki
71. Nuh نوح Propeta Noah 28 29 Makki
72. Al-Jinn الجنّ Ang Mga Henyos 28 29 Makki
73. Al-Muzzammil المزّمّل Ang Nababalutan Ng Kasuutan 20 29 Makki
74. Al-Mudhdhaththir المدثّر Ang Nakabalot 56 29 Makki
75. Al-Qiyamah القيامة Ang Muling Pagkabuhay 40 29 Makki
76. Ad-Dahr الدهر

Al-Insan الإنسان

Ang Panahon

Ang Tao

31 29 Madani
77. Al-Mursalat المرسلات Ang Mga Isinugo 50 29 Makki
78. An-Naba‘ النباء Ang Dakilang Balita 40 30 Makki
79. An-Nazi’at النازعات Ang Mga Bumabatak 46 30 Makki
80. ‘Abasa عبس Siya Ay Nakasimangot 42 30 Makki
81. At-Takwir التكوير Ang Pagtiklop 29 30 Makki
82. Al-Infitar الإنفطار Ang Pagkalansag 19 30 Makki
83. Al-Mutaffifin المطففين Ang Mga Mandaraya 36 30 Makki
84. Al-Inshiqaq الإنشقاق Ang Lansag-lansag Na Pagkahati 25 30 Makki
85. Al-Buruj البروج Ang Malalaking Pangkat Ng Mga Bituin 22 30 Makki
86. At-Tariq الطارق Ang Panggabing Panauhin 17 30 Makki
87. Al-A’la الاعلى Ang Kataas-taasan 19 30 Makki
88. Al-Ghashiyah الغاشية Ang Kasindak-sindak Na Sandali 26 30 Makki
89. Al-Fajr الفجر Ang Bukang Liwayway 30 30 Makki
90. Al-Balad البلد Ang Lungsod 20 30 Makki
91. AshShams الشمس Ang Init 15 30 Makki
92. Al-Lail الليل Ang Gabi 21 30 Makki
93. AdDuha الضحى Ang Banal Na Liwanag Sa Umaga 11 30 Makki
94. AshSharh الشرح Ang Kaginhawaan 8 30 Makki
95. At-Tin التين Ang Igos 8 30 Makki
96. Al-‘Alaq العلق

Al-Iqra’ الإقراء

Ang Namumuong Dugo

Ang Pagbasa

19 30 Makki
97. Al-Qadr القدر Ang Gabi Ng Kapasiyahan 5 30 Makki
98. Al-Baiyinah البينة Ang Malinaw Na Katibayan 8 30 Madani
99. Az-Zalzalah الزلزلة Ang Lindol 8 30 Madani
100. Al-‘Adiyat العاديات Ang Mga Tumakbo 11 30 Makki
101. Al-Qari’ah القارعة Ang Araw Ng Pag-iingay At Kaguluhan 11 30 Makki
102. At-Takathur التكاثور Ang Pagtatambak Ng Mga Makamundong Bagay 8 30 Makki
103. Al-‘Asr العصر Ang Oras Sa Pagdaan Ng Panahon 3 30 Makki
104. Al-Humazah الحمزة Ang Makati Ang Dila 9 30 Makki
105. Al-Fil الفيل Ang Elepante 5 30 Makki
106. Quraish قريش Ang Tribung Quraish 4 30 Makki
107. Al-Ma’un الماعون Ang Mga Gawaing Pangkapitbahay 6 30 Makki
108. Al-Kawthar الكوثر Ang Ilog Sa Paraiso 3 30 Makki
109. Al-Kafirun الكافرون Ang Mga Di-Mananampalataya 6 30 Makki
110. An-Nasr النصر Ang Pagkalinga 3 30 Madani
111. Al-Masad المسد
Al-Lahab اللهب
Ang Tinirintas Na Lubid
Ang Ama Ng Lagablab
5 30 Makki
112. Al-Ikhlas الإخلاص Ang Kadalisayan Ng Pananampalataya 4 30 Makki
113. Al-Falaq الفلق Ang Bukang Liwayway 5 30 Makki
114. An-Nas الناس Ang Sangkatauhan 6 30 Makki