Alef, Lam, Ra

Mga patakaran ng titik ALEF (ا)

Ang antas ng Alef ay batay sa titik na nauna dito. Walang Tarqiq at walang Tafkhim, maliban kapag ito ay kasama ng isang titik.

 1. Kapag ang Alef ay pinangunahan ng mabigat na titik, sa gayon ito ay mabigat din, tulad ng (قال).
 2. Kapag ang Alef ay pinangunahan ng magaang titik, sa gayon ito ay magaan din, tulad ng (كان).

Mga patakaran ng titik LAM (ل)

Ang Lam ay palaging magaan (Muraqqaqah), maliban sa katagang (الله).

 1. Kapag ang Lam ay pinangungunahanng Dammah o Fathah,  sa gayon ito aymabigat (Tafkhim), tulad ng (قال الله)
 2. Kapag ang Lam ay pinangungunahan ng Kasrah, gayon ito ay magaan (Tarqiq), tulad ng (بسملله)

LAM QAMARIYYAH (لام قمرية) Mga titik buwan

 • Mga 14 titik ng LAM QAMARIYYAH (أ ب ج ح خ ع غ ق ك ف م ه و ي).
 • Ang mga ito ay walang anumang kaugnayan sa titik Lam, hindi Mutajanisin ni Mutaqaribin, tulad ng (البار).
 • Ito ay tinatawag din na Idh-har Qamri (إظهار قمري): Kapag ang Lam ay pumasok sa pangalawang titik,tulad ng (الآخرة).

LAM SHAMSIYYAH (لامشـمسـية) Mga titik araw

 • Mga 14 titik ng LAM SHAMSIYYAH (س ش ص ض ط ظ ن  ر ز ت ث د ذ).
 • Ang mga ito sa orihinal ay Mutaqaribin. Ito ay mga espesyal na kalagayan ng Id-gham, tulad ng (السـماء).
 • Ito ay tinatawag din na Id-gham Shamsi (إدغاـم شـمسي): Kapag ang Lam ay pumasok sa pangalawang titik, tulad ng (الـدار).
 • Mga antas ng titik Shin (ش):
 1. Pinakamalakas (الشمس)
 2. Katamtaman (مشكورا)
 3. Pinakamahina (شكور)

Mga patakaran ng titik RA (ر)

Ang Ra ay magaang titik, ngunit dahil sa mga katangian nito, ito ay magiging mabigat kapag ang Tashkil nito ay Fathah o Dammah. Kapag ito ay may Kasrah, ito ay mananatiling magaan (Tarqiq).

Ang Ra ay magaan sa mga sumusunod na kalagayan:

 1. Ang Kasrah ay dapat na orihinal
 2. Ang Kasrah at Ra ay dapat na magkaugnay sa iisang kataga.
 3. Ang Ra ay hindi dapat sundan ng mabigat na titik na may Fathah.
 4. Ang Ra ay may Kasrah, tulad ng (بأبصارهم).
 5. Ang Ra Sakinah pagkatapos ng Ya Sakinah (Madd o Leen) kapag huminto, tulad ng (المصير).
 6. Ang Ra ay magiging Sukun kapag huminto at bago nito ay Kasrah, tulad ng (منذِرُ).
 7. Ang Ra Sakinah bago nito ay Kasrah (Maksurah), tulad ng (فـردوس).

Ang Ra ay mabigat sa mga sumusunod na kalagayan:

 1. Ang Kasrah ay hindi orihinal:Ang Ra Sakinah pagkatapos ng Hamzat Al-Wasl, tulad ng (اركَعُوا).
 2. Ang Kasrah at ang Ra ay nasa magkahiwalay na mga kataga, tulad ng (اَمِ ارتابوا).
 3. Ang Ra ay sinusundan ng mabigat na titik na may Fathah, tulad ng (قِـرطَـاس).
 4. Ang Ra ay may  Fathah, tulad ng (تبارَك).
 5. Ang Ra ay may Dhammah (تدرسون).
 6. Ang Ra Sakinah pagkatapos ng Fathah (Maftuh), tulad ng (أرسلنا).
 7. Ang Ra Sakinah pagkatapos ng Hamzat Al-Wasl na nakaugnay sa mga titik Fa (ف) o Waw (و), tulad ng (فارجعنا).
 8. Ang Ra ay magiging Sukun kapag huminto at bago nito ay Fathah, tulad ng (والقمـَر).
 9. Ang Ra ay magiging Sukun kapag huminto at bago nito ay Fathah na pinaghiwalay ng Sukun,tulad ng (أجرٌ).
 10. Ang Ra Sakinah pagkatapos ng Dhammah (Madhmum), tulad ng (فانظر).
 11. Ang Ra Sakinah pagkatapos ng Alef kapag huminto, tulad ng (صبار).
 12. Ang Ra Sakinah pagkatapos ng titik Waw (و) kapag huminto, tulad ng (شكور).

Mga eksepsyon: May ilang mga kataga sa banal sa Qur’an na binibigkas sa dalawang paraan kapag huminto sa mga ito.

Mga piling opinyon:

 • Ang Ra ay parang nakaugnay ang pagbigkas kapag huminto sa mga katagang (مِصْرَ) at (قِطْرِ). Ang Ra sa (مِصْرَ) ay mabigat kapag huminto. Ang Ra sa (قِطْرِ) ay magaan kapag huminto.
 • Ang Ra sa (فِرْقٍ) ay magaan parehas sa paghinto o pagpapatuloy dahil ang mabigat na titik (ق) na sumusunod sa Ra ay may Kasrah.
 • Ang Ra sa (يَسْرِ -أنْ أسْرِ  -فأسْرِ  -نُذُرِ ) ay magaan parehas sa paghinto o pagpapatuloy. Ang mga katagang ito sa orihinal ay (يَسْري -أنْ أسْري  -فأسْري  – نُذُري) at ang titik Ya (ي) ay inalis. Ang Ra ay bumalik sa orihinal nitong kalagayan na magaan dahil may Kasrah ito.

Link/s:

 1. Tajweed Me
 2. Essentialilm

Susunod: Hamzah