Nun Sakinah, Tanwin, Mim Sakinah

SUKUN (السكون)

Ang Sukun (tahimik) ay dayakritikong hugis-bilog na nasa itaas ng titik na nagpapahiwatig na ang kalakip nitong katinig ay hindi sinusundan ng patinig. Ang Sukun ay mahalagang marka para sa pagsusulat ng mga pantig na katinig-patinig-katinig na napakakaraniwan sa Arabik. Ang titik na walang marka sa taas nito ay Sukun din.

Bilang ng mga SAKINAH

 1. Nun Sakinah
 2. Harf Sakin: nangyayari sa lahat ng mga titik.
 3. Sukun Da’iri (maliit na ganap na bilog): kanselahin/tahimik; hindi dapat banggitin. Ito ay nangyayari sa anumang titik na hindi na babanggitin pa dahil sa paghinto o sa pagpapatuloy maliban kung ito ay may Alef, sa gayon, banggitin ang Alef kapag hihinto.
 4. Sukun Baydawi (pahaba/pinahabang bilog): ito ay nangyayari sa may Alef lamang; banggitin kung hihinto at kanselahin kung ipagpapatuloy ang pagbabasa.

Nun Sakinah (نْ)

Ito ay titik Nun na may Sukun na nasa gitna o hulihan ng kataga, na nangyayari sa mga panggalan (Asma), mga pandiwa (Af’al) at mga titik (Haruf).

Tanwin (تنوين)

Ito ay ekstrang Nun Sakinah na nangyayari sa mga pangngalan lamang, na nasa hulihan ng kataga kapag patuloy ang pagbabasa, ngunit ito ay hindi makikita sa pangngalan sa anyong nakasulat (binibigkas lamang ngunit hindi nakasulat).

Mga halimbawa:

 • (بَشرٌ) ay binibigkas na tulad ng nakasulat na (بَشرُنْ)
 • (بَشرًا ay binibigkas na tulad ng nakasulat na (بَشرَنْ)
 • (بَشرٍ) ay binibigkas na tulad ng nakasulat na (بَشرنْ)

Apat na mga patakaran ng Nun Sakinah at Tanwin

 1. Idh-har(اظهار) kalinawan (halata)
 2. Id-gham (إدغام) pagsanib
 3. Iqlab (القلب/اقلاب) pagpalit
 4. Ikh-fa (اخفاء) pagtago

Idh-har (اظهار) kalinawan (halata)

Ito ay ang malinaw na pagbigkas ng Nun nawalang Ghunnah, na bukod itong inihihiwalay mula sa titik na sumusunod dito.Ito ay ang pagbigkas na bawat titik mula Makhraj nito nawalang Ghunnah.

Ang mga titik ng Idh-har ay (خ  غ  ح  ع هـ  أ ). Sila ay tinatawag na mga titik lalamunan (حروف حلقية) dahil ang kanilang Makhraj ay mula sa lalamunan. Kapag ang isa sa mgatitik na ito ay sumusunod sa Nun Sakinah or sa Tanwin sa isang kataga o sapagitan ng dalawang kataga, ang Nun ay babanggitin nang malinaw.

Mga halimbawa:

 • منْ أى شىءٍ خَلقه
 • خلق الإنسان منْ علق
 • ولم يكن له كفوًا أحد

Id-gham (إدغام) pagsanib

Ito ay ang pagsasanib ngkatinig na may Sukun sa sumusunod na titik na may patinig upang sila aymagiging iisa. Ang Id-gham ay ilalapat lamang saNun Sakinah kapag ito ay nasa hulihan ng kataga

Ang mga titik ng Id-gham ay mga titik na nasa katagang Yarmalun (يرملون) na nangangahulugan ng “jogging” o mabilis na paglakad o mabagal na pagtakbo. Kapag ang isa sa mga titik na ito ay nasa umpisa ng kataga na agad na sumusunod sa katagang nagtatapos sa Nun Sakinah o Tanwin, sa gayon ang Nun ay sasanib sa susunod na titik. Ang Id-gham ay mangyayari lamang para sa Nun Sakinah at Tanwin sa pagitan ng dalawang kataga at hindi sa loob ng isang kataga. Ang Shaddah ay nagpapahiwatig na may nangyaring pagsasanib.

Eksepsyon

Idh-har Mutlaq (إظهار مطلق) ganap na malinaw/halata

Kapag ang Nun Sakinah ay sinusundan ng isa sa mga titik Id-gham sa loob ng iisang kataga, sa gayon ito ay walang Id-gham. Ito ay tinatawag din na Shadh (شاذ).

Ito ay nangyayari lamang sa mga apat na kataga sa banal na Qur’an:

 1. قِنوان
 2. صنوان
 3. بنيان
 4. لدنيا

Dalawang uri ng Id-gham

 1. Id-ghamBighunnah/Naqis (ناقص/ادغام بغنة) di-kumpletong pagsanib: Kahit na ang Nunay isinama na, ang katangiang nitong Ghunnah ay nananatili; 2 pagbilang. Ang mga titik nito ay nasa katagang Yanmu (يَـنـْمو) na nangangahulugan ng paglaki. Ang Nun atMim ay palaging may Shaddah. Ang mga titik na kasa-kasama ng Ghunnah ay ang Nunat Mim, at sila ang pinakamataas na Ghunnah. Halimbawa: (رسولٌ من – رسولمَن)
 2. Id-gham Bidun Ghunnah/Kamil (ادغامبدون غنة/كامل) kumpletong pagsanib: Ang katangian ng Ghunnah ay nawala,ganoon din ang Nun. Ito ay sanhi ng mga titik (ر) at (ل). Halimbawa: (من ربه – مرّبه)

Iqlab (القلب/اقلاب) pagpalit

Ito ay ang pagpapalit ng NunSakinah (kasama din ang Tanwin) sa titik Mim. Ito ay nangyayari kapag ang Nun aysinusundan ng titik Ba. Ang Mim at Baa ay parehong mula labi habang ang Nun aymula sa dila. Palaging may Ghunnah sa Iqlab.

Ikh-fa (اخفاء) pagtago

Ito ay ang pagtatago ng isangkataga sa likod ng isa pang kataga. Ang pagbigkas ng Nun ay hati-hati sa pagitanng Idh-har at Id-gham sa isang kataga tulad ng (اَنْـفـُسـَكـُم). Ito ay nangyayari kapag ang Nun aysinusundan ng anuman sa mga 15 titik na hindi kabilang sa unang tatlongpatakaran. Ang Ikh-fa Haqeqe ay mayIkh-fa sa sama-samang tatlong kataga, tulad ng (تَـنـْسون أنْـفـسكم وأنـتم).

Tanwin Mansub

 • Kapag hihinto, ang patakaran ay Iwadh. Kapag magpapatuloy, ang patakaran ay Iqlab.
 • Halimbawa: As-Sajdah 32:17 (جَزَآءً بِمَا)

Mga patakaran ng MIM SAKINAH (مْ)

 1. Id-gham Shafawi: Mim Sakinah nasinusundan ng Mim; 2 pagbilang. Ito ay katulad ng Mim Mushaddadah.
 2. Ikh-fa Shafawi: Mim Sakinah nasinusundan ng Ba (ب). Ito ay katuladng Iqlab.
 3. Idh-har Shafawi: Mim Sakinah nasinusundan ng anumang titik maliban sa Mim (م) at (ب), na may espesyalna diin sa mga titik Fa (ف) at (و).

Link/s:

 1. Tajweed Me
 2. Essentialilm

Susunod: Alef, Lam,Ra